Speciální pedagog

pověřená osoba e-mail telefon číslo dveří
Mgr. Filip Myler myler@zsvltava.cz 385 702 132 79
Mgr. Alena Paroubková paroubkova@zsvltava.cz 385 702 131 / 778 715 807 71

Speciální pedagog zajišťuje následující činnosti:

 • provádí vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory v rámci školy a mimo ni (druh, rozsah, frekvence, trvání intervenčních činností);
 • provádí zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální či skupinové práce se žákem či žáky se SVP (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační);
 • spolupracuje na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu s třídním učitelem, ostatními pedagogickými pracovníky, s vedením školy, s rodiči, se žákem samotným a poradenskými zařízeními (PPP, SPC, SVP);
 • průběžně vyhodnocuje účinnost navržených opatření a realizuje úpravy;
 • provádí úpravy školního prostředí, zajištuje speciální pomůcky a didaktické materiály;
 • zabezpečuje speciálně pedagogické poradenské konzultace a služby pro žáky se SVP, rodiče a pedagogy školy;
 • spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi ve prospěch žáka se SVP
 • v rámci metodické činnosti pro pedagogy školy bude specifikovat výuku a možnosti žáků se SVP, navrhuje metody a formy práce s žáky, pomáhá pedagogům při jejich zavádění do výuky, provádí instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů;
 • spoluvytváří Školní poradenské pracoviště, spolupracuje se všemi jeho odbornými pracovníky, pedagogickými pracovníky a školními asistenty;
 • připravuje a odborně vede speciálně-pedagogické výcvikové, preventivní, vzdělávací a další programy osobnostního rozvoje.
 • pracuje ve škole podle doporučení školského poradenského zařízení

ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice, Česká republika - CZECHIA, EUROPE

Telefon: +420 385 524 203, e-mail: zs@zsvltava.cz, IČ: 00666131 | GPS: 48.9925042N, 14.4520092E

Veřejný profil zadavatele | MŠMT | RVP | 14.7.2024