Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2024/2025

Ředitel ZŠ a ZUŠ, Bezdrevská 3, České Budějovice stanovil podle § 36. odst. 4 zákona 561/2004 Sb. dny k provedení zápisu do 1. tříd ZŠ na:

  • 4. dubna 2024 (čtvrtek) - 14.00 - 18.00 h
  • 5. dubna 2024 (pátek) - 14.00 - 17.00 h

Zápis se týká dětí, které bydlí v těchto ulicích spádového obvodu: Bezdrevská, Dlouhá, Fr. Ondříčka, Hirzova, Husova tř. (jen sudá čísla od č. 106), J. Boreckého, Jizerská, J. Kolářové, Krčínova, Labská, Na Jízdárně, Otavská, Písecká, Rybniční, U Bašty, U Hvízdala, U Staré Trati, Vodňanská, České Vrbné Tento zápis se týká i dětí, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Zapsány budou děti, které dovrší 6 let věku do 31. 8. 2024 a děti, které měly odklad školní docházky a předběžně (na žádost rodičů) i děti, které dovrší 6 let věku po 1. 9. 2024. Zapsat se mohou i děti z jiných obvodů. Přijato bude maximálně 100 žáků dle předem zveřejněných kritérií (viz příloha č.1).

K rezervaci času zápisu využijte portál http://zapiszscb.c-budejovice.cz. Zde je nutné také vyplnit „Žádost o přijetí“ a popřípadě i „Žádost o odklad“. Vše je možné v době od 4. 3. do 31. 3. 2024 včetně. Vytištěnou a podepsanou žádost oběma rodiči (zákonnými zástupci) předložíte u zápisu.
Pokud nemáte možnost využít elektronickou formu, všechny potřebné úkony budou provedeny až při zápisu dne 4. 4. nebo 5. 4. 2024 na místě.

Zákonní zástupci žáka při zápisu předloží:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz
    • doklad (potvrzení) o trvalém pobytu dítěte, pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce

Odklad

Podle § 37 odst. 1 školského zákona v aktuálním znění, není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte (možno elektronickou cestou na výše uvedeném portálu nebo v době zápisu dítěte k povinné školní docházce), odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Tato žádost však musí být doložena u zápisu doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Zájemci o třídu zaměřenou na hudební výchovu musí kromě vyplnění Žádosti o přijetí kontaktovat zástupkyni ředitele pro ZUŠ V. Míkovou na e-mailu mikova@zsvltava.cz nebo na tel. 385 702 120 nebo 607 770 388.

Další informace o škole, zápisu a příslušné tiskopisy lze získat na internetové adrese https://www.zsvltava.cz.

Інформація для українських школярів

У цьому навчальному році навчання проводиться спільно для всіх учнів. Більше інформації українською мовою можна дізнатися тут.

Přílohy

školní zpravodaj / 15.úno 2024

Školní zpravodaj

ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice, Česká republika - CZECHIA, EUROPE

Telefon: +420 385 524 203, e-mail: zs@zsvltava.cz, IČ: 00666131 | GPS: 48.9925042N, 14.4520092E

Veřejný profil zadavatele | MŠMT | RVP | 17.4.2024