Dotační program pro podporu školních a mimoškolních zájmových aktivit dětí

Škola se zapojila do dotačního programu Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme“. Cílem dotačního programu je podpora zachování a rozvoje školní a mimoškolní zájmové činnosti dětí a mládeže, školního stravování a ubytování dětí a mládeže s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje. Dalším cílem dotačního programu je podpora aktivit dětí pobírajících příspěvek na péči (např. handicapovaných dětí) s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje.

Maximální celková dotace na 1 dítě je 4000,- Kč.

Děti musí mít trvalý pobyt v Jihočeském kraji k 1. 8. 2022.

Podpora se týká prvního pololetí školního roku 2022/2023, tj. aktivit provozovaných od 1. 9. 2022 do 31. 1. 2023, nebo těch, které s 1. pololetím věcně a časově souvisí, avšak konají se až po uvedeném časovém rozmezí (jen lyžařský kurz).

Žádost o podporu (finanční příspěvek) podávají zákonní zástupci prostřednictvím organizace, která zajišťuje podporované aktivity. V naší škole je možné žádat příspěvek zejména na tyto aktivity:

− školné v ZUŠ (žádosti předávejte Mgr. V. Míkové - tel. 385702120)

− platba za lyžařský kurz pořádaný školou konaný i v březnu (žádosti předávejte tř. učitelům)

− placení školních obědů (doporučujeme však využít projektu obědy pro děti – celoročně - informace A. Paroubková - tel. 385702131, paroubkova@zsvltava.cz) )

− poplatky ve školní družině (doporučujeme využít možnosti osvobození od poplatku - informace u vychovatelky)

− další dle pravidel

Podpora bude vyplacena za splnění následujících podmínek:

Podporovány budou děti žijící ve společné domácnosti, v níž je:

− pobírána dávka „Přídavek na dítě“ (alespoň v některém měsíci roku 2022) nebo

− pobírána dávka „Příspěvek na bydlení“ (v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2022) nebo

− čistý měsíční příjem připadající na člena společné domácnosti ve výši maximálně 13 000,- Kč včetně.

Žádosti na předepsaném tiskopise včetně příslušných dokladů škola přijímá do 15. 12. 2022 do 14.00 h.

Podrobnější informace naleznete na: https://myvtomjihocechynenechame.cz/

školní zpravodaj / 4.lis 2022

Školní zpravodaj

ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice, Česká republika - CZECHIA, EUROPE

Telefon: +420 385 524 203, e-mail: zs@zsvltava.cz, IČ: 00666131 | GPS: 48.9925042N, 14.4520092E

Veřejný profil zadavatele | MŠMT | RVP | 29.11.2023