Z historie naší školy

Na nově vznikající sídliště se koncem osmdesátých let minulého století stěhovaly stovky nových rodin s dětmi a bylo nutné pro ně zajistit základní vzdělávání. Proto byla 1. září roku 1979 otevřena nová základní škola. Zprvu byly zprovozněny pavilony 1. stupně a ve 12 třídách se tehdy učilo asi 360 žáků. Otevřena byla také první 4 oddělení školní družiny. Vzhledem k tomu, že stavební firma předávala školu postupně, chyběly ještě tělocvičny, sportoviště, školní jídelna a kuchyně. Stravování bylo zprvu zabezpečeno dovozem jídla, které se podávalo v jídelně zřízené provizorně v několika třídách.

HISTORIE ZŠ VLTAVA

Zakládající pedagogický sbor měl 13 členů. Škola se dále vybavovala nábytkem a pomůckami, to vše za plného provozu. K úspěšnému překlenutí tohoto nelehkého období přispěla obětavá práce všech pedagogických a provozních pracovníků i zaměstnanců školní jídelny. Stavba všech pavilonů byla dokončena v polovině roku 1980. Od počátku školního roku 1980/81 tak mohla být zahájena výuka ve všech pavilonech. Škola byla postavena tabulkově pro 36 tříd. Bylo počítáno s odbornými pracovnami, klubovnami pro školní družinu a mimoškolní činnost. Ale i tyto místnosti se brzy staly kmenovými třídami. Následující roky byly ve znamení rychlého nárůstu počtu žáků a úměrně tomu i počtu pedagogických a provozních pracovníků. Další rozrůstání a zahušťování sídliště bylo příčinou nedostatečné kapacity školy. Ročně přibývalo asi 300 žáků. Například ve školním roce 1981/82 jich do školy chodilo 1142 a byli umístěni ve 34 třídách a 9 odděleních školní družiny V té době se o ně starali 54 pedagogičtí pracovníci. O 4 roky později, tedy ve školním roce 1985/86, to byli již 2134 žáci v 62 třídách a 26 odděleních školní družiny - všichni pod vedením 103 pedagogických pracovníků. Kmenovými třídami se postupně staly všechny odborné pracovny, místnosti určené původně jen pro školní družinu, učilo se rovněž ve větších kabinetech, naplněnost tříd byla téměř 40 žáků. Přestože škola získala ve školním roce 1984/85 budovu bývalé školy v ulici U Výstaviště se 6 třídami (tuto školu opustila až ve školním roce 1996/97), situace byla kritická a ve školním roce 1985/86 se do budov nevešlo 5 tříd. Jejich žáci museli odejít do jiných základních škol, konkrétně do ZŠ Čéčova a ZŠ Kubatova. Kritická situace trvala i v následujícím školním roce 1986/87, kdy se již do školy vešli jen žáci 1. až 6. ročníků. Ostatní museli dojíždět do ZŠ Čéčova, ZŠ Kubatova, ZŠ Nerudova a dokonce i do ZŠ v Suchém Vrbném. Tato situace však nebyla pro školu dobrá. Se začátkem školního roku 1988/89 odešel celý 5. ročník do výše uvedených škol a ve škole se opět začalo vyučovat, kromě onoho pátého ročníku, i ve všech ostatních ročnících. Plně organizovanou školou se všemi ročníky se stala až ve školním roce 1992/93. Mezitím, ve školním roce 1991/92, získala škola pavilony bývalé Mateřské školy ve Vodňanské ulici, které bezprostředně navazovaly na areál základní školy. Tyto pavilony škola opustila až v roce 2004. Počet žáků po vrcholu v létech 1984 až 1989 postupně klesal. Např. ve školním roce 1999/2000 na 1057 žáků ve 48 třídách, ve školním roce 2003/2004 na 760 žáků v 33 třídách, později se počet žáků stabilizoval na počtu cca 600 žáků.

Snahou vedení školy bylo od samého počátku vybavit školu moderními učebními pomůckami a zařízením. Tak například ve školním roce 1987/88 vybudovala tehdy jako jedna z prvních vnitřní televizní okruhy. Škola také jako jedna z prvních začala s vybavováním výpočetní technikou. Nejprve vlastnila 8bitové počítače, první 16bitový koupila v roce 1990 a o rok později již vlastnila celou učebnu s těmito počítači. V současné době je škola vybavena cca 100 počítači spojenými v síti a s přístupem na internet.

HISTORIE ZŠ VLTAVA

Byla také jednou z prvních, které začaly uplatňovat multimediální výuku. Přispěly k tomu instalace několika interaktivních tabulí do tříd v roce 2007. V současné době je jich využíváno již 13 a jejich počet se bude v nejbližší době zvyšovat. V řadě tříd byly rovněž pro podporu výuky instalovány dataprojektory. Škola vždy měla zájem o kvalitní stravování žáků. Proto celou dobu dbala i na moderní vybavení školní kuchyně i školní jídelny. Jako jedna z prvních nabídla žákům výběr ze dvou jídel. Umožnila ji to instalace elektronického odbavování strávníků již před patnácti lety. V roce 2009 prošlo toto zařízení celkovou modernizací. V posledních letech došlo také k výměně sedacího nábytku ve třídách, rekonstrukci toalet, opravě odpočinkových ploch pro žáky, zřízení bufetu, vybavení učeben žaluziemi, rekonstrukci podlah v tělocvičnách, regulaci topného systému, a k celé řadě dalších oprav a úprav. V letech 2006 až 2009 došlo k výraznému zlepšení tepelně izolačních vlastností budov. Byly zatepleny fasády a vyměněna všechna okna. Tato mnohamilionová investice mohla být uskutečněna pouze za výrazného přispění zřizovatele, poslední fáze v roce 2009 pak s vyžitím peněz z fondů EU.

Škola se vždy snažila nabídnout žákům také různé vzdělávací možnosti, které nejsou všude běžné. Ve školním roce 1992/93 byly poprvé zřízeny třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků (v nabídce byl anglický, německý a francouzský jazyk). Žáci z těchto tříd se tradičně velmi dobře uplatňovali zejména na gymnáziích a ostatních středních školách. Od školního roku 1993/94 nabízí škola žákům také třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy. Pro žáky s poruchami učení a chování byly v období 1990 – 2004 určeny zprvu vyrovnávací, později specializované třídy, většinou ve třech ročnících (podle počtu žáků). Historickým krokem a velkým přínosem pro žáky i pro jejich rodiče bylo rozšíření školy o základní uměleckou školu ve školním roce 1997/98. Kapacita této součásti školy byla stanovena na 310 a byla a je plně využívána. V nabídce je individuální i skupinová výuka v hudebních oborech a dramatickém oboru. Ukazuje se, že spojení základní školy (navíc s rozšířenou výukou hudební výchovy v některých třídách) a základní umělecké školy je jak po stránce pedagogické tak po stránce ekonomické velmi výhodným řešením. Významným historickým mezníkem pro školu byl rovněž počátek roku 1992, kdy se škola stala jako první základní škola v kraji právním subjektem. Dne 1. 1. 1993 se navíc součástí právního subjektu základní školy stala také školní jídelna, což s sebou přineslo celou řadu dalších výhod. Pád železné opony v roce 1989 umožnil rozvíjet mezinárodní vztahy.

HISTORIE ZŠ VLTAVA

Škola spolupracovala například se školami ve Freistadtu a Ennsu v sousedním Rakousku, v Bennekomu v Holandsku, žáci měli možnost absolvovat kurzy anglického jazyka v Londýně. V létech 1997-1999 byla škola zapojena do projektu EU Leonardo da Vinci, který byl zaměřen na volbu budoucího povolání. V období 2005 – 2008 se škola a další tři partnerské školy z Velké Británie, Španělska a Švédska zúčastnily projektu Comenius v rámci Programu celoživotního vzdělávání (Lifelong Learning Programme) při komisi EU. Cílem projektu s názvem Sdílení kultury přes hranice bylo seznámit se s kulturou a životem obyvatel partnerských zemí, navázat komunikaci a přátelství se žáky a studenty těchto zemí, zlepšit a rozvíjet své znalosti zvoleného komunikačního jazyka (angličtina) a dále rozvíjet dovednosti ve využívání ICT.

K chloubě školy patří již od roku 1988 dětský pěvecký sbor Canzonetta, který vznikl původně ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Českých Budějovicích. Od roku 1997 je jejím zřizovatelem již jen škola. Za dobu své existence dosáhl sbor řady ocenění doma i v zahraničí.

Canzonetta

Canzonetta úspěšně reprezentovala školu, město, ale i republiku v mnoha evropských zemích, například v Dánsku, Švédsku, Německu, Rakousku, Francii, Švýcarsku, Řecku, Kanadě, Itálii, Belgii a Slovensku. Přípravným sborem Canzonetty je od roku 1989 dětský pěvecký sbor Da Capo, který za svého působení získal rovněž řadu ocenění. Nejvýznamnějším je asi zlaté pásmo ve dvou kategoriích a zvláštní cena poroty na Mezinárodním pěveckém festivalu pěveckých sborů "Svátky písní" v Olomouci. V roce 2006 vznikl komorní sbor Canzonetta, jehož jádrem jsou bývalí členové dětského pěveckého sboru Canzonetta Vede si velmi úspěšně a často vystupuje na veřejnosti.

Ani na poli sportovním se naše škola neztratila. Družstvo chlapců se v roce 1998 stalo mistrem republiky v sálovém fotbale, naše volejbalistky se umístili v roce 2009 na 3. místě mezi školami České republiky.

Mezi absolventy školy je řada významných osobností, které vynikaly nebo vynikají v různých oblastech našeho života.

Z historie naší školy

Založení školy

Škola byla otevřena dne 1. září 1979. Šlo o reakci na stále naléhavější potřebu zajištění výuky pro děti, které se spolu se svými rodiči přistěhovaly na nově vznikající sídliště. Byly zprovozněny pavilony 1. stupně, ve 12 třídách se tehdy učilo 358 žáků. Otevřena byla také první 4 oddělení školní družiny. Chyběly ještě tělocvičny, sportoviště, školní jídelna a kuchyně. Stravování bylo zabezpečeno dovozem jídla, které se podávalo v provizorní jídelně zřízené v několika třídách. Zakládající pedagogický sbor měl 13 členů a v jeho čele stanul pan Bohuslav Cháb, který pak vedl školu dalších 8 let.

*

Stavební firma postupně předávala další objekty. Škola se dále vybavovala nábytkem a pomůckami, to vše za plného provozu. K úspěšnému překlenutí tohoto nelehkého období přispěla obětavá práce všech pedagogických a provozních pracovníků i zaměstnanců školní jídelny. Od počátku školního roku 1980/81 tak mohla být zahájena výuka i v ostatních pavilonech. Nahlédneme-li do projektové dokumentace, zjistíme, že škola je tabulkově stavěna pro 36 tříd. Bylo počítáno s odbornými pracovnami, klubovnami pro školní družinu a mimoškolní činnost. Ale i tyto místnosti se brzy staly kmenovými třídami.

Rozvoj

Následující roky jsou ve znamení rychlého nárůstu počtu žáků a úměrně tomu i počtu pedagogických a provozních pracovníků. Další rozrůstání a zahušťování sídliště je předzvěstí nedostatečné kapacity školy. Ročně přibývá asi 300 žáků. Například ve školním roce 1981/82 je jich 1142 ve 34 třídách a 9 odděleních školní družiny a starají se o ně 54 pedagogičtí pracovníci. O 4 roky později, tedy ve školním roce 1985/86, jsou to již 2134 žáci v 62 třídách a 26 odděleních školní družiny - všichni pod dohledem 103 pedagogických pracovníků. Kmenovými třídami se postupně stávají všechny odborné pracovny, místnosti určené původně jen pro školní družinu, učí se rovněž ve větších kabinetech, naplněnost tříd je téměř 40 žáků. Přestože škola získává ve školním roce 1984/85 budovu bývalé školy v ulici U Výstaviště se 6 třídami (tuto školu opouští až ve školním roce 1996/97), situace je kritická a ve školním roce 1985/86 se do budov nevejde 5 tříd. Jejich žáci musejí odejít do jiných základních škol, konkrétně do ZŠ Čéčova a ZŠ Kubatova. Kritická situace trvá i v následujícím školním roce 1986/87, kdy se již do školy vejdou jen žáci 1. až 6. ročníků. Ostatní musejí dojíždět do ZŠ Čéčova, ZŠ Kubatova, ZŠ Nerudova a dokonce i do ZŠ v Suchém Vrbném. Tato situace však není pro školu dobrá. Nalézá se trvalé řešení, kdy ve školním roce 1988/89 odchází celý 5. ročník do výše uvedených škol a ve škole se opět vyučuje, kromě onoho pátého ročníku, ve všech ostatních ročnících. Opět plně organizovanou se škola stává až ve školním roce 1992/93. Mezitím, ve školním roce 1991/92, získává škola pavilony bývalé Mateřské školy ve Vodňanské ulici, které bezprostředně navazují na areál Základní školy. Počet žáků po vrcholu v létech 1984 až 1989 postupně klesá na 1057 žáků ve 48 třídách ve školním roce 1999/2000, ve školním roce 2003/2004 navštěvuje školu 764 žáci. Zmíněný kapacitní problém se dnes, s odstupem času, může jevit již jen jako holý fakt, ale v době, kdy se řešil, šlo o záležitost téměř dramatickou, protože většina rodičů přijímala dojíždění svých dětí s velkou nevolí. A nebylo se ostatně čemu divit.

*

Modernizace

Ale pojďme si připomenout události příjemnější. Snahou vedení školy bylo od samého počátku vybavit školu moderními učebními pomůckami a zařízením. Tak například ve školním roce 1987/88 vybudovala tehdy jako jedna z prvních vnitřní televizní okruhy, které slouží ke spokojenosti učitelů dodnes.

Škola také jako jedna z prvních začala s vybavováním výpočetní technikou. Nejprve vlastnila 8bitové počítače, první 16bitový koupila v roce 1990 a o rok později již vlastnila celou učebnu s těmito počítači. V současné době je škola vybavena cca 100 počítači spojenými v síti a s přístupem na internet. Byla také jednou z prvních, které začaly uplatňovat multimediální výuku. Přispěly k tomu instalace několika interaktivních tabulí do tříd v roce 2007. V současné době je jich využíváno již 13 a jejich počet se bude v nejbližší době zvyšovat. V řadě tříd byly rovněž pro podporu výuky instalovány dataprojektory.

Stále se modernizuje a doplňuje také vybavení základní umělecké školy. V posledních letech došlo také k výměně sedacího nábytku ve školní jídelně, instalaci zabezpečovacího systému ve všech budovách školy, vybavení učeben žaluziemi, rekonstrukci toalet a podlah v tělocvičnách, opravě odpočinkových ploch pro žáky, zřízení bufetu, regulaci topného systému atd. V roce 2005 byla zahájena výměna oken a zateplování vnějšího pláště.

V letech 2006 až 2009 došlo k výraznému zlepšení tepelně izolačních vlastností budov. Byly zatepleny fasády a vyměněna všechna okna. Tato mnohamilionová investice mohla být uskutečněna pouze za výrazného přispění zřizovatele, poslední fáze v roce 2009 pak s vyžitím peněz z fondů EU

Rozšířená výuka

Vždy jsme se snažili nabídnout žákům také různé vzdělávací možnosti, které nejsou všude běžné. Ve školním roce 1992/93 jsme poprvé zřídili třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků (v nabídce byl anglický, německý a francouzský jazyk). Žáci z těchto tříd se tradičně velmi dobře uplatňují zejména na gymnáziích a ostatních středních školách. Od školního roku 1993/94 nabízíme žákům také třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy. Pro žáky s poruchami učení a chování pak zřizujeme již téměř 14 let zprvu vyrovnávací, později specializované třídy, většinou ve třech ročnících (podle počtu žáků). Historickým krokem a velkým přínosem pro žáky i pro jejich rodiče bylo rozšíření školy o Základní uměleckou školu ve školním roce 1997/98. V současné době navštěvuje individuální i skupinovou výuku v hudebních oborech 310 žáků. Navíc se ukazuje, že spojení základní školy (navíc s rozšířenou výukou hudební výchovy v některých třídách) a základní umělecké školy je jak po stránce pedagogické tak po stránce ekonomické velmi výhodným řešením.

*

Škola jako právní subjekt

Významným historickým mezníkem pro školu byl rovněž počátek roku 1992, kdy se škola stala jako první základní škola v okrese právním subjektem. Ačkoliv jsme naráželi na celou bariéru problémů, pramenících ze zcela nové situace, a mnohdy i na nepochopení některých úředníků do té doby nadřízených orgánů, lze s odstupem času konstatovat, že právní subjektivita byla a je velkým přínosem a to zejména po stránce personální, ekonomické či operativní. Dne 1. 1. 1993 se navíc součástí právního subjektu základní školy stala také školní jídelna, což s sebou přineslo celou řadu dalších výhod.

Zaměříme-li se na celkové náklady spojené s provozem školy, zjistíme, že zatímco v roce 1993 činily 17 milionů korun, v roce 1998 to bylo 27 milionů korun, v roce 2003 40 milionů korun a v roce 2006 39 milionů korun. Neméně zajímavý, ovšem spíše smutně zajímavý, je fakt, že v roce 1993 měla škola rozpočtováno na učební pomůcky a učebnice k dispozici 740 tisíc korun, v roce 1998 jen 530 tisíc korun, v roce 2003 200 tisíc korun a v roce 2007 pak 196 tisíc korun.

Úspěchy a ocenění

Pád železné opony v roce 1989 umožnil škole rozvíjet mezinárodní vztahy. Škola spolupracovala například se školami ve Freistadtu a Ennsu v sousedním Rakousku, v Bennekomu v Holandsku, žáci měli možnost absolvovat kurzy anglického jazyka v Londýně. V létech 1997-1999 byla škola zapojena do projektu EU Leonardo da Vinci, který byl zaměřen na volbu budoucího povolání. V současné době probíhá projekt EU Comenius s názvem „Podílení se na kultuře přes hranice“. Partnery jsou školy z Velké Británie, Itálie Polska a Švédska. K chloubě školy patří dětský pěvecký sbor Canzonetta, který vznikl původně ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Českých Budějovicích. Od roku 1997 je jejím zřizovatelem již jen škola. Za dobu své existence dosáhl sbor řady ocenění doma i v zahraničí. Canzonetta úspěšně reprezentovala školu, město, ale i republiku v mnoha evropských zemích, například v Dánsku, Švédsku, SRN, Rakousku, Francii, Švýcarsku, Řecku a Itálii. V roce 2000 byla v Kanadě, kde získala 3. místo na prestižním mezinárodním festivalu pěveckých sborů "Kathaumixw". Přípravným sborem Canzonetty je dětský pěvecký sbor Da Capo, který za svého působení získal rovněž řadu ocenění. Nejvýznamnějším je asi zlaté pásmo ve dvou kategoriích a zvláštní cena poroty na Mezinárodním pěveckém festivalu pěveckých sborů "Svátky písní" v Olomouci v roce 2002 a kvalitní umístění na mezinárodních festivalech pěveckých sborů v Mostě a Pardubicích v roce 2003. Družstvo chlapců naší školy se v roce 1998 stalo mistrem republiky v sálovém fotbale. Mezi absolventy školy je řada významných osobností (např. reprezentanti v cyklistice Jaroslav Bílek a Richard Faltus aj.). I v nedávné a současné době navštěvovali a navštěvují naši školu žáci, kteří jsou např. mistry republiky (Radek Bakalář–dvojnásobný mistr republiky v moderní magii, Renáta Chaloupková – mistryně republiky v teakwondu, Barbora Zahradníková – mistryně ČR v pozemním hokeji, Dominik Puffer – vicemistr Evropy v bike-trialu aj.) nebo se jinak prosadili (např. Eva Weberová – vítězka televizní soutěže „Rozjezdy pro hvězdy“ aj.) Škola má ve svých řadách rovněž vítěze soutěže „Talent Jihočeského kraje“ pro rok 2003 a 2004 – Radka Bakaláře a Dominika Puffera. Desítky, možná stovky absolventů vynikají v různých dalších oborech.

ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice, Česká republika - CZECHIA, EUROPE

Telefon: +420 385 524 203, e-mail: zs@zsvltava.cz, IČ: 00666131 | GPS: 48.9925042N, 14.4520092E

Veřejný profil zadavatele | MŠMT | RVP | 17.6.2024