Školní asistent

pověřená osoba e-mail telefon číslo dveří
Mgr. Marie Švandová svandova@zsvltava.cz 385 702 148 3
Bc. Korčáková Lenka korcakova@zsvltava.cz 385 702 143 30

Školní asistent zajišťuje následující činnosti:

 • poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodině nebo ve škole dle potřeb jednotlivých žáků, a to při přípravě na vyučování (pomoc s přípravou domácích úkolů, rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti apod.);
 • motivuje žáka k učení, poskytuje mu zpětnou vazbu, vytváří komplexní podporu žákovi při přípravě na školní práci;
 • ve spolupráci se sociálním pedagogem a třídním učitelem zprostředkovává komunikaci s komunitou, rodinou a školou spočívající např. v aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné školní docházky žáků, porozumění rodinnému prostředí žáků a zajištění přenosu informací mezi školou a rodinou;
 • zprostředkovává rodině informace o školní úspěšnosti žáka, případně o potřebě s žákem pracovat;
 • pomáhá v překonávání bariér mezi školou a rodinou, které mohou vyplývat z odlišných životních podmínek žáka nebo odlišného kulturního prostředí;
 • pomáhá při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit;
 • pomáhá v zajišťování výchovně vzdělávacích akcí školy (školy v přírodě, lyžařské kurzy, výchovné programy apod.);
 • pomáhá s organizační podporou pedagogických pracovníků při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami;
 • poskytuje podporu učiteli při administrativní a organizační činnosti učitele ve vyučování i mimo vyučování: podle potřeb učitele školní asistent zajišťuje i podpůrné administrativní a organizační činnosti (pomoc při výkonu dozoru nad žáky při výchovně vzdělávacích akcích mimo školu i ve škole);
 • poskytuje pomoc při zajištění školního stravování pro žáky (komunikace se školní jídelnou a rodiči při organizaci vhodné doby ke stravování, apod.);
 • spoluvytváří Školní poradenské pracoviště, spolupracuje se všemi jeho odbornými pracovníky, pedagogickými pracovníky školy;
 • spolupracuje s ostatními členy odborného projektového týmu na jednotlivých úkolech klíčových aktivit – dle potřeby vyplývající z realizace projektu (průběžné porady, odborná setkání pracovníků ŠPP)

ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice, Česká republika - CZECHIA, EUROPE

Telefon: +420 385 524 203, e-mail: zs@zsvltava.cz, IČ: 00666131 | GPS: 48.9925042N, 14.4520092E

Veřejný profil zadavatele | MŠMT | RVP | 14.7.2024