Základní škola a základní umělecká škola, Bezdrevská 3, České Budějovice - Kompletní ŠVP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - 2016

Škola pro život

Obsah


Identifikační údaje

Identifikační údaje oboru
Název ŠVPŠkolní vzdělávací program pro základní vzdělávání - 2016
Motivační názevŠkola pro život
Platnost1. 9. 2016
KoordinátorJiří Kopřiva
Délka studia v letech: 9
Forma vzdělávání-
Použité RVP
NázevRVP ZV Základní vzdělávání
Dosažené vzděláníZákladní vzdělání
Identifikační údaje školy
Název školyZákladní škola a základní umělecká škola, Bezdrevská 3, České Budějovice
AdresaBezdrevská 3
00666131
Kontakty
ŘeditelPravoslav Němeček
Telefon385524203
Fax385702160
Emailnemecek@zsvltava.cz
wwwzsvltava.cz
Zřizovatel
NázevStatutární město České Budějovice
AdresaNám. Přemysla Otakara II. č. 1 a 2, 370 92 České Budějovice
Kontakt
Telefon
Fax
Email
www

Charakteristika ŠVP

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

ŠVP naplňuje výchovné a vzdělávací cíle RVP ZV.

Dbáme především na:

ŠVP vede žáky ke spolupráci, vynalézavosti a podnikavosti v týmu a zároveň nepotlačuje jejich individualitu. Učí je, že trvalých vědomostí lze nabývat hlavně na základě vlastní činnosti. K získávání a naplňování klíčových kompetencí využívá všech dostupných multimediálních prostředků (internet, interaktivní tabule, dataprojektory). Rovnež je snaha zajistit dostatek příležitostí pro kooperativní a skupinovou výuku a dohlédnout na vhodné rozložení a střídání různých forem výuky.

ŠVP umožňuje rozvíjet svůj talent a zájmy zejména v oblasti jazykové a hudební. Již od prvního ročníku si mají žáci možnost zvolit některý z povinně volitelných předmětů.

ŠVP obsahuje samostatnou část věnovanou rozvoji talentů v oblasti základního uměleckého vzdělávaní v hudebním oboru. Nezapomíná na předměty přírodovědné, ani na informační a komunikační technologie. Posláním naší školy je také pomoci žákům s poruchami učení a chování a různě znevýhodněným při překonávání jejich obtíží. Tito žáci jsou integrováni do běžných tříd a je pro ně vytvořen individuální vzdělávací plán.

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

Vedeme žáky k orientaci v množství různých informací, které dokáží třídit a používat. Motivujeme je pro celoživotní učení, používáme moderní metody a formy práce. Umožňujeme žákům účast v různých soutěžích a olympiádách.

Cílem školy je podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a ke schopnosti řešit problémy. Vedeme žáky k pozorování, kritickému posuzování a vyvození závěrů použitelných v jejich dalším životě.

Vychováváme žáka k samostatnému myšlení, svobodnému jednání a rozhodování, vytváříme prostor k samostatnému projevu, interpretaci, srovnávání, vlastnímu posuzování a argumentaci. Rozvíjíme schopnost komunikace a spolupráce. Kromě jazykové přípravy a přípravy v oblasti informačních technologií rozvíjíme i další způsoby vyjadřování.

Vedeme žáky ke zvládnutí praktických činností denního života, k aplikaci poznatků a zkušeností v různých životních situacích. Rozvíjíme schopnost spolupráce a dovednosti zastávat různé role při práci v týmu.

Podporujeme výchovu žáka mravně odpovědného, schopného orientovat se v mravních hodnotách, společenských normách a zákonech, respektujícího lidská práva, důstojnost člověka, svobodu jedince, solidaritu a kulturní tradice a hodnoty. Vychováváme k chápání globálních problémů, odpovědnosti za budoucnost a ochraně životního prostředí.

Vychováváme člověka odpovědného za své zdraví, chápajícího hodnotu zdraví a aktivně usilujícího o jeho upevňování a ochranu.

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

  Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření.

Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola bez doporučení školského poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení. Pravidla pro použití podpůrných opatření školou a školským zařízením stanovuje vyhláška č.27/2016 Sb.

Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně je ŠVP podkladem pro zpracování PLPP a pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně podkladem pro tvorbu IVP.

Na úrovni IVP je možné na doporučení ŠPZ v rámci podpůrných opatření upravit očekávané výstupy stanovené ŠVP případně upravit vzdělávací obsah tak, aby byl zajištěn soulad mezi vzdělávacími požadavky a skutečnými možnostmi žáků k dosažení jejich osobního maxima. To znamená, že části vzdělávacích obsahů některých vzdělávacích oborů lze nahradit jinými vzdělávacími obsahy nebo celý vzdělávací obsah některého vzdělávacího oboru lze nahradit obsahem jiného vzdělávacího oboru, který lépe vyhovuje jejich vzdělávacím možnostem. Toto je umožněno žákům od třetího stupně podpory.

Na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se mimo učitele podílí členové školského poradenského pracoviště: školní psycholog, metodik prevence a 2  výchovné poradkyně, které jsou pedagogickými pracovnicemi,pověřenými spoluprací se školským poradenským zařízením. Škola vypracovala Program poradenských služeb.

Zásady komunikace učitele s rodičem:

Zásady práce se žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními:

Zásady práce se žáky se specifickými poruchami učení:

SYSTÉM PÉČE O ŽÁKY S PŘIZNANÝMI PODPŮRNÝMI OPATŘENÍMI VE ŠKOLE

1. stupeň – plán pedagogické podpory ( PLPP) – sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učitelem konkrétního předmětu za pomoci výchovného poradce. PLPP stanoví metody a formy práce se žákem, způsob kontroly osvojených dovedností. Výchovný poradce organizuje schůzky s rodiči k vyhodnocení výsledků dosažených žákem nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření.PLPP má písemnou podobu a obsahuje:

 1. charakteristiku žáka a jeho obtíží
 2. stanovení úkolů PLPP
 3. podpůrná opatření ve škole -  metody výuky, organizace výuky, hodnocení žáka, pomůcky, požadavky na organizaci práce učitele
 4. podpůrná opatření v rámci domácí přípravy
 5. Vyhodnocování PLPP

PLPP se uskutečňuje bez nároků na navýšení finančních prostředků.

2. stupeň – individuální vzdělávací plán (IVP) – sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učitelem konkrétního předmětu a za pomoci výchovného poradce na základě doporučení ŠPZ a žádosti zákonných zástupců. Kontrola dosažených výsledků vzdělávání probíhá 2krát ročně.

3. -  5. stupeň -  individuální vzdělávací plán – na základě doporučení ŠPZ může obsahovat konkrétní změny v obsahu učiva a změny ve výběru učiva a změny očekávaných výstupů.

IVP má tři části, 1. vyplňuje škola, 2. část ŠPZ a 3. část vyučující konkrétního předmětu. Vyučující vyplní údaje o žákovi, priority vzdělávání, učební dokumenty, organizaci výuky, pedagogické postupy, pomůcky, způsob ověřování a hodnocení (umožnit formativní hodnocení). Personální zabezpečení, spolupráci se zákonnými zástupci žáka, individuální výstupy. Uvede se potřebné navýšení finančních prostředků.
Provádění podpůrných opatření

Metody výuky:

Organizace výuky:

Na doporučení ŠPZ zařadit speciálně pedagogickou a pedagogickou intervenci .

NADANÝ ŽÁK A MIMOŘÁDNĚ NADANÝ ŽÁK

Nadaným žákem se rozumí jedinec, Který vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech ( vyhláška č. 27/2010 sb.).

Zabezpečení vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných

Pro zajištění vzdělávání těchto žáků se sestavuje IVP. Na jeho tvorbě se podílí třídní učitel ve spolupráci s učiteli předmětů, kde se nadání projevuje a s výchovným poradcem. IVP má písemnou podobu a musí být sestaven nejpozději do jednoho měsíce po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a  souhlasu zákonných zástupců. IVP může být upravován v průběhu celého roku. Výchovný poradce zajistí informovaný souhlas zákonných zástupců a také předá informace o poskytování podpůrných opatření zástupci ředitele, který je zaznamená do školní matriky.

Specifikace provádění podpůrných opatření:

 1. předčasný nástup do školy
 2. účast žáka ve výuce jednoho či více předmětů ve vyšším ročníku
 3. obohacování vzdělávacího obsahu
 4. zadávání specifických projektů

Materiální podmínky
Část D/10

 1. prostorové uspořádání třídy a pracovního místa pro žáky s SVP
 2. speciální učebnice a kompenzační pomůcky pro žáky s SVP a žáky nadané a mimořádně nadané
 3. prostory pro ŠPP ( kabinet psychologa)

Výchovné a vzdělávací strategie školy

Výchovné a vzdělávací strategie na úrovni školy

Začlenění průřezových témat

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Integrace do výuky

Rozvoj schopností poznávání

Pokryto předmětem
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Německý jazyk
Matematika
Informační technologie
Prvouka
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Pracovní činnosti
Volitelné předměty
Pohybové hry
První pomoc
Výchova ke zdraví a biologie člověka
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura1. ročníkObdobí slabičně analytického způsobu čtení
Český jazyk a literatura1. ročníkObdobí vázaného slabikování
Český jazyk a literatura1. ročníkPředčtenářské období
Český jazyk a literatura2. ročníkVěta, slovo a slovní význam
Český jazyk a literatura4. ročníkNauka o slově
Český jazyk a literatura4. ročníkVyjmenovaná slova
Český jazyk a literatura4. ročníkTvarosloví
Český jazyk a literatura4. ročníkStavba věty
Český jazyk a literatura5. ročníkSlovo a jeho stavba
Český jazyk a literatura5. ročníkTvarosloví
Český jazyk a literatura5. ročníkSkladba
Český jazyk a literatura6. ročníkSloh a komunikace
Český jazyk a literatura7. ročníkVýznam slov
Český jazyk a literatura7. ročníkSloh a komunikace
Český jazyk a literatura9. ročníkObecné výklady o českém jazyce
Český jazyk a literatura9. ročníkSkladba
Anglický jazyk4. ročníkJídlo
Anglický jazyk8. ročníkPředpřítomný a minulý čas
Německý jazyk8. ročníkSloveso fahren, předložky nach, in
Německý jazyk8. ročníkPředložky se 3. a 4. pádem
Německý jazyk9. ročníkSloveso können
Německý jazyk9. ročníkPréteritum haben, sein a modálních sloves
Německý jazyk9. ročníkZeměpisné názvy, národní zvyky, tradice
Matematika1. ročníkPředpočtářské období
Matematika1. ročníkPočtářské období
Matematika2. ročníkNumerace do 100
Matematika2. ročníkSčítání a odčítání do 100.
Matematika2. ročníkNásobilka
Matematika2. ročníkGeometrie
Matematika3. ročníkNásobení a dělení
Matematika3. ročníkSčítání a odčítání
Matematika3. ročníkČísla 0 až 1000
Matematika3. ročníkGeometrie
Matematika4. ročník Početní výkony s přirozenými čísly do 1000
Matematika4. ročníkČíselný obor do 1 000 000
Matematika4. ročníkPočetní výkony s přirozenými čísly do 1 000 000
Matematika4. ročníkZlomky
Matematika4. ročníkGeometrie
Matematika5. ročníkPřirozená čísla do a přes 1 000 000
Matematika5. ročníkZlomky
Matematika5. ročníkTabulky, grafy, diagramy.
Matematika5. ročníkGeometrie
Matematika6. ročníkMatematika z 1. stupně
Matematika6. ročníkDesetinná čísla
Matematika7. ročníkZlomky
Matematika8. ročníkKonstrukční úlohy
Matematika9. ročníkPodobnost
Informační technologie5. ročníkZáklady práce s počítačem
Informační technologie5. ročníkVyhledávání informací a komunikace
Informační technologie5. ročníkZpracování a využití informací
Informační technologie6. ročníkSoubory & Složky
Informační technologie6. ročníkSW Windows
Informační technologie6. ročníkPočítač - nástroj pro uchovávání informací
Informační technologie6. ročníkPojem informace
Informační technologie7. ročníkSoučasný stav světa informací
Informační technologie7. ročníkInternet
Informační technologie7. ročníkUžití informace
Informační technologie7. ročníkE-mail
Informační technologie8. ročníkIT kolem mě, právě teď
Informační technologie8. ročníkFenomén informace
Informační technologie8. ročníkPráce s textem
Informační technologie8. ročníkPráce s obrazem
Informační technologie8. ročníkPaměť
Informační technologie8. ročníkKomprese informací
Informační technologie8. ročníkAktivní uživatel internetu I - hledám, najdu
Informační technologie8. ročníkŽivot v Cloudu
Informační technologie9. ročníkTrendy a vize vývoje člověka & IT
Informační technologie9. ročníkTabulkové kalkulátory
Informační technologie9. ročníkTohle je svět informací
Informační technologie9. ročníkNet identita II
Informační technologie9. ročníkPrezentace
Informační technologie9. ročníkAktivní uživatel internetu II
Prvouka1. ročníkDítě a škola
Prvouka1. ročníkCyklus roku
Prvouka1. ročníkMoje rodina
Prvouka1. ročníkČlověk
Prvouka1. ročníkVěci a činnosti kolem nás
Prvouka2. ročníkRoční doby
Prvouka2. ročníkNáš domov
Prvouka2. ročníkPoznáváme přírodu
Prvouka2. ročníkŠkola
Prvouka3. ročníkMísto, kde žijeme
Vlastivěda4. ročníkMísto, kde žijeme
Vlastivěda4. ročníkČeská republika
Vlastivěda4. ročníkLidé kolem nás
Vlastivěda4. ročníkLidé a čas
Vlastivěda5. ročníkČeská republika
Vlastivěda5. ročníkEvropa
Vlastivěda5. ročníkLidé kolem nás
Vlastivěda5. ročníkNejstarší české dějiny
Vlastivěda5. ročníkLidé a čas
Přírodověda4. ročníkSpolečenstva živých organismů
Přírodověda4. ročníkŽivot v zimní přírodě
Přírodověda4. ročníkNeživá příroda
Přírodověda4. ročníkRostliny a živočichové na jaře
Přírodověda4. ročníkRostliny a živočichové v létě
Přírodověda5. ročníkČlověk a neživá příroda
Přírodověda5. ročníkČlověk a vesmír
Přírodověda5. ročníkČlověk a živá příroda
Přírodověda5. ročníkČlověk je součástí přírody
Přírodověda5. ročníkČlověk a lidské výtvory
Dějepis7. ročníkDějiny středověku
Občanská výchova8. ročníkOsobnost, psychické procesy a stavy
Dějepis9. ročníkDějiny přelomu 19. a 20. století
Dějepis9. ročníkMeziválečné období
Dějepis9. ročník2. světová válka
Dějepis9. ročníkRozdělený svět
Dějepis9. ročníkSvět, Evropa a naše země v období 1948 - 1968
Dějepis9. ročníkObdobí normalizace, reálný socialismus
Dějepis9. ročníkRok 1989
Dějepis9. ročníkProblémy současného světa
Fyzika6. ročníkLátka a těleso
Fyzika6. ročníkElektrické vlastnosti látek
Fyzika6. ročníkMagnetismus
Fyzika6. ročníkElektrický obvod
Přírodopis6. ročníkBuňka
Přírodopis6. ročníkHouby
Přírodopis6. ročníkBezobratlí
Přírodopis6. ročníkEkosystémy
Přírodopis6. ročníkMikroorganismy
Přírodopis6. ročníkLišejníky a řasy
Přírodopis6. ročníkHmyz
Fyzika7. ročníkPohyb tělesa
Fyzika7. ročníkSíly a jejich vlastnosti
Fyzika7. ročníkKapaliny
Fyzika7. ročníkPlyny
Fyzika7. ročníkSvětelné jevy
Fyzika7. ročníkPraktická cvičení & výpočty
Přírodopis7. ročníkStrunatci
Přírodopis7. ročníkVýtrusné rostliny
Přírodopis7. ročníkSpolečenstva
Přírodopis7. ročníkRyby
Přírodopis7. ročníkObojživelníci a plazi
Přírodopis7. ročníkPtáci
Přírodopis7. ročníkSavci
Přírodopis7. ročníkAnatomie rostlin
Přírodopis7. ročníkNahosemenné rostliny
Přírodopis7. ročníkKrytosemenné rostliny
Fyzika8. ročníkPráce a energie
Fyzika8. ročníkTepelné jevy
Fyzika8. ročníkZvukové jevy
Fyzika8. ročníkElektrický proud
Fyzika9. ročníkElektrický proud v polovodičích
Fyzika9. ročníkPraktická cvičení & výpočty
Přírodopis9. ročníkGeologie
Přírodopis9. ročníkNerosty a horniny
Přírodopis9. ročníkZemě
Přírodopis9. ročníkŽivotní prostředí
Chemie8. ročníkPeriodická soustava prvků
Chemie8. ročníkAnorganické sloučeniny - dvou, tříprvkové
Chemie9. ročníkChemické reakce
Chemie9. ročníkOrganické sloučeniny
Chemie9. ročníkChemie a společnost
Zeměpis6. ročníkÚvod do učiva Zeměpisu
Zeměpis6. ročníkPřírodní složky a oblasti Země
Zeměpis6. ročníkJak žijí lidé na Zemi
Zeměpis6. ročníkPlaneta Země
Zeměpis6. ročníkMapa - obraz Země
Zeměpis6. ročníkSvět se propojuje
Zeměpis7. ročníkJak je svět rozdělen
Zeměpis7. ročníkAfrika
Zeměpis7. ročníkAntarktida
Zeměpis7. ročníkIndický oceán
Zeměpis7. ročníkTichý oceán
Zeměpis7. ročníkAustrálie
Zeměpis7. ročníkAsie
Zeměpis7. ročníkSeverní ledový oceán
Zeměpis8. ročníkEvropa
Zeměpis8. ročníkZeměpis o prázdninách
Zeměpis9. ročníkGlobalizace
Zeměpis9. ročníkVýznam a využití geografie
Zeměpis9. ročníkZeměpisná praktika
Hudební výchova1. ročníkVokální činnosti
Hudební výchova1. ročníkInstrumentální činnosti
Hudební výchova1. ročníkHudebně pohybové činnosti
Hudební výchova2. ročníkVokální činnosti
Hudební výchova2. ročníkPoslechové činnosti
Hudební výchova3. ročníkVokální činnosti
Hudební výchova3. ročníkInstrumentální činnosti
Hudební výchova3. ročníkHudebně pohybové činnosti
Hudební výchova3. ročníkPoslechové činnosti
Hudební výchova4. ročníkVokální činnosti
Hudební výchova4. ročníkInstrumentální činnosti
Hudební výchova4. ročníkHudebně pohybové činnosti
Hudební výchova4. ročníkPoslechové činnosti
Hudební výchova5. ročníkVokální činnosti
Hudební výchova5. ročníkInstrumentální činnosti.
Hudební výchova5. ročníkHudebně pohybové činnosti
Hudební výchova5. ročníkPoslechové činnosti
Hudební výchova6. ročníkInstrumentální činnosti - nástrojová reprodukce
Hudební výchova7. ročníkInstrumentální činnosti - hudební nástroje
Hudební výchova7. ročníkHudebně pohybové činnosti - vlastní ztvárnění
Hudební výchova7. ročníkPoslechové činnosti - vážná hudba
Hudební výchova8. ročníkVokální činnosti - vlastní vokální projev
Hudební výchova8. ročníkHudebně pohybové činnosti - rozvoj pohybové paměti
Výtvarná výchova1. ročníkRozvíjení smyslové citlivosti
Výtvarná výchova1. ročníkUplatňování subjektivity
Výtvarná výchova2. ročníkRozvíjení smyslové citlivosti
Výtvarná výchova2. ročníkOvěřování komunikačních účinků
Výtvarná výchova3. ročníkRozvíjení smyslové citlivosti
Výtvarná výchova3. ročníkUplatňování subjektivity
Výtvarná výchova3. ročníkOvěřování komunikačních účinků
Výtvarná výchova4. ročníkRozvíjení smyslové citlivosti
Výtvarná výchova4. ročníkUplatňování subjektivity
Výtvarná výchova4. ročníkOvěřování komunikačních účinků
Výtvarná výchova5. ročníkRozvíjení smyslové citlivosti
Výtvarná výchova5. ročníkUplatňování subjektivity
Výtvarná výchova5. ročníkOvěřování komunikačních účinků
Výtvarná výchova9. ročníkRozvíjení smyslové citlivosti
Tělesná výchova1. ročníkČinnosti ovlivňující zdraví
Tělesná výchova1. ročníkČinnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Tělesná výchova1. ročníkČinnosti podporující pohybové učení
Tělesná výchova1. ročníkOchrana člověka za mimořádných událostí
Tělesná výchova2. ročníkČinnosti ovlivňující zdraví
Tělesná výchova3. ročníkČinosti ovlivňující zdraví
Tělesná výchova4. ročníkČinnosti ovlivňující zdraví
Tělesná výchova4. ročníkČinnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Tělesná výchova5. ročníkČinnosti ovlivňující zdraví
Tělesná výchova5. ročníkČinnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Tělesná výchova6. ročníkLehká atletika
Tělesná výchova6. ročníkGymnastika
Tělesná výchova6. ročníkKondiční cvičení
Tělesná výchova6. ročníkÚpolová cvičení
Tělesná výchova6. ročníkPrůpravná cvičení, průpravné hry
Tělesná výchova7. ročníkLehká atletika
Tělesná výchova7. ročníkSportovní gymnastika
Tělesná výchova7. ročníkSportovní hry
Tělesná výchova7. ročníkRytmická gymnastika
Tělesná výchova7. ročníkKondiční cvičení
Tělesná výchova7. ročníkKompenzač., relaxač. a vyrovnávací cvičení
Tělesná výchova7. ročníkÚpoly
Tělesná výchova7. ročníkPořadová cvičení
Tělesná výchova7. ročníkPrůpravná cvičení, drobné průpravné hry
Tělesná výchova7. ročníkŠplh
Tělesná výchova7. ročníkBezpečnost, organizace, hygiena v Tv a sportu, nové poznatky ve sportu
Tělesná výchova7. ročníkChování v krizových situacích
Tělesná výchova7. ročníkLyžování a snowboard
Tělesná výchova8. ročníkLehká atletika
Tělesná výchova8. ročníkSportovní gymnastika
Tělesná výchova8. ročníkSportovní hry
Tělesná výchova8. ročníkRytmická gymnastika
Tělesná výchova8. ročníkKompenzační, relaxační a vyrovnávácí cvičení
Tělesná výchova8. ročníkPrůpravná cvičení, drobné průpravné hry, hry.
Tělesná výchova8. ročníkŠplh
Tělesná výchova8. ročníkNetradiční pohybové činnosti, hry a sporty
Tělesná výchova8. ročníkBezpečnost, organizace, hygiena Tv a sportu
Tělesná výchova8. ročníkMěření kondice, závody
Tělesná výchova9. ročníkLehká atletika
Tělesná výchova9. ročníkSportovní gymnastika
Tělesná výchova9. ročníkSportovní hry
Tělesná výchova9. ročníkRytmická gymnastika cvičení s hudbou
Tělesná výchova9. ročníkKondiční cvičení
Tělesná výchova9. ročníkKompenzační, relaxační a vyrovnávací cvičení
Tělesná výchova9. ročníkÚpolová cvičení
Tělesná výchova9. ročníkPrůpravná cvičení, drobné průpravné hry
Tělesná výchova9. ročníkŠplh
Tělesná výchova9. ročníkBezpečnost, organizace, hygiena v Tv a sportu, nové poznatky ve sportu
Tělesná výchova9. ročníkChování v krizových situacích
Tělesná výchova9. ročníkMěření kondice, závody
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkPůvod a vývoj člověka
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkTkáně
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkAnatomie člověka
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkGenetika
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkHygiena
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkPřenosné choroby
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkPrvní pomoc
Výchova ke zdraví a biologie člověka9. ročníkVztahy
Výchova ke zdraví a biologie člověka9. ročníkRizikové chování
Výchova ke zdraví a biologie člověka9. ročníkBezpečnost a ochrana zdraví
Výchova ke zdraví a biologie člověka9. ročníkMimořádné události
Pracovní činnosti1. ročníkPráce s drobným materiálem
Pracovní činnosti1. ročníkKonstrukční činnosti
Pracovní činnosti1. ročníkPráce pěstitelské
Pracovní činnosti1. ročníkPříprava pokrmů
Pracovní činnosti2. ročníkPěstitelské práce
Pracovní činnosti4. ročníkPěstitelské práce
Pracovní činnosti4. ročníkPříprava pokrmů
Pracovní činnosti5. ročníkPěstitelské práce
Pracovní činnosti5. ročníkPříprava pokrmů
Pracovní činnosti7. ročníkPěstitelské práce - pokojové rostliny
Pracovní činnosti7. ročníkPříprava pokrmů
Pracovní činnosti8. ročníkPěstitelské práce
Pracovní činnosti9. ročníkPéče o dítě
Německý jazyk9. ročníkZájmena
Německý jazyk9. ročníkSloveso haben a sein
Německý jazyk9. ročníkRozkazovací způsob
Volitelné předměty1. ročníkČeský jazyk hravě
Volitelné předměty2. ročníkČtení a psaní
Volitelné předměty6. ročníkInformatika
Volitelné předměty6. ročníkSeminář z dějepisu
Volitelné předměty6. ročníkPohybové hry
Volitelné předměty6. ročníkDomácnost
Volitelné předměty6. ročníkTechnické činnosti
Volitelné předměty6. ročníkHudební výchova
Volitelné předměty7. ročníkInformatika
Volitelné předměty7. ročníkSeminář z přírodopisu
Volitelné předměty7. ročníkSeminář z dějepisu
Volitelné předměty7. ročníkPohybové hry
Volitelné předměty7. ročníkTechnické činnosti
Volitelné předměty8. ročníkInformatika
Volitelné předměty8. ročníkSeminář z přírodopisu
Volitelné předměty8. ročníkSeminář z dějepisu
Volitelné předměty8. ročníkDomácnost
Volitelné předměty9. ročníkInformatika
Volitelné předměty9. ročníkSeminář z dějepisu
Volitelné předměty9. ročníkTechnické činnosti
Volitelné předměty9. ročníkDomácnost
Volitelné předměty9. ročníkCvičení z matematiky
Keramika9. ročníkKeramika
Pohybové hry6. ročníkMíčové hry
Pohybové hry6. ročníkTeoretická průprava
První pomoc6. ročníkPrvní pomoc
První pomoc7. ročníkPrvní pomoc
První pomoc8. ročníkPrvní pomoc
První pomoc9. ročníkPrvní pomoc
Pokrytí v projektu
Podzimní variace
Zimní království
Vítáme jaro
Barvy přírody
Cestovní kancelář VLTAVA

Sebepoznání a sebepojetí

Pokryto předmětem
Český jazyk a literatura
Matematika
Prvouka
Fyzika
Přírodopis
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Pracovní činnosti
Volitelné předměty
Pohybové hry
První pomoc
Občanská výchova
Výchova ke zdraví a biologie člověka
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura1. ročníkObdobí slabičně analytického způsobu čtení
Český jazyk a literatura1. ročníkObdobí vázaného slabikování
Český jazyk a literatura1. ročníkPředčtenářské období
Český jazyk a literatura2. ročníkVěta, slovo a slovní význam
Český jazyk a literatura2. ročníkPsaní i - í po měkkých souhláskách
Český jazyk a literatura3. ročníkVěta jednoduchá a souvětí
Český jazyk a literatura4. ročníkNauka o slově
Český jazyk a literatura4. ročníkVyjmenovaná slova
Český jazyk a literatura4. ročníkTvarosloví
Český jazyk a literatura4. ročníkStavba věty
Český jazyk a literatura5. ročníkSlovo a jeho stavba
Český jazyk a literatura5. ročníkTvarosloví
Český jazyk a literatura5. ročníkSkladba
Český jazyk a literatura7. ročníkSloh a komunikace
Český jazyk a literatura9. ročníkSloh a komunikace
Anglický jazyk7. ročníkZpůsobová slovesa
Matematika1. ročníkPočtářské období
Matematika2. ročníkNásobilka
Matematika4. ročník Početní výkony s přirozenými čísly do 1000
Matematika4. ročníkČíselný obor do 1 000 000
Matematika4. ročníkPočetní výkony s přirozenými čísly do 1 000 000
Matematika4. ročníkZlomky
Matematika4. ročníkGeometrie
Matematika5. ročníkPřirozená čísla do a přes 1 000 000
Matematika5. ročníkZlomky
Matematika5. ročníkTabulky, grafy, diagramy.
Matematika5. ročníkGeometrie
Informační technologie7. ročníkInternet
Informační technologie7. ročníkUžití informace
Informační technologie7. ročníkE-mail
Informační technologie8. ročníkIT kolem mě, právě teď
Informační technologie8. ročníkPráce s obrazem
Informační technologie8. ročníkPaměť
Informační technologie8. ročníkAktivní uživatel internetu I - hledám, najdu
Informační technologie8. ročníkŽivot v Cloudu
Informační technologie9. ročníkTrendy a vize vývoje člověka & IT
Informační technologie9. ročníkTabulkové kalkulátory
Informační technologie9. ročníkTohle je svět informací
Informační technologie9. ročníkNet identita II
Informační technologie9. ročníkPrezentace
Informační technologie9. ročníkAktivní uživatel internetu II
Prvouka1. ročníkDítě a škola
Prvouka1. ročníkMoje rodina
Prvouka1. ročníkČlověk
Prvouka2. ročníkNáš domov
Prvouka2. ročníkPráce a volný čas
Prvouka2. ročníkŠkola
Prvouka3. ročníkČlověk
Vlastivěda4. ročníkMísto, kde žijeme
Vlastivěda4. ročníkČeská republika
Vlastivěda4. ročníkLidé a čas
Vlastivěda5. ročníkČeská republika
Vlastivěda5. ročníkEvropa
Vlastivěda5. ročníkLidé kolem nás
Vlastivěda5. ročníkNejstarší české dějiny
Vlastivěda5. ročníkLidé a čas
Přírodověda4. ročníkSpolečenstva živých organismů
Přírodověda4. ročníkRostliny a živočichové na jaře
Přírodověda4. ročníkRostliny a živočichové v létě
Přírodověda5. ročníkČlověk a neživá příroda
Přírodověda5. ročníkČlověk a vesmír
Přírodověda5. ročníkČlověk a živá příroda
Přírodověda5. ročníkČlověk je součástí přírody
Přírodověda5. ročníkČlověk a lidské výtvory
Občanská výchova8. ročníkOsobnost, psychické procesy a stavy
Dějepis9. ročník2. světová válka
Dějepis9. ročníkProblémy současného světa
Občanská výchova9. ročníkV pracovním poměru
Občanská výchova9. ročníkŽivotní perspektivy
Fyzika7. ročníkKapaliny
Přírodopis7. ročníkStrunatci
Přírodopis7. ročníkVýtrusné rostliny
Přírodopis7. ročníkSpolečenstva
Přírodopis7. ročníkPtáci
Fyzika8. ročníkPráce a energie
Fyzika8. ročníkTepelné jevy
Fyzika8. ročníkZvukové jevy
Fyzika8. ročníkElektrický proud
Fyzika9. ročníkAstronomie
Fyzika9. ročníkFyzika v běžném životě
Chemie9. ročníkOrganické sloučeniny
Chemie9. ročníkChemie a společnost
Zeměpis8. ročníkZeměpis o prázdninách
Hudební výchova1. ročníkVokální činnosti
Hudební výchova1. ročníkInstrumentální činnosti
Hudební výchova1. ročníkHudebně pohybové činnosti
Hudební výchova2. ročníkVokální činnosti
Hudební výchova3. ročníkVokální činnosti
Hudební výchova3. ročníkInstrumentální činnosti
Hudební výchova3. ročníkHudebně pohybové činnosti
Hudební výchova4. ročníkVokální činnosti
Hudební výchova4. ročníkInstrumentální činnosti
Hudební výchova4. ročníkHudebně pohybové činnosti
Hudební výchova4. ročníkPoslechové činnosti
Hudební výchova5. ročníkVokální činnosti
Hudební výchova5. ročníkInstrumentální činnosti.
Hudební výchova5. ročníkHudebně pohybové činnosti
Hudební výchova6. ročníkInstrumentální činnosti - nástrojová reprodukce
Hudební výchova7. ročníkInstrumentální činnosti - hudební nástroje
Hudební výchova7. ročníkHudebně pohybové činnosti - vlastní ztvárnění
Hudební výchova8. ročníkVokální činnosti - vlastní vokální projev
Hudební výchova8. ročníkInstrumentální činnosti - improvizace
Hudební výchova8. ročníkHudebně pohybové činnosti - rozvoj pohybové paměti
Hudební výchova9. ročníkVokální činnosti - techniky vokálního projevu
Hudební výchova9. ročníkHudebně pohybové činnosti - základní taneční kroky
Výtvarná výchova1. ročníkRozvíjení smyslové citlivosti
Výtvarná výchova1. ročníkUplatňování subjektivity
Výtvarná výchova2. ročníkRozvíjení smyslové citlivosti
Výtvarná výchova3. ročníkUplatňování subjektivity
Výtvarná výchova4. ročníkRozvíjení smyslové citlivosti
Výtvarná výchova4. ročníkUplatňování subjektivity
Výtvarná výchova4. ročníkOvěřování komunikačních účinků
Výtvarná výchova5. ročníkRozvíjení smyslové citlivosti
Výtvarná výchova5. ročníkUplatňování subjektivity
Výtvarná výchova5. ročníkOvěřování komunikačních účinků
Výtvarná výchova9. ročníkUplatňování subjektivity
Tělesná výchova1. ročníkČinnosti ovlivňující zdraví
Tělesná výchova1. ročníkČinnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Tělesná výchova1. ročníkČinnosti podporující pohybové učení
Tělesná výchova1. ročníkOchrana člověka za mimořádných událostí
Tělesná výchova2. ročníkČinnosti ovlivňující zdraví
Tělesná výchova2. ročníkČinnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Tělesná výchova2. ročníkOchrana člověka za mimořádných událostí
Tělesná výchova3. ročníkČinosti ovlivňující zdraví
Tělesná výchova3. ročníkČinnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Tělesná výchova4. ročníkČinnosti ovlivňující zdraví
Tělesná výchova4. ročníkČinnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Tělesná výchova5. ročníkČinnosti ovlivňující zdraví
Tělesná výchova5. ročníkČinnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Tělesná výchova6. ročníkLehká atletika
Tělesná výchova6. ročníkGymnastika
Tělesná výchova6. ročníkKondiční cvičení
Tělesná výchova6. ročníkÚpolová cvičení
Tělesná výchova6. ročníkPrůpravná cvičení, průpravné hry
Tělesná výchova7. ročníkLehká atletika
Tělesná výchova7. ročníkSportovní gymnastika
Tělesná výchova7. ročníkSportovní hry
Tělesná výchova7. ročníkRytmická gymnastika
Tělesná výchova7. ročníkKondiční cvičení
Tělesná výchova7. ročníkKompenzač., relaxač. a vyrovnávací cvičení
Tělesná výchova7. ročníkÚpoly
Tělesná výchova7. ročníkPořadová cvičení
Tělesná výchova7. ročníkPrůpravná cvičení, drobné průpravné hry
Tělesná výchova7. ročníkŠplh
Tělesná výchova7. ročníkBezpečnost, organizace, hygiena v Tv a sportu, nové poznatky ve sportu
Tělesná výchova7. ročníkChování v krizových situacích
Tělesná výchova7. ročníkLyžování a snowboard
Tělesná výchova8. ročníkLehká atletika
Tělesná výchova8. ročníkSportovní gymnastika
Tělesná výchova8. ročníkSportovní hry
Tělesná výchova8. ročníkRytmická gymnastika
Tělesná výchova8. ročníkKondiční cvičení
Tělesná výchova8. ročníkKompenzační, relaxační a vyrovnávácí cvičení
Tělesná výchova8. ročníkÚpolová cvičení
Tělesná výchova8. ročníkPrůpravná cvičení, drobné průpravné hry, hry.
Tělesná výchova8. ročníkŠplh
Tělesná výchova8. ročníkBezpečnost, organizace, hygiena Tv a sportu
Tělesná výchova8. ročníkChování v krizových situacích
Tělesná výchova8. ročníkMěření kondice, závody
Tělesná výchova9. ročníkLehká atletika
Tělesná výchova9. ročníkSportovní gymnastika
Tělesná výchova9. ročníkSportovní hry
Tělesná výchova9. ročníkRytmická gymnastika cvičení s hudbou
Tělesná výchova9. ročníkKondiční cvičení
Tělesná výchova9. ročníkKompenzační, relaxační a vyrovnávací cvičení
Tělesná výchova9. ročníkÚpolová cvičení
Tělesná výchova9. ročníkPořadová cvičení
Tělesná výchova9. ročníkPrůpravná cvičení, drobné průpravné hry
Tělesná výchova9. ročníkŠplh
Tělesná výchova9. ročníkBezpečnost, organizace, hygiena v Tv a sportu, nové poznatky ve sportu
Tělesná výchova9. ročníkChování v krizových situacích
Tělesná výchova9. ročníkMěření kondice, závody
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkPůvod a vývoj člověka
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkVýživa a zdraví
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkTkáně
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkAnatomie člověka
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkGenetika
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkHygiena
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkPřenosné choroby
Výchova ke zdraví a biologie člověka9. ročníkVztahy
Výchova ke zdraví a biologie člověka9. ročníkRizikové chování
Výchova ke zdraví a biologie člověka9. ročníkBezpečnost a ochrana zdraví
Výchova ke zdraví a biologie člověka9. ročníkMimořádné události
Pracovní činnosti1. ročníkPráce s drobným materiálem
Pracovní činnosti1. ročníkKonstrukční činnosti
Pracovní činnosti2. ročníkPráce s drobným materiálem
Pracovní činnosti7. ročníkPěstitelské práce - pokojové rostliny
Pracovní činnosti8. ročníkTrh práce
Pracovní činnosti9. ročníkElektřina v domácnosti
Pracovní činnosti9. ročníkPéče o dítě
Německý jazyk9. ročníkČíslovky
Německý jazyk9. ročníkŘadové číslovky
Volitelné předměty1. ročníkDovedné ruce
Volitelné předměty1. ročníkČeský jazyk hravě
Volitelné předměty2. ročníkDovedné ruce
Volitelné předměty6. ročníkPohybové hry
Volitelné předměty6. ročníkHudební výchova
Volitelné předměty7. ročníkSeminář z přírodopisu
Volitelné předměty7. ročníkPohybové hry
Volitelné předměty7. ročníkHudební výchova
Volitelné předměty8. ročníkInformatika
Volitelné předměty8. ročníkSeminář z přírodopisu
Volitelné předměty8. ročníkPohybové hry
Volitelné předměty8. ročníkTechnické činnosti
Volitelné předměty8. ročníkDomácnost
Volitelné předměty8. ročníkHudební výchova
Volitelné předměty9. ročníkInformatika
Volitelné předměty9. ročníkPohybové hry
Volitelné předměty9. ročníkDomácnost
Volitelné předměty9. ročníkCvičení z matematiky
Pohybové hry6. ročníkMíčové hry
První pomoc6. ročníkAnatomie
První pomoc7. ročníkAnatomie
První pomoc8. ročníkAnatomie
První pomoc9. ročníkAnatomie
Pokrytí v projektu
Podzimní variace

Seberegulace a sebeorganizace

Pokryto předmětem
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Matematika
Informační technologie
Prvouka
Fyzika
Chemie
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Pracovní činnosti
Volitelné předměty
Pohybové hry
První pomoc
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura1. ročníkObdobí vázaného slabikování
Český jazyk a literatura1. ročníkPředčtenářské období
Český jazyk a literatura2. ročníkPsaní y - ý po tvrdých souhláskách
Český jazyk a literatura2. ročníkPsaní velkých písmen
Český jazyk a literatura3. ročníkVěta jednoduchá a souvětí
Český jazyk a literatura4. ročníkNauka o slově
Český jazyk a literatura4. ročníkVyjmenovaná slova
Český jazyk a literatura4. ročníkTvarosloví
Český jazyk a literatura4. ročníkStavba věty
Český jazyk a literatura5. ročníkSlovo a jeho stavba
Český jazyk a literatura5. ročníkTvarosloví
Český jazyk a literatura5. ročníkSkladba
Anglický jazyk7. ročníkZpůsobová slovesa
Anglický jazyk7. ročníkPředpřítomný čas
Německý jazyk9. ročníkPréteritum haben, sein a modálních sloves
Německý jazyk9. ročníkSloveso wollen
Německý jazyk9. ročníkPerfektum pravidelných a nepravidelných sloves
Matematika1. ročníkPočtářské období
Matematika2. ročníkNumerace do 100
Matematika2. ročníkSčítání a odčítání do 100.
Matematika3. ročníkNásobení a dělení
Matematika3. ročníkSčítání a odčítání
Matematika3. ročníkČísla 0 až 1000
Matematika3. ročníkGeometrie
Matematika4. ročník Početní výkony s přirozenými čísly do 1000
Matematika4. ročníkČíselný obor do 1 000 000
Matematika4. ročníkPočetní výkony s přirozenými čísly do 1 000 000
Matematika4. ročníkZlomky
Matematika4. ročníkGeometrie
Matematika5. ročníkPřirozená čísla do a přes 1 000 000
Matematika5. ročníkZlomky
Matematika5. ročníkTabulky, grafy, diagramy.
Matematika5. ročníkGeometrie
Informační technologie5. ročníkZáklady práce s počítačem
Informační technologie5. ročníkVyhledávání informací a komunikace
Informační technologie5. ročníkZpracování a využití informací
Informační technologie6. ročníkPočítač - nástroj pro uchovávání informací
Informační technologie7. ročníkSoučasný stav světa informací
Informační technologie7. ročníkUžití informace
Informační technologie7. ročníkE-mail
Informační technologie7. ročníkNet identita I
Informační technologie8. ročníkIT kolem mě, právě teď
Informační technologie8. ročníkPráce s textem
Informační technologie8. ročníkPráce s obrazem
Informační technologie8. ročníkPaměť
Informační technologie8. ročníkHardware a periferie I
Informační technologie8. ročníkKomprese informací
Informační technologie8. ročníkAktivní uživatel internetu I - hledám, najdu
Informační technologie8. ročníkŽivot v Cloudu
Informační technologie9. ročníkTrendy a vize vývoje člověka & IT
Informační technologie9. ročníkTabulkové kalkulátory
Informační technologie9. ročníkTohle je svět informací
Informační technologie9. ročníkNet identita II
Informační technologie9. ročníkPrezentace
Informační technologie9. ročníkAktivní uživatel internetu II
Prvouka1. ročníkDítě a škola
Prvouka1. ročníkMoje rodina
Prvouka1. ročníkČlověk
Prvouka2. ročníkLidé a čas
Prvouka2. ročníkPráce a volný čas
Prvouka2. ročníkŠkola
Prvouka3. ročníkLidé a čas
Prvouka3. ročníkČlověk
Vlastivěda4. ročníkMísto, kde žijeme
Vlastivěda4. ročníkČeská republika
Vlastivěda4. ročníkLidé a čas
Vlastivěda5. ročníkČeská republika
Vlastivěda5. ročníkEvropa
Vlastivěda5. ročníkLidé kolem nás
Vlastivěda5. ročníkNejstarší české dějiny
Vlastivěda5. ročníkLidé a čas
Přírodověda4. ročníkRostliny a živočichové v létě
Přírodověda5. ročníkČlověk a neživá příroda
Přírodověda5. ročníkČlověk a vesmír
Přírodověda5. ročníkČlověk a živá příroda
Přírodověda5. ročníkČlověk je součástí přírody
Přírodověda5. ročníkČlověk a lidské výtvory
Občanská výchova8. ročníkOsobnost, psychické procesy a stavy
Občanská výchova9. ročníkObčan a právo
Občanská výchova9. ročníkŽivotní perspektivy
Fyzika6. ročníkVeličiny, měření a výpočty
Přírodopis7. ročníkStrunatci
Přírodopis7. ročníkVýtrusné rostliny
Přírodopis7. ročníkSpolečenstva
Fyzika9. ročníkFyzika v běžném životě
Fyzika9. ročníkPraktická cvičení & výpočty
Přírodopis9. ročníkŽivotní prostředí
Chemie9. ročníkChemie a společnost
Zeměpis9. ročníkZeměpisná praktika
Hudební výchova1. ročníkVokální činnosti
Hudební výchova1. ročníkHudebně pohybové činnosti
Hudební výchova2. ročníkInstrumentální činnosti
Hudební výchova3. ročníkVokální činnosti
Hudební výchova3. ročníkInstrumentální činnosti
Hudební výchova3. ročníkHudebně pohybové činnosti
Hudební výchova3. ročníkPoslechové činnosti
Hudební výchova4. ročníkVokální činnosti
Hudební výchova4. ročníkInstrumentální činnosti
Hudební výchova4. ročníkHudebně pohybové činnosti
Hudební výchova4. ročníkPoslechové činnosti
Hudební výchova5. ročníkVokální činnosti
Hudební výchova5. ročníkInstrumentální činnosti.
Hudební výchova5. ročníkHudebně pohybové činnosti
Hudební výchova5. ročníkPoslechové činnosti
Výtvarná výchova1. ročníkRozvíjení smyslové citlivosti
Výtvarná výchova2. ročníkRozvíjení smyslové citlivosti
Výtvarná výchova4. ročníkRozvíjení smyslové citlivosti
Výtvarná výchova4. ročníkUplatňování subjektivity
Výtvarná výchova5. ročníkRozvíjení smyslové citlivosti
Výtvarná výchova5. ročníkUplatňování subjektivity
Tělesná výchova1. ročníkČinnosti ovlivňující zdraví
Tělesná výchova1. ročníkČinnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Tělesná výchova1. ročníkOchrana člověka za mimořádných událostí
Tělesná výchova2. ročníkČinnosti ovlivňující zdraví
Tělesná výchova2. ročníkČinnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Tělesná výchova3. ročníkČinosti ovlivňující zdraví
Tělesná výchova3. ročníkČinnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Tělesná výchova3. ročníkČinnosti podporující pohybové učení
Tělesná výchova3. ročníkOchrana člověka za mimořádných událostí
Tělesná výchova4. ročníkČinnosti ovlivňující zdraví
Tělesná výchova4. ročníkČinnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Tělesná výchova4. ročníkČinnosti podporující pohybové učení
Tělesná výchova4. ročníkOchrana člověka za mimořádných událostí
Tělesná výchova5. ročníkČinnosti ovlivňující zdraví
Tělesná výchova5. ročníkČinnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Tělesná výchova5. ročníkČinnosti podporující pohybové učení
Tělesná výchova5. ročníkOchrana člověka za mimořádných událostí
Tělesná výchova6. ročníkLehká atletika
Tělesná výchova6. ročníkGymnastika
Tělesná výchova6. ročníkSportovní hry
Tělesná výchova6. ročníkKondiční cvičení
Tělesná výchova6. ročníkÚpolová cvičení
Tělesná výchova6. ročníkŠplh na tyči
Tělesná výchova6. ročníkPořadová cvičení
Tělesná výchova6. ročníkPrůpravná cvičení, průpravné hry
Tělesná výchova6. ročníkChování v krizových situacích
Tělesná výchova7. ročníkLehká atletika
Tělesná výchova7. ročníkSportovní gymnastika
Tělesná výchova7. ročníkSportovní hry
Tělesná výchova7. ročníkRytmická gymnastika
Tělesná výchova7. ročníkKondiční cvičení
Tělesná výchova7. ročníkKompenzač., relaxač. a vyrovnávací cvičení
Tělesná výchova7. ročníkÚpoly
Tělesná výchova7. ročníkPořadová cvičení
Tělesná výchova7. ročníkPrůpravná cvičení, drobné průpravné hry
Tělesná výchova7. ročníkŠplh
Tělesná výchova7. ročníkBezpečnost, organizace, hygiena v Tv a sportu, nové poznatky ve sportu
Tělesná výchova7. ročníkChování v krizových situacích
Tělesná výchova7. ročníkLyžování a snowboard
Tělesná výchova8. ročníkLehká atletika
Tělesná výchova8. ročníkSportovní hry
Tělesná výchova8. ročníkRytmická gymnastika
Tělesná výchova8. ročníkKondiční cvičení
Tělesná výchova8. ročníkKompenzační, relaxační a vyrovnávácí cvičení
Tělesná výchova8. ročníkÚpolová cvičení
Tělesná výchova8. ročníkPořadová cvičení
Tělesná výchova8. ročníkPrůpravná cvičení, drobné průpravné hry, hry.
Tělesná výchova8. ročníkŠplh
Tělesná výchova8. ročníkNetradiční pohybové činnosti, hry a sporty
Tělesná výchova8. ročníkBezpečnost, organizace, hygiena Tv a sportu
Tělesná výchova8. ročníkChování v krizových situacích
Tělesná výchova8. ročníkMěření kondice, závody
Tělesná výchova9. ročníkLehká atletika
Tělesná výchova9. ročníkSportovní gymnastika
Tělesná výchova9. ročníkSportovní hry
Tělesná výchova9. ročníkRytmická gymnastika cvičení s hudbou
Tělesná výchova9. ročníkKondiční cvičení
Tělesná výchova9. ročníkKompenzační, relaxační a vyrovnávací cvičení
Tělesná výchova9. ročníkÚpolová cvičení
Tělesná výchova9. ročníkPořadová cvičení
Tělesná výchova9. ročníkPrůpravná cvičení, drobné průpravné hry
Tělesná výchova9. ročníkBezpečnost, organizace, hygiena v Tv a sportu, nové poznatky ve sportu
Tělesná výchova9. ročníkChování v krizových situacích
Tělesná výchova9. ročníkMěření kondice, závody
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkPůvod a vývoj člověka
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkVýživa a zdraví
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkHygiena
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkPřenosné choroby
Výchova ke zdraví a biologie člověka9. ročníkVztahy
Výchova ke zdraví a biologie člověka9. ročníkRizikové chování
Výchova ke zdraví a biologie člověka9. ročníkBezpečnost a ochrana zdraví
Výchova ke zdraví a biologie člověka9. ročníkMimořádné události
Pracovní činnosti1. ročníkPráce s drobným materiálem
Pracovní činnosti1. ročníkKonstrukční činnosti
Pracovní činnosti1. ročníkPříprava pokrmů
Pracovní činnosti2. ročníkPráce s drobným materiálem
Pracovní činnosti2. ročníkPříprava pokrmů
Pracovní činnosti3. ročníkPráce s drobným materiálem
Pracovní činnosti3. ročníkKonstrukční činnosti
Pracovní činnosti3. ročníkPěstitelské práce
Pracovní činnosti3. ročníkPříprava pokrmů
Pracovní činnosti4. ročníkPráce s drobným materiálem
Pracovní činnosti4. ročníkKonstrukční činnosti
Pracovní činnosti4. ročníkPěstitelské práce
Pracovní činnosti4. ročníkPříprava pokrmů
Pracovní činnosti5. ročníkPráce s drobným materiálem
Pracovní činnosti5. ročníkKonstrukční činnosti
Pracovní činnosti5. ročníkPěstitelské práce
Pracovní činnosti5. ročníkPříprava pokrmů
Pracovní činnosti6. ročníkDomácnost - údržba oděvů a textilií
Pracovní činnosti7. ročníkPěstitelské práce - pokojové rostliny
Pracovní činnosti8. ročníkTrh práce
Pracovní činnosti9. ročníkPéče o dítě
Německý jazyk9. ročníkSloveso haben a sein
Německý jazyk9. ročníkRozkazovací způsob
Německý jazyk9. ročníkZpůsobové sloveso wollen
Německý jazyk9. ročníkPerfektum
Volitelné předměty1. ročníkDovedné ruce
Volitelné předměty1. ročníkČeský jazyk hravě
Volitelné předměty2. ročníkCvičení z AJ
Volitelné předměty6. ročníkInformatika
Volitelné předměty6. ročníkPohybové hry
Volitelné předměty7. ročníkSeminář z přírodopisu
Volitelné předměty7. ročníkPohybové hry
Volitelné předměty7. ročníkTechnické činnosti
Volitelné předměty7. ročníkDomácnost
Volitelné předměty8. ročníkInformatika
Volitelné předměty8. ročníkSeminář z přírodopisu
Volitelné předměty8. ročníkPohybové hry
Volitelné předměty8. ročníkTechnické činnosti
Volitelné předměty8. ročníkDomácnost
Volitelné předměty9. ročníkInformatika
Volitelné předměty9. ročníkPohybové hry
Volitelné předměty9. ročníkDomácnost
Pohybové hry6. ročníkMíčové hry
Pokrytí v projektu
Podzimní variace

Psychohygiena

Pokryto předmětem
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Matematika
Informační technologie
Prvouka
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Pracovní činnosti
Volitelné předměty
Německý jazyk
Pohybové hry
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura1. ročníkObdobí vázaného slabikování
Český jazyk a literatura1. ročníkObdobí přechodu většiny žáků k plynulému čtení celých slov
Český jazyk a literatura2. ročníkPsaní y - ý po tvrdých souhláskách
Český jazyk a literatura2. ročníkSlova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
Český jazyk a literatura3. ročníkPravopis po obojetných souhláskách
Český jazyk a literatura4. ročníkNauka o slově
Český jazyk a literatura4. ročníkVyjmenovaná slova
Český jazyk a literatura4. ročníkTvarosloví
Český jazyk a literatura4. ročníkStavba věty
Český jazyk a literatura5. ročníkTvarosloví
Český jazyk a literatura5. ročníkSkladba
Německý jazyk7. ročníkČasování prav. sloves a sein
Německý jazyk8. ročníkSlovesa s odlučitelnýmí předponami
Německý jazyk9. ročníkPréteritum haben, sein a modálních sloves
Matematika1. ročníkPředpočtářské období
Matematika2. ročníkNumerace do 100
Matematika2. ročníkSčítání a odčítání do 100.
Matematika3. ročníkNásobení a dělení
Matematika3. ročníkSčítání a odčítání
Matematika3. ročníkČísla 0 až 1000
Matematika3. ročníkGeometrie
Matematika4. ročník Početní výkony s přirozenými čísly do 1000
Matematika4. ročníkČíselný obor do 1 000 000
Matematika4. ročníkPočetní výkony s přirozenými čísly do 1 000 000
Matematika4. ročníkZlomky
Matematika4. ročníkGeometrie
Matematika5. ročníkPřirozená čísla do a přes 1 000 000
Matematika5. ročníkZlomky
Matematika5. ročníkTabulky, grafy, diagramy.
Matematika5. ročníkGeometrie
Informační technologie5. ročníkZáklady práce s počítačem
Informační technologie5. ročníkVyhledávání informací a komunikace
Informační technologie5. ročníkZpracování a využití informací
Informační technologie7. ročníkSoučasný stav světa informací
Informační technologie7. ročníkUžití informace
Informační technologie7. ročníkE-mail
Informační technologie8. ročníkPráce s textem
Informační technologie8. ročníkPráce s obrazem
Informační technologie8. ročníkPaměť
Informační technologie8. ročníkAktivní uživatel internetu I - hledám, najdu
Informační technologie8. ročníkŽivot v Cloudu
Informační technologie9. ročníkPočítač a zvuk
Informační technologie9. ročníkTohle je svět informací
Informační technologie9. ročníkNet identita II
Informační technologie9. ročníkAktivní uživatel internetu II
Prvouka1. ročníkMoje rodina
Prvouka1. ročníkČlověk
Prvouka2. ročníkRoční doby
Prvouka2. ročníkČlověk
Prvouka3. ročníkLidé a čas
Prvouka3. ročníkČlověk
Vlastivěda5. ročníkLidé kolem nás
Přírodověda4. ročníkNeživá příroda
Přírodověda5. ročníkČlověk a živá příroda
Přírodověda5. ročníkČlověk je součástí přírody
Přírodověda5. ročníkČlověk a lidské výtvory
Občanská výchova8. ročníkOsobnost, psychické procesy a stavy
Občanská výchova8. ročníkČlověk v sociálních vztazích
Přírodopis7. ročníkStrunatci
Přírodopis7. ročníkVýtrusné rostliny
Přírodopis7. ročníkSpolečenstva
Hudební výchova1. ročníkVokální činnosti
Hudební výchova1. ročníkInstrumentální činnosti
Hudební výchova1. ročníkHudebně pohybové činnosti
Hudební výchova2. ročníkVokální činnosti
Hudební výchova3. ročníkVokální činnosti
Hudební výchova3. ročníkInstrumentální činnosti
Hudební výchova3. ročníkHudebně pohybové činnosti
Hudební výchova3. ročníkPoslechové činnosti
Hudební výchova4. ročníkVokální činnosti
Hudební výchova4. ročníkInstrumentální činnosti
Hudební výchova4. ročníkHudebně pohybové činnosti
Hudební výchova4. ročníkPoslechové činnosti
Hudební výchova5. ročníkVokální činnosti
Hudební výchova5. ročníkInstrumentální činnosti.
Hudební výchova5. ročníkHudebně pohybové činnosti
Hudební výchova5. ročníkPoslechové činnosti
Výtvarná výchova1. ročníkRozvíjení smyslové citlivosti
Výtvarná výchova2. ročníkRozvíjení smyslové citlivosti
Výtvarná výchova3. ročníkRozvíjení smyslové citlivosti
Výtvarná výchova3. ročníkUplatňování subjektivity
Výtvarná výchova3. ročníkOvěřování komunikačních účinků
Výtvarná výchova4. ročníkRozvíjení smyslové citlivosti
Výtvarná výchova4. ročníkUplatňování subjektivity
Výtvarná výchova4. ročníkOvěřování komunikačních účinků
Výtvarná výchova5. ročníkRozvíjení smyslové citlivosti
Výtvarná výchova5. ročníkUplatňování subjektivity
Výtvarná výchova5. ročníkOvěřování komunikačních účinků
Tělesná výchova1. ročníkČinnosti ovlivňující zdraví
Tělesná výchova1. ročníkČinnosti podporující pohybové učení
Tělesná výchova2. ročníkČinnosti ovlivňující zdraví
Tělesná výchova2. ročníkČinnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Tělesná výchova3. ročníkČinosti ovlivňující zdraví
Tělesná výchova4. ročníkČinnosti ovlivňující zdraví
Tělesná výchova4. ročníkČinnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Tělesná výchova5. ročníkČinnosti ovlivňující zdraví
Tělesná výchova5. ročníkČinnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Tělesná výchova6. ročníkLehká atletika
Tělesná výchova6. ročníkGymnastika
Tělesná výchova6. ročníkSportovní hry
Tělesná výchova6. ročníkKondiční cvičení
Tělesná výchova6. ročníkÚpolová cvičení
Tělesná výchova6. ročníkŠplh na tyči
Tělesná výchova6. ročníkPrůpravná cvičení, průpravné hry
Tělesná výchova6. ročníkPoznatky z Tv a sportu, hygiena a bezpečnost
Tělesná výchova6. ročníkChování v krizových situacích
Tělesná výchova7. ročníkLehká atletika
Tělesná výchova7. ročníkRytmická gymnastika
Tělesná výchova7. ročníkKondiční cvičení
Tělesná výchova7. ročníkKompenzač., relaxač. a vyrovnávací cvičení
Tělesná výchova7. ročníkÚpoly
Tělesná výchova7. ročníkPořadová cvičení
Tělesná výchova7. ročníkPrůpravná cvičení, drobné průpravné hry
Tělesná výchova7. ročníkŠplh
Tělesná výchova7. ročníkBezpečnost, organizace, hygiena v Tv a sportu, nové poznatky ve sportu
Tělesná výchova7. ročníkChování v krizových situacích
Tělesná výchova7. ročníkLyžování a snowboard
Tělesná výchova8. ročníkLehká atletika
Tělesná výchova8. ročníkSportovní gymnastika
Tělesná výchova8. ročníkSportovní hry
Tělesná výchova8. ročníkRytmická gymnastika
Tělesná výchova8. ročníkKondiční cvičení
Tělesná výchova8. ročníkKompenzační, relaxační a vyrovnávácí cvičení
Tělesná výchova8. ročníkPořadová cvičení
Tělesná výchova8. ročníkPrůpravná cvičení, drobné průpravné hry, hry.
Tělesná výchova8. ročníkNetradiční pohybové činnosti, hry a sporty
Tělesná výchova8. ročníkBezpečnost, organizace, hygiena Tv a sportu
Tělesná výchova8. ročníkChování v krizových situacích
Tělesná výchova9. ročníkLehká atletika
Tělesná výchova9. ročníkSportovní gymnastika
Tělesná výchova9. ročníkSportovní hry
Tělesná výchova9. ročníkRytmická gymnastika cvičení s hudbou
Tělesná výchova9. ročníkKondiční cvičení
Tělesná výchova9. ročníkKompenzační, relaxační a vyrovnávací cvičení
Tělesná výchova9. ročníkÚpolová cvičení
Tělesná výchova9. ročníkPrůpravná cvičení, drobné průpravné hry
Tělesná výchova9. ročníkBezpečnost, organizace, hygiena v Tv a sportu, nové poznatky ve sportu
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkPůvod a vývoj člověka
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkVýživa a zdraví
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkGenetika
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkHygiena
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkPřenosné choroby
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkPrvní pomoc
Výchova ke zdraví a biologie člověka9. ročníkVztahy
Výchova ke zdraví a biologie člověka9. ročníkRizikové chování
Pracovní činnosti1. ročníkPráce s drobným materiálem
Pracovní činnosti2. ročníkPráce s drobným materiálem
Pracovní činnosti7. ročníkPěstitelské práce - pokojové rostliny
Pracovní činnosti7. ročníkPříprava pokrmů
Pracovní činnosti8. ročníkProvoz a údržba domácnosti
Pracovní činnosti9. ročníkPéče o dítě
Německý jazyk7. ročníkČasování pravidelných sloves a sloveso sein
Německý jazyk8. ročníkSlovesa s odlučitelnými předponami
Německý jazyk9. ročníkČíslovky
Německý jazyk9. ročníkŘadové číslovky
Německý jazyk9. ročníkSloveso haben a sein
Německý jazyk9. ročníkRozkazovací způsob
Volitelné předměty1. ročníkDovedné ruce
Volitelné předměty1. ročníkČeský jazyk hravě
Volitelné předměty6. ročníkPohybové hry
Volitelné předměty6. ročníkDomácnost
Volitelné předměty7. ročníkSeminář z přírodopisu
Volitelné předměty7. ročníkPohybové hry
Volitelné předměty7. ročníkDomácnost
Volitelné předměty8. ročníkInformatika
Volitelné předměty8. ročníkSeminář z přírodopisu
Volitelné předměty8. ročníkPohybové hry
Volitelné předměty8. ročníkDomácnost
Volitelné předměty9. ročníkInformatika
Volitelné předměty9. ročníkPohybové hry
Volitelné předměty9. ročníkDomácnost
Pohybové hry6. ročníkMíčové hry
Pohybové hry6. ročníkNetradiční hry
Pokrytí v projektu
Podzimní variace

Kreativita

Pokryto předmětem
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Matematika
Informační technologie
Prvouka
Přírodopis
Zeměpis
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Pracovní činnosti
Volitelné předměty
Keramika
Pohybové hry
První pomoc
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura1. ročníkObdobí přechodu většiny žáků k plynulému čtení celých slov
Český jazyk a literatura2. ročníkAbeceda
Český jazyk a literatura2. ročníkSlovo, slabika, hláska, písmeno
Český jazyk a literatura3. ročníkPravopis po obojetných souhláskách
Český jazyk a literatura4. ročníkNauka o slově
Český jazyk a literatura4. ročníkVyjmenovaná slova
Český jazyk a literatura4. ročníkTvarosloví
Český jazyk a literatura4. ročníkStavba věty
Český jazyk a literatura5. ročníkSlovo a jeho stavba
Český jazyk a literatura5. ročníkTvarosloví
Český jazyk a literatura5. ročníkSkladba
Český jazyk a literatura8. ročníkSkladba
Anglický jazyk8. ročníkVedlejší věty vztažné
Matematika1. ročníkPočtářské období
Matematika2. ročníkNumerace do 100
Matematika2. ročníkSčítání a odčítání do 100.
Matematika2. ročníkGeometrie
Matematika3. ročníkNásobení a dělení
Matematika3. ročníkSčítání a odčítání
Matematika3. ročníkČísla 0 až 1000
Matematika3. ročníkGeometrie
Matematika4. ročník Početní výkony s přirozenými čísly do 1000
Matematika4. ročníkČíselný obor do 1 000 000
Matematika4. ročníkPočetní výkony s přirozenými čísly do 1 000 000
Matematika4. ročníkZlomky
Matematika4. ročníkGeometrie
Matematika5. ročníkPřirozená čísla do a přes 1 000 000
Matematika5. ročníkZlomky
Matematika5. ročníkTabulky, grafy, diagramy.
Matematika5. ročníkGeometrie
Matematika6. ročníkDesetinná čísla
Matematika6. ročníkDělitelnost
Matematika8. ročníkProcenta
Matematika8. ročníkKružnice, kruh, válec
Informační technologie5. ročníkZpracování a využití informací
Informační technologie6. ročníkSchránka
Informační technologie6. ročníkSoubory & Složky
Informační technologie6. ročníkPočítač - nástroj pro uchovávání informací
Informační technologie7. ročníkUžití informace
Informační technologie7. ročníkZáznam informací
Informační technologie7. ročníkE-mail
Informační technologie7. ročníkNet identita I
Informační technologie8. ročníkFenomén informace
Informační technologie8. ročníkPráce s textem
Informační technologie8. ročníkPráce s obrazem
Informační technologie8. ročníkAktivní uživatel internetu I - hledám, najdu
Informační technologie8. ročníkŽivot v Cloudu
Informační technologie9. ročníkTohle je svět informací
Informační technologie9. ročníkNet identita II
Informační technologie9. ročníkPrezentace
Informační technologie9. ročníkAktivní uživatel internetu II
Prvouka1. ročníkČlověk
Prvouka3. ročníkVěci a činnosti kolem nás
Prvouka3. ročníkŽivá příroda
Vlastivěda4. ročníkMísto, kde žijeme
Vlastivěda4. ročníkČeská republika
Vlastivěda4. ročníkLidé kolem nás
Vlastivěda4. ročníkLidé a čas
Vlastivěda5. ročníkČeská republika
Vlastivěda5. ročníkEvropa
Vlastivěda5. ročníkLidé kolem nás
Vlastivěda5. ročníkLidé a čas
Přírodověda4. ročníkRostliny a živočichové na jaře
Přírodověda5. ročníkČlověk a neživá příroda
Přírodověda5. ročníkČlověk a živá příroda
Přírodověda5. ročníkČlověk je součástí přírody
Přírodověda5. ročníkČlověk a lidské výtvory
Přírodopis6. ročníkBuňka
Přírodopis6. ročníkHmyz
Přírodopis7. ročníkStrunatci
Přírodopis7. ročníkVýtrusné rostliny
Přírodopis7. ročníkSpolečenstva
Přírodopis7. ročníkRyby
Přírodopis7. ročníkObojživelníci a plazi
Přírodopis7. ročníkPtáci
Přírodopis7. ročníkSavci
Přírodopis7. ročníkKrytosemenné rostliny
Fyzika9. ročníkPraktická cvičení & výpočty
Přírodopis9. ročníkNerosty a horniny
Přírodopis9. ročníkZemě
Přírodopis9. ročníkŽivotní prostředí
Zeměpis6. ročníkJak žijí lidé na Zemi
Zeměpis6. ročníkPlaneta Země
Zeměpis6. ročníkMapa - obraz Země
Hudební výchova1. ročníkHudebně pohybové činnosti
Hudební výchova1. ročníkPoslechové činnosti
Hudební výchova2. ročníkVokální činnosti
Hudební výchova2. ročníkInstrumentální činnosti
Hudební výchova3. ročníkVokální činnosti
Hudební výchova3. ročníkInstrumentální činnosti
Hudební výchova3. ročníkHudebně pohybové činnosti
Hudební výchova3. ročníkPoslechové činnosti
Hudební výchova4. ročníkVokální činnosti
Hudební výchova4. ročníkInstrumentální činnosti
Hudební výchova4. ročníkHudebně pohybové činnosti
Hudební výchova4. ročníkPoslechové činnosti
Hudební výchova5. ročníkVokální činnosti
Hudební výchova5. ročníkInstrumentální činnosti.
Hudební výchova5. ročníkHudebně pohybové činnosti
Hudební výchova5. ročníkPoslechové činnosti
Hudební výchova7. ročníkVokální činnosti - pěvecký a mluvený projev
Hudební výchova7. ročníkInstrumentální činnosti - hudební nástroje
Hudební výchova7. ročníkPoslechové činnosti - vážná hudba
Hudební výchova8. ročníkInstrumentální činnosti - improvizace
Hudební výchova8. ročníkHudebně pohybové činnosti - rozvoj pohybové paměti
Hudební výchova9. ročníkVokální činnosti - techniky vokálního projevu
Hudební výchova9. ročníkHudebně pohybové činnosti - základní taneční kroky
Výtvarná výchova1. ročníkRozvíjení smyslové citlivosti
Výtvarná výchova2. ročníkRozvíjení smyslové citlivosti
Výtvarná výchova2. ročníkUplatňování subjektivity
Výtvarná výchova3. ročníkRozvíjení smyslové citlivosti
Výtvarná výchova3. ročníkUplatňování subjektivity
Výtvarná výchova3. ročníkOvěřování komunikačních účinků
Výtvarná výchova4. ročníkRozvíjení smyslové citlivosti
Výtvarná výchova4. ročníkUplatňování subjektivity
Výtvarná výchova4. ročníkOvěřování komunikačních účinků
Výtvarná výchova5. ročníkRozvíjení smyslové citlivosti
Výtvarná výchova5. ročníkUplatňování subjektivity
Výtvarná výchova5. ročníkOvěřování komunikačních účinků
Výtvarná výchova6. ročníkRozvíjení smyslové citlivosti
Výtvarná výchova7. ročníkRozvíjení smyslové citlivosti
Výtvarná výchova9. ročníkRozvíjení smyslové citlivosti
Tělesná výchova1. ročníkČinnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Tělesná výchova1. ročníkČinnosti podporující pohybové učení
Tělesná výchova2. ročníkČinnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Tělesná výchova4. ročníkČinnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Tělesná výchova5. ročníkČinnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Tělesná výchova6. ročníkLehká atletika
Tělesná výchova6. ročníkGymnastika
Tělesná výchova6. ročníkSportovní hry
Tělesná výchova6. ročníkPrůpravná cvičení, průpravné hry
Tělesná výchova7. ročníkLehká atletika
Tělesná výchova7. ročníkRytmická gymnastika
Tělesná výchova7. ročníkKompenzač., relaxač. a vyrovnávací cvičení
Tělesná výchova7. ročníkPrůpravná cvičení, drobné průpravné hry
Tělesná výchova7. ročníkBezpečnost, organizace, hygiena v Tv a sportu, nové poznatky ve sportu
Tělesná výchova7. ročníkChování v krizových situacích
Tělesná výchova7. ročníkLyžování a snowboard
Tělesná výchova8. ročníkLehká atletika
Tělesná výchova8. ročníkKondiční cvičení
Tělesná výchova8. ročníkKompenzační, relaxační a vyrovnávácí cvičení
Tělesná výchova8. ročníkPrůpravná cvičení, drobné průpravné hry, hry.
Tělesná výchova8. ročníkChování v krizových situacích
Tělesná výchova9. ročníkLehká atletika
Tělesná výchova9. ročníkSportovní hry
Tělesná výchova9. ročníkKondiční cvičení
Tělesná výchova9. ročníkKompenzační, relaxační a vyrovnávací cvičení
Tělesná výchova9. ročníkÚpolová cvičení
Tělesná výchova9. ročníkBezpečnost, organizace, hygiena v Tv a sportu, nové poznatky ve sportu
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkPůvod a vývoj člověka
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkVýživa a zdraví
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkTkáně
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkGenetika
Výchova ke zdraví a biologie člověka9. ročníkVztahy
Pracovní činnosti1. ročníkPráce s drobným materiálem
Pracovní činnosti1. ročníkKonstrukční činnosti
Pracovní činnosti1. ročníkPráce pěstitelské
Pracovní činnosti1. ročníkPříprava pokrmů
Pracovní činnosti2. ročníkPráce s drobným materiálem
Pracovní činnosti2. ročníkKonstrukční činnosti
Pracovní činnosti3. ročníkPráce s drobným materiálem
Pracovní činnosti3. ročníkKonstrukční činnosti
Pracovní činnosti3. ročníkPříprava pokrmů
Pracovní činnosti4. ročníkPráce s drobným materiálem
Pracovní činnosti4. ročníkKonstrukční činnosti
Pracovní činnosti4. ročníkPříprava pokrmů
Pracovní činnosti5. ročníkPráce s drobným materiálem
Pracovní činnosti5. ročníkKonstrukční činnosti
Pracovní činnosti5. ročníkPříprava pokrmů
Pracovní činnosti6. ročníkDomácnost - údržba oděvů a textilií
Pracovní činnosti7. ročníkPěstitelské práce - pokojové rostliny
Pracovní činnosti8. ročníkPráce s technickými materiály - kovy
Pracovní činnosti8. ročníkPěstitelské práce
Pracovní činnosti8. ročníkTrh práce
Pracovní činnosti8. ročníkProvoz a údržba domácnosti
Pracovní činnosti9. ročníkPéče o dítě
Volitelné předměty1. ročníkDovedné ruce
Volitelné předměty1. ročníkČeský jazyk hravě
Volitelné předměty2. ročníkDovedné ruce
Volitelné předměty2. ročníkČtení a psaní
Volitelné předměty6. ročníkInformatika
Volitelné předměty7. ročníkInformatika
Volitelné předměty7. ročníkSeminář z přírodopisu
Volitelné předměty7. ročníkPohybové hry
Volitelné předměty7. ročníkHudební výchova
Volitelné předměty8. ročníkInformatika
Volitelné předměty8. ročníkSeminář z přírodopisu
Volitelné předměty8. ročníkPohybové hry
Volitelné předměty8. ročníkDomácnost
Volitelné předměty8. ročníkHudební výchova
Volitelné předměty9. ročníkInformatika
Volitelné předměty9. ročníkPohybové hry
Volitelné předměty9. ročníkTechnické činnosti
Volitelné předměty9. ročníkHudební výchova
Keramika2. ročníkÚvod do keramiky
Keramika3. ročníkÚvod do keramiky
Keramika4. ročníkÚvod do keramiky
Keramika5. ročníkÚvod do keramiky
Keramika6. ročníkKeramika
Keramika7. ročníkKeramika
Keramika8. ročníkKeramika
Pohybové hry6. ročníkMíčové hry
Pohybové hry6. ročníkNetradiční hry
Pokrytí v projektu
Podzimní variace
Zimní království
Vítáme jaro

Poznávání lidí

Pokryto předmětem
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Matematika
Prvouka
Fyzika
Zeměpis
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Pracovní činnosti
Volitelné předměty
Německý jazyk
Občanská výchova
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura1. ročníkObdobí slabičně analytického způsobu čtení
Český jazyk a literatura1. ročníkObdobí vázaného slabikování
Český jazyk a literatura1. ročníkPředčtenářské období
Český jazyk a literatura2. ročníkPsaní y - ý po tvrdých souhláskách
Český jazyk a literatura2. ročníkPárové souhlásky
Český jazyk a literatura2. ročníkSlova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
Český jazyk a literatura3. ročníkTvarosloví
Český jazyk a literatura4. ročníkTvarosloví
Český jazyk a literatura4. ročníkStavba věty
Český jazyk a literatura5. ročníkSlovo a jeho stavba
Český jazyk a literatura5. ročníkTvarosloví
Český jazyk a literatura5. ročníkSkladba
Český jazyk a literatura6. ročníkLiteratura
Český jazyk a literatura7. ročníkSloh a komunikace
Český jazyk a literatura7. ročníkLiteratura
Český jazyk a literatura8. ročníkObecné výklady o jazyce
Český jazyk a literatura8. ročníkSloh a komunikace
Český jazyk a literatura9. ročníkObecné výklady o českém jazyce
Český jazyk a literatura9. ročníkPravopis související se stavbou a tvořením slov
Český jazyk a literatura9. ročníkTvarosloví
Český jazyk a literatura9. ročníkSloh a komunikace
Český jazyk a literatura9. ročníkLiteratura
Anglický jazyk3. ročníkŠkola
Anglický jazyk3. ročníkDomov
Anglický jazyk4. ročníkRodina
Anglický jazyk4. ročníkMěsto
Anglický jazyk8. ročníkPředpřítomný a minulý čas
Anglický jazyk9. ročníkPředminulý čas
Anglický jazyk9. ročníkTrpný rod
Německý jazyk7. ročníkJednoduché otázky a odpovědi
Německý jazyk8. ročníkSlovesa s odlučitelnýmí předponami
Matematika2. ročníkNásobilka
Matematika3. ročníkNásobení a dělení
Matematika3. ročníkSčítání a odčítání
Matematika3. ročníkČísla 0 až 1000
Matematika3. ročníkGeometrie
Matematika4. ročník Početní výkony s přirozenými čísly do 1000
Matematika4. ročníkČíselný obor do 1 000 000
Matematika4. ročníkPočetní výkony s přirozenými čísly do 1 000 000
Matematika4. ročníkZlomky
Matematika4. ročníkGeometrie
Matematika5. ročníkPřirozená čísla do a přes 1 000 000
Matematika5. ročníkZlomky
Matematika5. ročníkTabulky, grafy, diagramy.
Matematika5. ročníkGeometrie
Informační technologie6. ročníkKlávesnice
Informační technologie7. ročníkSoučasný stav světa informací
Informační technologie7. ročníkInternet
Informační technologie7. ročníkUžití informace
Informační technologie7. ročníkE-mail
Informační technologie7. ročníkNet identita I
Informační technologie8. ročníkPráce s obrazem
Informační technologie8. ročníkAktivní uživatel internetu I - hledám, najdu
Informační technologie8. ročníkŽivot v Cloudu
Informační technologie9. ročníkPočítač a zvuk
Informační technologie9. ročníkTohle je svět informací
Informační technologie9. ročníkNet identita II
Informační technologie9. ročníkAktivní uživatel internetu II
Prvouka1. ročníkDítě a škola
Prvouka1. ročníkMoje rodina
Prvouka1. ročníkČlověk
Prvouka2. ročníkMoje rodina
Prvouka2. ročníkČlověk
Prvouka3. ročníkMísto, kde žijeme
Vlastivěda4. ročníkMísto, kde žijeme
Vlastivěda4. ročníkČeská republika
Vlastivěda5. ročníkČeská republika
Vlastivěda5. ročníkEvropa
Vlastivěda5. ročníkLidé kolem nás
Přírodověda5. ročníkČlověk a živá příroda
Přírodověda5. ročníkČlověk je součástí přírody
Přírodověda5. ročníkČlověk a lidské výtvory
Občanská výchova7. ročníkŽivot mezi lidmi
Občanská výchova7. ročníkSvět kolem nás
Dějepis8. ročníkPozdní středověk
Dějepis8. ročníkPočátky novověku
Dějepis8. ročníkNovověk
Dějepis9. ročníkDějiny přelomu 19. a 20. století
Dějepis9. ročníkMeziválečné období
Dějepis9. ročník2. světová válka
Dějepis9. ročníkRozdělený svět
Dějepis9. ročníkSvět, Evropa a naše země v období 1948 - 1968
Dějepis9. ročníkObdobí normalizace, reálný socialismus
Dějepis9. ročníkRok 1989
Dějepis9. ročníkProblémy současného světa
Občanská výchova9. ročníkGlobální svět
Fyzika6. ročníkElektrický obvod
Přírodopis7. ročníkStrunatci
Přírodopis7. ročníkVýtrusné rostliny
Přírodopis7. ročníkSpolečenstva
Fyzika8. ročníkPráce a energie
Fyzika9. ročníkAtomy a záření
Přírodopis9. ročníkŽivotní prostředí
Zeměpis6. ročníkJak žijí lidé na Zemi
Zeměpis7. ročníkJak je svět rozdělen
Zeměpis7. ročníkAfrika
Zeměpis7. ročníkAmerika
Zeměpis7. ročníkOceánie
Zeměpis7. ročníkAustrálie
Zeměpis8. ročníkČesko
Zeměpis9. ročníkGlobalizace
Zeměpis9. ročníkRozdíly ve vyspělosti zemí
Zeměpis9. ročníkCestovní ruch
Hudební výchova1. ročníkVokální činnosti
Hudební výchova2. ročníkHudebně pohybové činnosti
Hudební výchova4. ročníkVokální činnosti
Hudební výchova4. ročníkInstrumentální činnosti
Hudební výchova4. ročníkHudebně pohybové činnosti
Hudební výchova5. ročníkVokální činnosti
Hudební výchova5. ročníkInstrumentální činnosti.
Hudební výchova5. ročníkHudebně pohybové činnosti
Hudební výchova6. ročníkVokální činnosti - intonace, rytmus
Hudební výchova7. ročníkVokální činnosti - pěvecký a mluvený projev
Hudební výchova7. ročníkInstrumentální činnosti - hudební nástroje
Hudební výchova7. ročníkHudebně pohybové činnosti - vlastní ztvárnění
Hudební výchova7. ročníkPoslechové činnosti - vážná hudba
Hudební výchova8. ročníkPoslechové činnosti - hudební styly a žánry
Hudební výchova9. ročníkInstrumentální činnosti - notový záznam
Hudební výchova9. ročníkPoslechové činnosti - synkretická hudba
Výtvarná výchova1. ročníkOvěřování komunikačních účinků
Výtvarná výchova2. ročníkUplatňování subjektivity
Výtvarná výchova2. ročníkOvěřování komunikačních účinků
Výtvarná výchova3. ročníkOvěřování komunikačních účinků
Výtvarná výchova4. ročníkRozvíjení smyslové citlivosti
Výtvarná výchova4. ročníkUplatňování subjektivity
Výtvarná výchova5. ročníkRozvíjení smyslové citlivosti
Výtvarná výchova5. ročníkUplatňování subjektivity
Výtvarná výchova5. ročníkOvěřování komunikačních účinků
Výtvarná výchova7. ročníkOvěřování komunikačních účinků
Výtvarná výchova8. ročníkUplatňování subjektivity
Tělesná výchova1. ročníkČinnosti ovlivňující zdraví
Tělesná výchova1. ročníkČinnosti podporující pohybové učení
Tělesná výchova2. ročníkČinnosti podporující pohybové učení
Tělesná výchova3. ročníkČinosti ovlivňující zdraví
Tělesná výchova3. ročníkČinnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Tělesná výchova3. ročníkČinnosti podporující pohybové učení
Tělesná výchova3. ročníkOchrana člověka za mimořádných událostí
Tělesná výchova4. ročníkČinnosti ovlivňující zdraví
Tělesná výchova4. ročníkČinnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Tělesná výchova4. ročníkČinnosti podporující pohybové učení
Tělesná výchova4. ročníkOchrana člověka za mimořádných událostí
Tělesná výchova5. ročníkČinnosti ovlivňující zdraví
Tělesná výchova5. ročníkČinnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Tělesná výchova5. ročníkČinnosti podporující pohybové učení
Tělesná výchova5. ročníkOchrana člověka za mimořádných událostí
Tělesná výchova6. ročníkSportovní hry
Tělesná výchova7. ročníkLehká atletika
Tělesná výchova7. ročníkPořadová cvičení
Tělesná výchova7. ročníkPrůpravná cvičení, drobné průpravné hry
Tělesná výchova7. ročníkBezpečnost, organizace, hygiena v Tv a sportu, nové poznatky ve sportu
Tělesná výchova7. ročníkChování v krizových situacích
Tělesná výchova7. ročníkLyžování a snowboard
Tělesná výchova9. ročníkLehká atletika
Tělesná výchova9. ročníkSportovní hry
Tělesná výchova9. ročníkChování v krizových situacích
Tělesná výchova9. ročníkMěření kondice, závody
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkPůvod a vývoj člověka
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkVýživa a zdraví
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkAnatomie člověka
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkGenetika
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkHygiena
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkPřenosné choroby
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkPrvní pomoc
Výchova ke zdraví a biologie člověka9. ročníkVztahy
Výchova ke zdraví a biologie člověka9. ročníkRizikové chování
Výchova ke zdraví a biologie člověka9. ročníkBezpečnost a ochrana zdraví
Výchova ke zdraví a biologie člověka9. ročníkMimořádné události
Pracovní činnosti2. ročníkPříprava pokrmů
Pracovní činnosti3. ročníkKonstrukční činnosti
Pracovní činnosti3. ročníkPěstitelské práce
Pracovní činnosti3. ročníkPříprava pokrmů
Pracovní činnosti4. ročníkKonstrukční činnosti
Pracovní činnosti4. ročníkPěstitelské práce
Pracovní činnosti4. ročníkPříprava pokrmů
Pracovní činnosti5. ročníkKonstrukční činnosti
Pracovní činnosti5. ročníkPěstitelské práce
Pracovní činnosti5. ročníkPříprava pokrmů
Pracovní činnosti7. ročníkPěstitelské práce - pokojové rostliny
Pracovní činnosti8. ročníkTrh práce
Pracovní činnosti8. ročníkProvoz a údržba domácnosti
Pracovní činnosti9. ročníkSvět práce a já
Pracovní činnosti9. ročníkPéče o dítě
Německý jazyk7. ročníkOtázky zjišťovací
Německý jazyk8. ročníkSlovesa s odlučitelnými předponami
Německý jazyk8. ročníkZpůsobová slovesa I
Německý jazyk9. ročníkStupňování
Volitelné předměty1. ročníkDovedné ruce
Volitelné předměty1. ročníkCvičení z AJ
Volitelné předměty1. ročníkČeský jazyk hravě
Volitelné předměty2. ročníkCvičení z AJ
Volitelné předměty6. ročníkAnglický jazyk - konverzace
Volitelné předměty6. ročníkNěmecký jazyk
Volitelné předměty6. ročníkHudební výchova
Volitelné předměty7. ročníkSeminář z přírodopisu
Volitelné předměty7. ročníkSeminář z dějepisu
Volitelné předměty7. ročníkPohybové hry
Volitelné předměty7. ročníkAnglický jazyk - konverzace
Volitelné předměty8. ročníkInformatika
Volitelné předměty8. ročníkSeminář z přírodopisu
Volitelné předměty8. ročníkDomácnost
Volitelné předměty8. ročníkAnglický jazyk - konverzace
Volitelné předměty9. ročníkInformatika
Volitelné předměty9. ročníkSeminář z dějepisu
Volitelné předměty9. ročníkTechnické činnosti
Volitelné předměty9. ročníkCvičení z českého jazyka
Volitelné předměty9. ročníkHudební výchova
Keramika7. ročníkKeramika
Keramika9. ročníkKeramika
Pokrytí v projektu
Podzimní variace
Comenius

Mezilidské vztahy

Pokryto předmětem
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Matematika
Informační technologie
Prvouka
Dějepis
Občanská výchova
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Pracovní činnosti
Volitelné předměty
Německý jazyk
První pomoc
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura1. ročníkObdobí slabičně analytického způsobu čtení
Český jazyk a literatura1. ročníkObdobí vázaného slabikování
Český jazyk a literatura1. ročníkPředčtenářské období
Český jazyk a literatura2. ročníkSlovo, slabika, hláska, písmeno
Český jazyk a literatura2. ročníkPárové souhlásky
Český jazyk a literatura2. ročníkPsaní velkých písmen
Český jazyk a literatura3. ročníkTvarosloví
Český jazyk a literatura4. ročníkNauka o slově
Český jazyk a literatura4. ročníkTvarosloví
Český jazyk a literatura4. ročníkStavba věty
Český jazyk a literatura5. ročníkSlovo a jeho stavba
Český jazyk a literatura5. ročníkTvarosloví
Český jazyk a literatura5. ročníkSkladba
Český jazyk a literatura6. ročníkLiteratura
Český jazyk a literatura7. ročníkSloh a komunikace
Český jazyk a literatura8. ročníkNauka o slovní zásobě
Český jazyk a literatura8. ročníkLiteratura
Český jazyk a literatura9. ročníkObecné výklady o českém jazyce
Český jazyk a literatura9. ročníkZvuková stránka jazyka
Český jazyk a literatura9. ročníkVýznam slova
Český jazyk a literatura9. ročníkTvarosloví
Český jazyk a literatura9. ročníkSloh a komunikace
Český jazyk a literatura9. ročníkLiteratura
Anglický jazyk3. ročníkSvátky
Anglický jazyk4. ročníkMěsto
Anglický jazyk5. ročníkSlovní zásoba
Anglický jazyk7. ročníkBudoucí čas
Anglický jazyk7. ročníkPředpřítomný čas
Anglický jazyk8. ročníkPředpřítomný a minulý čas
Anglický jazyk9. ročníkPředminulý čas
Anglický jazyk9. ročníkTrpný rod
Německý jazyk7. ročníkPřivlastňovací zájmena, sloveso mögen
Německý jazyk7. ročníkSloveso haben a 4.p. podst. jmen
Německý jazyk8. ročníkPředložka in ve 3. pádě
Německý jazyk8. ročníkPředložky se 3. a 4. pádem
Německý jazyk8. ročníkPředložka für a osobní zájmena
Německý jazyk8. ročníkSloveso essen
Německý jazyk9. ročníkPodmět man
Německý jazyk9. ročníkRozkazovací způsob
Německý jazyk9. ročníkPřivlastňovací zájmena v 1. pádě
Německý jazyk9. ročníkPerfektum pravidelných a nepravidelných sloves
Matematika1. ročníkPředpočtářské období
Matematika1. ročníkPočtářské období
Matematika2. ročníkNásobilka
Matematika3. ročníkNásobení a dělení
Matematika3. ročníkSčítání a odčítání
Matematika3. ročníkČísla 0 až 1000
Matematika3. ročníkGeometrie
Matematika4. ročník Početní výkony s přirozenými čísly do 1000
Matematika4. ročníkČíselný obor do 1 000 000
Matematika4. ročníkPočetní výkony s přirozenými čísly do 1 000 000
Matematika4. ročníkZlomky
Matematika4. ročníkGeometrie
Matematika5. ročníkPřirozená čísla do a přes 1 000 000
Matematika5. ročníkZlomky
Matematika5. ročníkTabulky, grafy, diagramy.
Matematika5. ročníkGeometrie
Informační technologie5. ročníkZáklady práce s počítačem
Informační technologie5. ročníkVyhledávání informací a komunikace
Informační technologie5. ročníkZpracování a využití informací
Informační technologie7. ročníkSoučasný stav světa informací
Informační technologie7. ročníkInternet
Informační technologie7. ročníkUžití informace
Informační technologie7. ročníkE-mail
Informační technologie7. ročníkNet identita I
Informační technologie8. ročníkPráce s obrazem
Informační technologie8. ročníkAktivní uživatel internetu I - hledám, najdu
Informační technologie8. ročníkŽivot v Cloudu
Informační technologie9. ročníkTohle je svět informací
Informační technologie9. ročníkNet identita II
Informační technologie9. ročníkAktivní uživatel internetu II
Prvouka1. ročníkDítě a škola
Prvouka1. ročníkMoje rodina
Prvouka1. ročníkČlověk
Prvouka2. ročníkMoje rodina
Prvouka3. ročníkLidé a čas
Vlastivěda4. ročníkMísto, kde žijeme
Vlastivěda4. ročníkČeská republika
Vlastivěda4. ročníkLidé kolem nás
Vlastivěda4. ročníkLidé a čas
Vlastivěda5. ročníkČeská republika
Vlastivěda5. ročníkEvropa
Vlastivěda5. ročníkLidé kolem nás
Vlastivěda5. ročníkLidé a čas
Přírodověda4. ročníkSpolečenstva živých organismů
Přírodověda5. ročníkČlověk je součástí přírody
Přírodověda5. ročníkČlověk a lidské výtvory
Dějepis6. ročníkStarověký Orient
Občanská výchova6. ročníkRodinný život
Občanská výchova6. ročníkMiniúvod do lidských práv
Dějepis7. ročníkDějiny středověku
Občanská výchova7. ročníkŽivot mezi lidmi
Dějepis8. ročníkPozdní středověk
Dějepis8. ročníkPočátky novověku
Dějepis8. ročníkNovověk
Občanská výchova8. ročníkČlověk v sociálních vztazích
Občanská výchova8. ročníkHospodaření
Dějepis9. ročníkDějiny přelomu 19. a 20. století
Dějepis9. ročníkMeziválečné období
Dějepis9. ročník2. světová válka
Dějepis9. ročníkRozdělený svět
Dějepis9. ročníkSvět, Evropa a naše země v období 1948 - 1968
Dějepis9. ročníkObdobí normalizace, reálný socialismus
Dějepis9. ročníkRok 1989
Dějepis9. ročníkProblémy současného světa
Občanská výchova9. ročníkGlobální svět
Fyzika6. ročníkVeličiny, měření a výpočty
Fyzika6. ročníkElektrický obvod
Přírodopis6. ročníkBuňka
Fyzika7. ročníkPohyb tělesa
Přírodopis7. ročníkStrunatci
Přírodopis7. ročníkVýtrusné rostliny
Přírodopis7. ročníkSpolečenstva
Fyzika8. ročníkPráce a energie
Fyzika9. ročníkAtomy a záření
Přírodopis9. ročníkŽivotní prostředí
Zeměpis7. ročníkAfrika
Zeměpis7. ročníkAmerika
Zeměpis8. ročníkEvropa
Zeměpis8. ročníkČesko
Zeměpis8. ročníkZeměpis o prázdninách
Hudební výchova1. ročníkVokální činnosti
Hudební výchova2. ročníkHudebně pohybové činnosti
Hudební výchova3. ročníkVokální činnosti
Hudební výchova3. ročníkInstrumentální činnosti
Hudební výchova3. ročníkHudebně pohybové činnosti
Hudební výchova3. ročníkPoslechové činnosti
Hudební výchova4. ročníkVokální činnosti
Hudební výchova4. ročníkInstrumentální činnosti
Hudební výchova4. ročníkHudebně pohybové činnosti
Hudební výchova4. ročníkPoslechové činnosti
Hudební výchova5. ročníkVokální činnosti
Hudební výchova5. ročníkInstrumentální činnosti.
Hudební výchova5. ročníkHudebně pohybové činnosti
Hudební výchova5. ročníkPoslechové činnosti
Hudební výchova7. ročníkVokální činnosti - pěvecký a mluvený projev
Hudební výchova7. ročníkInstrumentální činnosti - hudební nástroje
Hudební výchova7. ročníkHudebně pohybové činnosti - vlastní ztvárnění
Výtvarná výchova1. ročníkUplatňování subjektivity
Výtvarná výchova1. ročníkOvěřování komunikačních účinků
Výtvarná výchova2. ročníkUplatňování subjektivity
Výtvarná výchova2. ročníkOvěřování komunikačních účinků
Výtvarná výchova4. ročníkRozvíjení smyslové citlivosti
Výtvarná výchova4. ročníkUplatňování subjektivity
Výtvarná výchova5. ročníkRozvíjení smyslové citlivosti
Výtvarná výchova5. ročníkUplatňování subjektivity
Výtvarná výchova7. ročníkRozvíjení smyslové citlivosti
Výtvarná výchova8. ročníkRozvíjení smyslové citlivosti
Výtvarná výchova9. ročníkOvěřování komunikačních účinků
Tělesná výchova1. ročníkČinnosti ovlivňující zdraví
Tělesná výchova1. ročníkOchrana člověka za mimořádných událostí
Tělesná výchova2. ročníkČinnosti podporující pohybové učení
Tělesná výchova2. ročníkOchrana člověka za mimořádných událostí
Tělesná výchova3. ročníkČinosti ovlivňující zdraví
Tělesná výchova3. ročníkČinnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Tělesná výchova3. ročníkČinnosti podporující pohybové učení
Tělesná výchova3. ročníkOchrana člověka za mimořádných událostí
Tělesná výchova4. ročníkČinnosti ovlivňující zdraví
Tělesná výchova4. ročníkČinnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Tělesná výchova4. ročníkČinnosti podporující pohybové učení
Tělesná výchova4. ročníkOchrana člověka za mimořádných událostí
Tělesná výchova5. ročníkČinnosti ovlivňující zdraví
Tělesná výchova5. ročníkČinnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Tělesná výchova5. ročníkČinnosti podporující pohybové učení
Tělesná výchova5. ročníkOchrana člověka za mimořádných událostí
Tělesná výchova6. ročníkSportovní hry
Tělesná výchova6. ročníkPrůpravná cvičení, průpravné hry
Tělesná výchova6. ročníkChování v krizových situacích
Tělesná výchova7. ročníkLehká atletika
Tělesná výchova7. ročníkSportovní hry
Tělesná výchova7. ročníkKompenzač., relaxač. a vyrovnávací cvičení
Tělesná výchova7. ročníkÚpoly
Tělesná výchova7. ročníkPrůpravná cvičení, drobné průpravné hry
Tělesná výchova7. ročníkBezpečnost, organizace, hygiena v Tv a sportu, nové poznatky ve sportu
Tělesná výchova7. ročníkChování v krizových situacích
Tělesná výchova7. ročníkLyžování a snowboard
Tělesná výchova8. ročníkLehká atletika
Tělesná výchova8. ročníkSportovní hry
Tělesná výchova8. ročníkKondiční cvičení
Tělesná výchova8. ročníkKompenzační, relaxační a vyrovnávácí cvičení
Tělesná výchova8. ročníkÚpolová cvičení
Tělesná výchova8. ročníkPořadová cvičení
Tělesná výchova8. ročníkPrůpravná cvičení, drobné průpravné hry, hry.
Tělesná výchova8. ročníkNetradiční pohybové činnosti, hry a sporty
Tělesná výchova8. ročníkBezpečnost, organizace, hygiena Tv a sportu
Tělesná výchova8. ročníkChování v krizových situacích
Tělesná výchova9. ročníkLehká atletika
Tělesná výchova9. ročníkSportovní hry
Tělesná výchova9. ročníkKompenzační, relaxační a vyrovnávací cvičení
Tělesná výchova9. ročníkŠplh
Tělesná výchova9. ročníkBezpečnost, organizace, hygiena v Tv a sportu, nové poznatky ve sportu
Tělesná výchova9. ročníkChování v krizových situacích
Tělesná výchova9. ročníkMěření kondice, závody
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkPůvod a vývoj člověka
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkVýživa a zdraví
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkGenetika
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkHygiena
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkPřenosné choroby
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkPrvní pomoc
Výchova ke zdraví a biologie člověka9. ročníkVztahy
Výchova ke zdraví a biologie člověka9. ročníkRizikové chování
Výchova ke zdraví a biologie člověka9. ročníkBezpečnost a ochrana zdraví
Výchova ke zdraví a biologie člověka9. ročníkMimořádné události
Pracovní činnosti1. ročníkKonstrukční činnosti
Pracovní činnosti1. ročníkPříprava pokrmů
Pracovní činnosti2. ročníkKonstrukční činnosti
Pracovní činnosti2. ročníkPříprava pokrmů
Pracovní činnosti3. ročníkKonstrukční činnosti
Pracovní činnosti3. ročníkPěstitelské práce
Pracovní činnosti3. ročníkPříprava pokrmů
Pracovní činnosti4. ročníkKonstrukční činnosti
Pracovní činnosti4. ročníkPěstitelské práce
Pracovní činnosti4. ročníkPříprava pokrmů
Pracovní činnosti5. ročníkKonstrukční činnosti
Pracovní činnosti5. ročníkPěstitelské práce
Pracovní činnosti5. ročníkPříprava pokrmů
Pracovní činnosti6. ročníkPráce s technickými materiály - dřevo
Pracovní činnosti7. ročníkPráce s technickými materiály - plasty
Pracovní činnosti7. ročníkPěstitelské práce - pokojové rostliny
Pracovní činnosti8. ročníkPráce s technickými materiály - kovy
Pracovní činnosti8. ročníkPěstitelské práce
Pracovní činnosti8. ročníkTrh práce
Pracovní činnosti8. ročníkProvoz a údržba domácnosti
Pracovní činnosti9. ročníkElektřina v domácnosti
Pracovní činnosti9. ročníkSvět práce a já
Pracovní činnosti9. ročníkPéče o dítě
Německý jazyk7. ročníkPřivlastňovací zájmena
Německý jazyk7. ročníkSloveso mögen
Německý jazyk8. ročníkSloveso haben
Německý jazyk8. ročník4. pád podstatných jmen
Německý jazyk8. ročníkZápor kein ve 4. pádě
Německý jazyk8. ročníkPředložka in ve 3. pádě
Německý jazyk8. ročníkPředložky in ve 3. pádě, předložky s 3. pádem
Německý jazyk8. ročníkZpůsobová slovesa I
Německý jazyk8. ročníkZájmena
Německý jazyk9. ročníkPerfektum
Volitelné předměty1. ročníkDovedné ruce
Volitelné předměty1. ročníkČeský jazyk hravě
Volitelné předměty2. ročníkCvičení z AJ
Volitelné předměty6. ročníkPohybové hry
Volitelné předměty6. ročníkAnglický jazyk - konverzace
Volitelné předměty6. ročníkNěmecký jazyk
Volitelné předměty6. ročníkDomácnost
Volitelné předměty6. ročníkTechnické činnosti
Volitelné předměty6. ročníkHudební výchova
Volitelné předměty7. ročníkSeminář z přírodopisu
Volitelné předměty7. ročníkPohybové hry
Volitelné předměty7. ročníkAnglický jazyk - konverzace
Volitelné předměty7. ročníkNěmecký jazyk
Volitelné předměty7. ročníkDomácnost
Volitelné předměty8. ročníkInformatika
Volitelné předměty8. ročníkSeminář z přírodopisu
Volitelné předměty8. ročníkPohybové hry
Volitelné předměty8. ročníkNěmecký jazyk
Volitelné předměty8. ročníkDomácnost
Volitelné předměty8. ročníkAnglický jazyk - konverzace
Volitelné předměty8. ročníkHudební výchova
Volitelné předměty9. ročníkInformatika
Volitelné předměty9. ročníkSeminář z dějepisu
Volitelné předměty9. ročníkPohybové hry
Volitelné předměty9. ročníkTechnické činnosti
Volitelné předměty9. ročníkNěmecký jazyk
Volitelné předměty9. ročníkDomácnost
Volitelné předměty9. ročníkCvičení z českého jazyka
Volitelné předměty9. ročníkAnglický jazyk - konverzace
Keramika9. ročníkKeramika
První pomoc6. ročníkPrvní pomoc
První pomoc7. ročníkPrvní pomoc
První pomoc8. ročníkPrvní pomoc
První pomoc9. ročníkPrvní pomoc
Pokrytí v projektu
Podzimní variace

Komunikace

Pokryto předmětem
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Matematika
Informační technologie
Prvouka
Občanská výchova
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Pracovní činnosti
Volitelné předměty
Německý jazyk
Pohybové hry
První pomoc
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura1. ročníkObdobí slabičně analytického způsobu čtení
Český jazyk a literatura1. ročníkObdobí vázaného slabikování
Český jazyk a literatura1. ročníkObdobí přechodu většiny žáků k plynulému čtení celých slov
Český jazyk a literatura1. ročníkPředčtenářské období
Český jazyk a literatura2. ročníkDruhy vět
Český jazyk a literatura2. ročníkPárové souhlásky
Český jazyk a literatura4. ročníkStavba věty
Český jazyk a literatura5. ročníkTvarosloví
Český jazyk a literatura5. ročníkSkladba
Český jazyk a literatura6. ročníkZvuková stránka jazyka
Český jazyk a literatura6. ročníkNauka o slově
Český jazyk a literatura6. ročníkTvarosloví
Český jazyk a literatura6. ročníkSkladba
Český jazyk a literatura6. ročníkSloh a komunikace
Český jazyk a literatura7. ročníkVýznam slov
Český jazyk a literatura7. ročníkSlovní zásoba
Český jazyk a literatura7. ročníkSkladba
Český jazyk a literatura7. ročníkSloh a komunikace
Český jazyk a literatura8. ročníkNauka o slovní zásobě
Český jazyk a literatura8. ročníkSkladba
Český jazyk a literatura8. ročníkSloh a komunikace
Český jazyk a literatura8. ročníkLiteratura
Český jazyk a literatura9. ročníkObecné výklady o českém jazyce
Český jazyk a literatura9. ročníkVýznam slova
Český jazyk a literatura9. ročníkSkladba
Český jazyk a literatura9. ročníkSloh a komunikace
Český jazyk a literatura9. ročníkLiteratura
Anglický jazyk3. ročníkDomov
Anglický jazyk3. ročníkObchod
Anglický jazyk3. ročníkPark
Anglický jazyk3. ročníkLidé
Anglický jazyk3. ročníkSvátky
Anglický jazyk4. ročníkRodina
Anglický jazyk4. ročníkJídlo
Anglický jazyk4. ročníkZvířata
Anglický jazyk4. ročníkMěsto
Anglický jazyk4. ročníkVolný čas
Anglický jazyk5. ročníkSlovní zásoba
Anglický jazyk7. ročníkZpůsobová slovesa
Anglický jazyk7. ročníkBudoucí čas
Anglický jazyk7. ročníkPředpřítomný čas
Anglický jazyk7. ročníkMinulý čas průběhový
Anglický jazyk8. ročníkPředpřítomný a minulý čas
Anglický jazyk8. ročníkVedlejší věty vztažné
Anglický jazyk9. ročníkPředminulý čas
Anglický jazyk9. ročníkTrpný rod
Německý jazyk7. ročníkAudioorální kurz
Německý jazyk7. ročníkJednoduché otázky a odpovědi
Německý jazyk9. ročníkOsobní zájmena ve 3. pádě č. j.
Německý jazyk9. ročníkRozkazovací způsob
Matematika1. ročníkPředpočtářské období
Matematika2. ročníkSčítání a odčítání do 100.
Matematika2. ročníkNásobilka
Matematika2. ročníkGeometrie
Matematika4. ročník Početní výkony s přirozenými čísly do 1000
Matematika4. ročníkČíselný obor do 1 000 000
Matematika4. ročníkPočetní výkony s přirozenými čísly do 1 000 000
Matematika4. ročníkZlomky
Matematika4. ročníkGeometrie
Matematika5. ročníkPřirozená čísla do a přes 1 000 000
Matematika5. ročníkZlomky
Matematika5. ročníkTabulky, grafy, diagramy.
Matematika5. ročníkGeometrie
Matematika6. ročníkMatematika z 1. stupně
Matematika8. ročníkVýrazy
Matematika9. ročníkMnohočleny a lomené výrazy
Informační technologie5. ročníkZáklady práce s počítačem
Informační technologie6. ročníkPočítač - nástroj pro uchovávání informací
Informační technologie7. ročníkSoučasný stav světa informací
Informační technologie7. ročníkInternet
Informační technologie7. ročníkUžití informace
Informační technologie7. ročníkZáznam informací
Informační technologie7. ročníkTvorba informace
Informační technologie7. ročníkE-mail
Informační technologie7. ročníkNet identita I
Informační technologie8. ročníkFenomén informace
Informační technologie8. ročníkPráce s textem
Informační technologie8. ročníkPráce s obrazem
Informační technologie8. ročníkKomprese informací
Informační technologie8. ročníkAktivní uživatel internetu I - hledám, najdu
Informační technologie8. ročníkŽivot v Cloudu
Informační technologie9. ročníkPočítač a zvuk
Informační technologie9. ročníkTohle je svět informací
Informační technologie9. ročníkNet identita II
Informační technologie9. ročníkPrezentace
Informační technologie9. ročníkAktivní uživatel internetu II
Prvouka1. ročníkDítě a škola
Prvouka1. ročníkMoje rodina
Prvouka1. ročníkČlověk
Prvouka1. ročníkVěci a činnosti kolem nás
Prvouka1. ročníkOrientace v čase
Prvouka2. ročníkMoje rodina
Prvouka3. ročníkVěci a činnosti kolem nás
Vlastivěda4. ročníkČeská republika
Vlastivěda4. ročníkLidé kolem nás
Vlastivěda4. ročníkLidé a čas
Vlastivěda5. ročníkLidé kolem nás
Vlastivěda5. ročníkLidé a čas
Přírodověda4. ročníkSpolečenstva živých organismů
Přírodověda4. ročníkŽivot v zimní přírodě
Přírodověda5. ročníkČlověk a živá příroda
Přírodověda5. ročníkČlověk je součástí přírody
Přírodověda5. ročníkČlověk a lidské výtvory
Občanská výchova6. ročníkKdyž rozhodují vteřiny
Dějepis7. ročníkDějiny středověku
Občanská výchova7. ročníkŽivot mezi lidmi
Občanská výchova8. ročníkHospodaření
Dějepis9. ročník2. světová válka
Dějepis9. ročníkRozdělený svět
Dějepis9. ročníkObdobí normalizace, reálný socialismus
Dějepis9. ročníkRok 1989
Dějepis9. ročníkProblémy současného světa
Občanská výchova9. ročníkObčan a právo
Občanská výchova9. ročníkGlobální svět
Fyzika6. ročníkVeličiny, měření a výpočty
Fyzika6. ročníkElektrický obvod
Fyzika6. ročníkFyzika v praxi
Přírodopis6. ročníkBuňka
Přírodopis6. ročníkHouby
Přírodopis6. ročníkEkosystémy
Přírodopis6. ročníkMikroorganismy
Fyzika7. ročníkPohyb tělesa
Fyzika7. ročníkKapaliny
Fyzika7. ročníkSvětelné jevy
Přírodopis7. ročníkStrunatci
Přírodopis7. ročníkVýtrusné rostliny
Přírodopis7. ročníkSpolečenstva
Přírodopis7. ročníkRyby
Přírodopis7. ročníkObojživelníci a plazi
Přírodopis7. ročníkPtáci
Přírodopis7. ročníkSavci
Přírodopis7. ročníkAnatomie rostlin
Přírodopis7. ročníkNahosemenné rostliny
Přírodopis7. ročníkKrytosemenné rostliny
Fyzika8. ročníkTepelné jevy
Fyzika9. ročníkElektrodynamika
Přírodopis9. ročníkNerosty a horniny
Přírodopis9. ročníkZemě
Přírodopis9. ročníkŽivotní prostředí
Chemie9. ročníkChemické reakce
Zeměpis6. ročníkPlaneta Země
Zeměpis6. ročníkMapa - obraz Země
Zeměpis6. ročníkSvět se propojuje
Zeměpis7. ročníkAtlantský oceán
Zeměpis8. ročníkZeměpis o prázdninách
Zeměpis9. ročníkPrůmysl
Zeměpis9. ročníkDoprava
Zeměpis9. ročníkCestovní ruch
Zeměpis9. ročníkVýznam a využití geografie
Hudební výchova1. ročníkVokální činnosti
Hudební výchova1. ročníkHudebně pohybové činnosti
Hudební výchova2. ročníkVokální činnosti
Hudební výchova2. ročníkHudebně pohybové činnosti
Hudební výchova4. ročníkVokální činnosti
Hudební výchova4. ročníkInstrumentální činnosti
Hudební výchova4. ročníkHudebně pohybové činnosti
Hudební výchova5. ročníkVokální činnosti
Hudební výchova5. ročníkInstrumentální činnosti.
Hudební výchova5. ročníkHudebně pohybové činnosti
Hudební výchova7. ročníkHudebně pohybové činnosti - vlastní ztvárnění
Hudební výchova8. ročníkVokální činnosti - vlastní vokální projev
Hudební výchova9. ročníkVokální činnosti - techniky vokálního projevu
Hudební výchova9. ročníkPoslechové činnosti - synkretická hudba
Výtvarná výchova1. ročníkUplatňování subjektivity
Výtvarná výchova1. ročníkOvěřování komunikačních účinků
Výtvarná výchova2. ročníkUplatňování subjektivity
Výtvarná výchova2. ročníkOvěřování komunikačních účinků
Výtvarná výchova3. ročníkRozvíjení smyslové citlivosti
Výtvarná výchova3. ročníkUplatňování subjektivity
Výtvarná výchova4. ročníkRozvíjení smyslové citlivosti
Výtvarná výchova4. ročníkUplatňování subjektivity
Výtvarná výchova4. ročníkOvěřování komunikačních účinků
Výtvarná výchova5. ročníkRozvíjení smyslové citlivosti
Výtvarná výchova5. ročníkUplatňování subjektivity
Výtvarná výchova5. ročníkOvěřování komunikačních účinků
Výtvarná výchova6. ročníkOvěřování komunikačních účinků
Výtvarná výchova7. ročníkRozvíjení smyslové citlivosti
Výtvarná výchova8. ročníkUplatňování subjektivity
Výtvarná výchova8. ročníkOvěřování komunikačních účinků
Tělesná výchova1. ročníkČinnosti ovlivňující zdraví
Tělesná výchova1. ročníkOchrana člověka za mimořádných událostí
Tělesná výchova2. ročníkČinnosti podporující pohybové učení
Tělesná výchova2. ročníkOchrana člověka za mimořádných událostí
Tělesná výchova3. ročníkČinnosti podporující pohybové učení
Tělesná výchova4. ročníkČinnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Tělesná výchova4. ročníkČinnosti podporující pohybové učení
Tělesná výchova4. ročníkOchrana člověka za mimořádných událostí
Tělesná výchova5. ročníkČinnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Tělesná výchova5. ročníkČinnosti podporující pohybové učení
Tělesná výchova5. ročníkOchrana člověka za mimořádných událostí
Tělesná výchova6. ročníkSportovní hry
Tělesná výchova6. ročníkChování v krizových situacích
Tělesná výchova7. ročníkLehká atletika
Tělesná výchova7. ročníkSportovní hry
Tělesná výchova7. ročníkPořadová cvičení
Tělesná výchova7. ročníkPrůpravná cvičení, drobné průpravné hry
Tělesná výchova7. ročníkBezpečnost, organizace, hygiena v Tv a sportu, nové poznatky ve sportu
Tělesná výchova7. ročníkChování v krizových situacích
Tělesná výchova7. ročníkLyžování a snowboard
Tělesná výchova8. ročníkLehká atletika
Tělesná výchova8. ročníkSportovní gymnastika
Tělesná výchova8. ročníkSportovní hry
Tělesná výchova8. ročníkRytmická gymnastika
Tělesná výchova8. ročníkKondiční cvičení
Tělesná výchova8. ročníkKompenzační, relaxační a vyrovnávácí cvičení
Tělesná výchova8. ročníkÚpolová cvičení
Tělesná výchova8. ročníkPořadová cvičení
Tělesná výchova8. ročníkPrůpravná cvičení, drobné průpravné hry, hry.
Tělesná výchova8. ročníkNetradiční pohybové činnosti, hry a sporty
Tělesná výchova8. ročníkBezpečnost, organizace, hygiena Tv a sportu
Tělesná výchova8. ročníkChování v krizových situacích
Tělesná výchova9. ročníkLehká atletika
Tělesná výchova9. ročníkSportovní gymnastika
Tělesná výchova9. ročníkSportovní hry
Tělesná výchova9. ročníkKompenzační, relaxační a vyrovnávací cvičení
Tělesná výchova9. ročníkÚpolová cvičení
Tělesná výchova9. ročníkPořadová cvičení
Tělesná výchova9. ročníkPrůpravná cvičení, drobné průpravné hry
Tělesná výchova9. ročníkBezpečnost, organizace, hygiena v Tv a sportu, nové poznatky ve sportu
Tělesná výchova9. ročníkChování v krizových situacích
Tělesná výchova9. ročníkMěření kondice, závody
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkPůvod a vývoj člověka
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkVýživa a zdraví
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkAnatomie člověka
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkGenetika
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkHygiena
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkPřenosné choroby
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkPrvní pomoc
Výchova ke zdraví a biologie člověka9. ročníkVztahy
Výchova ke zdraví a biologie člověka9. ročníkRizikové chování
Výchova ke zdraví a biologie člověka9. ročníkBezpečnost a ochrana zdraví
Výchova ke zdraví a biologie člověka9. ročníkMimořádné události
Pracovní činnosti1. ročníkKonstrukční činnosti
Pracovní činnosti1. ročníkPráce pěstitelské
Pracovní činnosti1. ročníkPříprava pokrmů
Pracovní činnosti2. ročníkKonstrukční činnosti
Pracovní činnosti2. ročníkPříprava pokrmů
Pracovní činnosti4. ročníkPříprava pokrmů
Pracovní činnosti5. ročníkPříprava pokrmů
Pracovní činnosti6. ročníkPráce s technickými materiály - dřevo
Pracovní činnosti6. ročníkPěstitelské práce - zelenina
Pracovní činnosti7. ročníkPěstitelské práce - pokojové rostliny
Pracovní činnosti7. ročníkPříprava pokrmů
Pracovní činnosti8. ročníkPráce s technickými materiály - kovy
Pracovní činnosti8. ročníkPěstitelské práce
Pracovní činnosti8. ročníkTrh práce
Pracovní činnosti8. ročníkProvoz a údržba domácnosti
Pracovní činnosti9. ročníkElektřina v domácnosti
Pracovní činnosti9. ročníkSvět práce a já
Pracovní činnosti9. ročníkPéče o dítě
Německý jazyk7. ročníkAudioorální kurs
Německý jazyk7. ročníkOtázky , odpovědi
Německý jazyk7. ročníkZdvořilé oslovení
Německý jazyk7. ročníkZápor nicht
Německý jazyk7. ročníkOtázky zjišťovací
Volitelné předměty1. ročníkDovedné ruce
Volitelné předměty1. ročníkCvičení z AJ
Volitelné předměty1. ročníkČeský jazyk hravě
Volitelné předměty2. ročníkCvičení z AJ
Volitelné předměty2. ročníkČtení a psaní
Volitelné předměty6. ročníkInformatika
Volitelné předměty6. ročníkSeminář z přírodopisu
Volitelné předměty6. ročníkPohybové hry
Volitelné předměty6. ročníkAnglický jazyk - konverzace
Volitelné předměty6. ročníkNěmecký jazyk
Volitelné předměty6. ročníkDomácnost
Volitelné předměty6. ročníkTechnické činnosti
Volitelné předměty7. ročníkInformatika
Volitelné předměty7. ročníkSeminář z přírodopisu
Volitelné předměty7. ročníkSeminář z dějepisu
Volitelné předměty7. ročníkPohybové hry
Volitelné předměty7. ročníkTechnické činnosti
Volitelné předměty7. ročníkNěmecký jazyk
Volitelné předměty7. ročníkDomácnost
Volitelné předměty8. ročníkInformatika
Volitelné předměty8. ročníkSeminář z přírodopisu
Volitelné předměty8. ročníkSeminář z dějepisu
Volitelné předměty8. ročníkPohybové hry
Volitelné předměty8. ročníkTechnické činnosti
Volitelné předměty8. ročníkNěmecký jazyk
Volitelné předměty8. ročníkDomácnost
Volitelné předměty8. ročníkCvičení z matematiky
Volitelné předměty8. ročníkAnglický jazyk - konverzace
Volitelné předměty8. ročníkHudební výchova
Volitelné předměty9. ročníkInformatika
Volitelné předměty9. ročníkSeminář z dějepisu
Volitelné předměty9. ročníkPohybové hry
Volitelné předměty9. ročníkTechnické činnosti
Volitelné předměty9. ročníkNěmecký jazyk
Volitelné předměty9. ročníkDomácnost
Volitelné předměty9. ročníkCvičení z českého jazyka
Volitelné předměty9. ročníkAnglický jazyk - konverzace
Volitelné předměty9. ročníkHudební výchova
Keramika9. ročníkKeramika
Pohybové hry6. ročníkMíčové hry
Pohybové hry6. ročníkNetradiční hry
První pomoc6. ročníkPrvní pomoc
První pomoc7. ročníkPrvní pomoc
První pomoc8. ročníkPrvní pomoc
První pomoc9. ročníkPrvní pomoc
Pokrytí v projektu
Podzimní variace
Comenius

Kooperace a kompetice

Pokryto předmětem
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Matematika
Informační technologie
Prvouka
Fyzika
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Pracovní činnosti
Volitelné předměty
Pohybové hry
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura2. ročníkAbeceda
Český jazyk a literatura4. ročníkNauka o slově
Český jazyk a literatura4. ročníkVyjmenovaná slova
Český jazyk a literatura4. ročníkTvarosloví
Český jazyk a literatura4. ročníkStavba věty
Český jazyk a literatura5. ročníkTvarosloví
Český jazyk a literatura5. ročníkSkladba
Anglický jazyk7. ročníkPředpřítomný čas
Anglický jazyk8. ročníkVedlejší věty vztažné
Matematika2. ročníkNumerace do 100
Matematika2. ročníkGeometrie
Matematika4. ročník Početní výkony s přirozenými čísly do 1000
Matematika4. ročníkČíselný obor do 1 000 000
Matematika4. ročníkPočetní výkony s přirozenými čísly do 1 000 000
Matematika4. ročníkZlomky
Matematika4. ročníkGeometrie
Matematika5. ročníkPřirozená čísla do a přes 1 000 000
Matematika5. ročníkZlomky
Matematika5. ročníkTabulky, grafy, diagramy.
Matematika5. ročníkGeometrie
Informační technologie5. ročníkZáklady práce s počítačem
Informační technologie5. ročníkVyhledávání informací a komunikace
Informační technologie5. ročníkZpracování a využití informací
Informační technologie7. ročníkSoučasný stav světa informací
Informační technologie7. ročníkInternet
Informační technologie7. ročníkUžití informace
Informační technologie7. ročníkE-mail
Informační technologie8. ročníkFenomén informace
Informační technologie8. ročníkAktivní uživatel internetu I - hledám, najdu
Informační technologie8. ročníkŽivot v Cloudu
Informační technologie9. ročníkTohle je svět informací
Informační technologie9. ročníkNet identita II
Informační technologie9. ročníkAktivní uživatel internetu II
Prvouka2. ročníkLidé a čas
Prvouka3. ročníkŽivá příroda
Prvouka3. ročníkČlověk
Vlastivěda4. ročníkMísto, kde žijeme
Vlastivěda4. ročníkLidé a čas
Vlastivěda5. ročníkČeská republika
Vlastivěda5. ročníkEvropa
Vlastivěda5. ročníkLidé kolem nás
Vlastivěda5. ročníkLidé a čas
Přírodověda4. ročníkSpolečenstva živých organismů
Přírodověda4. ročníkRostliny a živočichové v létě
Přírodověda5. ročníkČlověk a neživá příroda
Přírodověda5. ročníkČlověk a vesmír
Přírodověda5. ročníkČlověk a živá příroda
Fyzika6. ročníkVeličiny, měření a výpočty
Fyzika6. ročníkElektrický obvod
Fyzika6. ročníkFyzika v praxi
Přírodopis6. ročníkEkosystémy
Fyzika7. ročníkKapaliny
Přírodopis7. ročníkStrunatci
Přírodopis7. ročníkVýtrusné rostliny
Přírodopis7. ročníkSpolečenstva
Přírodopis7. ročníkObojživelníci a plazi
Přírodopis7. ročníkSavci
Přírodopis7. ročníkAnatomie rostlin
Přírodopis7. ročníkNahosemenné rostliny
Přírodopis7. ročníkKrytosemenné rostliny
Přírodopis9. ročníkGeologie
Přírodopis9. ročníkNerosty a horniny
Přírodopis9. ročníkZemě
Přírodopis9. ročníkŽivotní prostředí
Chemie8. ročníkChemické zkoumání látek
Zeměpis9. ročníkZeměpisná praktika
Hudební výchova1. ročníkPoslechové činnosti
Hudební výchova2. ročníkInstrumentální činnosti
Hudební výchova4. ročníkInstrumentální činnosti
Hudební výchova4. ročníkHudebně pohybové činnosti
Hudební výchova5. ročníkInstrumentální činnosti.
Hudební výchova5. ročníkHudebně pohybové činnosti
Hudební výchova7. ročníkVokální činnosti - pěvecký a mluvený projev
Hudební výchova7. ročníkHudebně pohybové činnosti - vlastní ztvárnění
Hudební výchova8. ročníkInstrumentální činnosti - improvizace
Hudební výchova9. ročníkVokální činnosti - techniky vokálního projevu
Hudební výchova9. ročníkHudebně pohybové činnosti - základní taneční kroky
Výtvarná výchova2. ročníkUplatňování subjektivity
Výtvarná výchova3. ročníkOvěřování komunikačních účinků
Výtvarná výchova4. ročníkRozvíjení smyslové citlivosti
Výtvarná výchova4. ročníkUplatňování subjektivity
Výtvarná výchova4. ročníkOvěřování komunikačních účinků
Výtvarná výchova5. ročníkRozvíjení smyslové citlivosti
Výtvarná výchova5. ročníkUplatňování subjektivity
Výtvarná výchova5. ročníkOvěřování komunikačních účinků
Tělesná výchova1. ročníkČinnosti ovlivňující zdraví
Tělesná výchova1. ročníkČinnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Tělesná výchova1. ročníkČinnosti podporující pohybové učení
Tělesná výchova2. ročníkČinnosti ovlivňující zdraví
Tělesná výchova2. ročníkČinnosti podporující pohybové učení
Tělesná výchova3. ročníkČinnosti podporující pohybové učení
Tělesná výchova3. ročníkOchrana člověka za mimořádných událostí
Tělesná výchova4. ročníkČinnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Tělesná výchova4. ročníkČinnosti podporující pohybové učení
Tělesná výchova4. ročníkOchrana člověka za mimořádných událostí
Tělesná výchova5. ročníkČinnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Tělesná výchova5. ročníkČinnosti podporující pohybové učení
Tělesná výchova5. ročníkOchrana člověka za mimořádných událostí
Tělesná výchova6. ročníkPoznatky z Tv a sportu, hygiena a bezpečnost
Tělesná výchova7. ročníkLehká atletika
Tělesná výchova7. ročníkSportovní hry
Tělesná výchova7. ročníkÚpoly
Tělesná výchova7. ročníkPořadová cvičení
Tělesná výchova7. ročníkPrůpravná cvičení, drobné průpravné hry
Tělesná výchova7. ročníkBezpečnost, organizace, hygiena v Tv a sportu, nové poznatky ve sportu
Tělesná výchova7. ročníkChování v krizových situacích
Tělesná výchova7. ročníkLyžování a snowboard
Tělesná výchova8. ročníkSportovní gymnastika
Tělesná výchova8. ročníkPrůpravná cvičení, drobné průpravné hry, hry.
Tělesná výchova8. ročníkBezpečnost, organizace, hygiena Tv a sportu
Tělesná výchova9. ročníkLehká atletika
Tělesná výchova9. ročníkSportovní hry
Tělesná výchova9. ročníkÚpolová cvičení
Tělesná výchova9. ročníkPořadová cvičení
Tělesná výchova9. ročníkPrůpravná cvičení, drobné průpravné hry
Tělesná výchova9. ročníkBezpečnost, organizace, hygiena v Tv a sportu, nové poznatky ve sportu
Tělesná výchova9. ročníkChování v krizových situacích
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkPůvod a vývoj člověka
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkTkáně
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkAnatomie člověka
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkGenetika
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkHygiena
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkPřenosné choroby
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkPrvní pomoc
Výchova ke zdraví a biologie člověka9. ročníkVztahy
Výchova ke zdraví a biologie člověka9. ročníkRizikové chování
Výchova ke zdraví a biologie člověka9. ročníkBezpečnost a ochrana zdraví
Výchova ke zdraví a biologie člověka9. ročníkMimořádné události
Pracovní činnosti1. ročníkKonstrukční činnosti
Pracovní činnosti1. ročníkPráce pěstitelské
Pracovní činnosti2. ročníkKonstrukční činnosti
Pracovní činnosti6. ročníkPěstitelské práce - zelenina
Pracovní činnosti7. ročníkPěstitelské práce - pokojové rostliny
Pracovní činnosti7. ročníkPříprava pokrmů
Pracovní činnosti8. ročníkPěstitelské práce
Pracovní činnosti9. ročníkPéče o dítě
Volitelné předměty2. ročníkDovedné ruce
Volitelné předměty6. ročníkSeminář z přírodopisu
Volitelné předměty6. ročníkPohybové hry
Volitelné předměty7. ročníkSeminář z přírodopisu
Volitelné předměty7. ročníkPohybové hry
Volitelné předměty7. ročníkHudební výchova
Volitelné předměty8. ročníkInformatika
Volitelné předměty8. ročníkDomácnost
Volitelné předměty9. ročníkInformatika
Volitelné předměty9. ročníkPohybové hry
Volitelné předměty9. ročníkDomácnost
Pohybové hry6. ročníkMíčové hry
Pokrytí v projektu
Podzimní variace
Comenius

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Pokryto předmětem
Český jazyk a literatura
Matematika
Prvouka
Fyzika
Chemie
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Pracovní činnosti
Volitelné předměty
Německý jazyk
Pohybové hry
První pomoc
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura1. ročníkObdobí slabičně analytického způsobu čtení
Český jazyk a literatura1. ročníkObdobí vázaného slabikování
Český jazyk a literatura1. ročníkObdobí přechodu většiny žáků k plynulému čtení celých slov
Český jazyk a literatura4. ročníkVyjmenovaná slova
Český jazyk a literatura4. ročníkTvarosloví
Český jazyk a literatura4. ročníkStavba věty
Český jazyk a literatura5. ročníkTvarosloví
Český jazyk a literatura6. ročníkTvarosloví
Český jazyk a literatura6. ročníkSkladba
Český jazyk a literatura7. ročníkTvarosloví
Český jazyk a literatura7. ročníkPravopis
Český jazyk a literatura7. ročníkSkladba
Český jazyk a literatura9. ročníkSkladba
Anglický jazyk7. ročníkZpůsobová slovesa
Anglický jazyk7. ročníkBudoucí čas
Matematika1. ročníkPočtářské období
Matematika4. ročník Početní výkony s přirozenými čísly do 1000
Matematika4. ročníkČíselný obor do 1 000 000
Matematika4. ročníkPočetní výkony s přirozenými čísly do 1 000 000
Matematika4. ročníkZlomky
Matematika4. ročníkGeometrie
Matematika5. ročníkPřirozená čísla do a přes 1 000 000
Matematika5. ročníkZlomky
Matematika5. ročníkTabulky, grafy, diagramy.
Matematika5. ročníkGeometrie
Matematika6. ročníkMatematika z 1. stupně
Matematika6. ročníkTělesa
Matematika7. ročníkZlomky
Matematika8. ročníkProcenta
Matematika8. ročníkMocniny, Pythagorova věta
Matematika9. ročníkMnohočleny a lomené výrazy
Matematika9. ročníkRovnice a soustavy rovnic
Matematika9. ročníkGoniometrické funkce
Informační technologie6. ročníkSchránka
Informační technologie6. ročníkSoubory & Složky
Informační technologie6. ročníkPočítač - nástroj pro uchovávání informací
Informační technologie6. ročníkPojem informace
Informační technologie7. ročníkUžití informace
Informační technologie7. ročníkE-mail
Informační technologie8. ročníkFenomén informace
Informační technologie8. ročníkPráce s textem
Informační technologie8. ročníkAktivní uživatel internetu I - hledám, najdu
Informační technologie8. ročníkŽivot v Cloudu
Informační technologie9. ročníkTabulkové kalkulátory
Informační technologie9. ročníkTohle je svět informací
Informační technologie9. ročníkNet identita II
Informační technologie9. ročníkAktivní uživatel internetu II
Prvouka1. ročníkDítě a škola
Prvouka1. ročníkCyklus roku
Prvouka1. ročníkMoje rodina
Prvouka1. ročníkVěci a činnosti kolem nás
Vlastivěda4. ročníkLidé a čas
Vlastivěda5. ročníkLidé kolem nás
Vlastivěda5. ročníkNejstarší české dějiny
Vlastivěda5. ročníkLidé a čas
Přírodověda5. ročníkČlověk a lidské výtvory
Občanská výchova8. ročníkČlověk v sociálních vztazích
Občanská výchova9. ročníkObčan a právo
Občanská výchova9. ročníkHospodaření
Občanská výchova9. ročníkŽivotní perspektivy
Fyzika6. ročníkVeličiny, měření a výpočty
Fyzika6. ročníkElektrický obvod
Fyzika6. ročníkFyzika v praxi
Přírodopis6. ročníkEkosystémy
Fyzika7. ročníkPohyb tělesa
Fyzika7. ročníkSíly a jejich vlastnosti
Fyzika7. ročníkKapaliny
Fyzika7. ročníkSvětelné jevy
Fyzika7. ročníkPraktická cvičení & výpočty
Přírodopis7. ročníkStrunatci
Přírodopis7. ročníkVýtrusné rostliny
Přírodopis7. ročníkSpolečenstva
Fyzika8. ročníkPraktická cvičení & výpočty
Fyzika9. ročníkElektrodynamika
Přírodopis9. ročníkGeologie
Chemie8. ročníkSměsi
Chemie8. ročníkChemické zkoumání látek
Chemie9. ročníkChemické reakce
Chemie9. ročníkChemie a společnost
Zeměpis8. ročníkZeměpis o prázdninách
Zeměpis9. ročníkGlobalizace
Zeměpis9. ročníkRozdíly ve vyspělosti zemí
Hudební výchova6. ročníkInstrumentální činnosti - nástrojová reprodukce
Výtvarná výchova4. ročníkRozvíjení smyslové citlivosti
Výtvarná výchova4. ročníkUplatňování subjektivity
Výtvarná výchova4. ročníkOvěřování komunikačních účinků
Výtvarná výchova5. ročníkRozvíjení smyslové citlivosti
Výtvarná výchova5. ročníkUplatňování subjektivity
Výtvarná výchova5. ročníkOvěřování komunikačních účinků
Tělesná výchova1. ročníkOchrana člověka za mimořádných událostí
Tělesná výchova4. ročníkČinnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Tělesná výchova5. ročníkČinnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Tělesná výchova6. ročníkLehká atletika
Tělesná výchova6. ročníkPoznatky z Tv a sportu, hygiena a bezpečnost
Tělesná výchova6. ročníkChování v krizových situacích
Tělesná výchova7. ročníkLehká atletika
Tělesná výchova7. ročníkSportovní gymnastika
Tělesná výchova7. ročníkSportovní hry
Tělesná výchova7. ročníkKondiční cvičení
Tělesná výchova7. ročníkÚpoly
Tělesná výchova7. ročníkPrůpravná cvičení, drobné průpravné hry
Tělesná výchova7. ročníkŠplh
Tělesná výchova7. ročníkBezpečnost, organizace, hygiena v Tv a sportu, nové poznatky ve sportu
Tělesná výchova7. ročníkChování v krizových situacích
Tělesná výchova7. ročníkLyžování a snowboard
Tělesná výchova8. ročníkSportovní hry
Tělesná výchova8. ročníkBezpečnost, organizace, hygiena Tv a sportu
Tělesná výchova9. ročníkLehká atletika
Tělesná výchova9. ročníkSportovní hry
Tělesná výchova9. ročníkBezpečnost, organizace, hygiena v Tv a sportu, nové poznatky ve sportu
Tělesná výchova9. ročníkMěření kondice, závody
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkPůvod a vývoj člověka
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkPřenosné choroby
Výchova ke zdraví a biologie člověka9. ročníkVztahy
Výchova ke zdraví a biologie člověka9. ročníkRizikové chování
Výchova ke zdraví a biologie člověka9. ročníkBezpečnost a ochrana zdraví
Výchova ke zdraví a biologie člověka9. ročníkMimořádné události
Pracovní činnosti1. ročníkPráce s drobným materiálem
Pracovní činnosti1. ročníkKonstrukční činnosti
Pracovní činnosti1. ročníkPráce pěstitelské
Pracovní činnosti7. ročníkPráce s technickými materiály - plasty
Pracovní činnosti7. ročníkPěstitelské práce - pokojové rostliny
Pracovní činnosti8. ročníkPráce s technickými materiály - kovy
Pracovní činnosti8. ročníkTrh práce
Pracovní činnosti9. ročníkElektřina v domácnosti
Pracovní činnosti9. ročníkPéče o dítě
Pracovní činnosti9. ročníkPěstitelské práce - rostliny a zdraví
Volitelné předměty1. ročníkČeský jazyk hravě
Volitelné předměty6. ročníkHudební výchova
Volitelné předměty7. ročníkSeminář z přírodopisu
Volitelné předměty7. ročníkPohybové hry
Volitelné předměty8. ročníkInformatika
Volitelné předměty8. ročníkSeminář z přírodopisu
Volitelné předměty8. ročníkPohybové hry
Volitelné předměty8. ročníkTechnické činnosti
Volitelné předměty8. ročníkNěmecký jazyk
Volitelné předměty8. ročníkDomácnost
Volitelné předměty8. ročníkCvičení z matematiky
Volitelné předměty9. ročníkInformatika
Volitelné předměty9. ročníkSeminář z přírodopisu
Volitelné předměty9. ročníkPohybové hry
Volitelné předměty9. ročníkCvičení z matematiky
Keramika9. ročníkKeramika
Pohybové hry6. ročníkNetradiční hry
Pohybové hry6. ročníkTeoretická průprava
Pokrytí v projektu
Podzimní variace

Hodnoty, postoje, praktická etika

Pokryto předmětem
Český jazyk a literatura
Informační technologie
Prvouka
Fyzika
Chemie
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Volitelné předměty
Občanská výchova
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura2. ročníkDruhy vět
Český jazyk a literatura5. ročníkSkladba
Český jazyk a literatura8. ročníkLiteratura
Český jazyk a literatura9. ročníkVýznam slova
Český jazyk a literatura9. ročníkSloh a komunikace
Český jazyk a literatura9. ročníkLiteratura
Informační technologie5. ročníkZáklady práce s počítačem
Informační technologie5. ročníkVyhledávání informací a komunikace
Informační technologie5. ročníkZpracování a využití informací
Informační technologie6. ročníkPočítač - nástroj pro uchovávání informací
Informační technologie6. ročníkPojem informace
Informační technologie7. ročníkSoučasný stav světa informací
Informační technologie7. ročníkInternet
Informační technologie7. ročníkUžití informace
Informační technologie7. ročníkTvorba informace
Informační technologie7. ročníkE-mail
Informační technologie8. ročníkFenomén informace
Informační technologie8. ročníkPráce s textem
Informační technologie8. ročníkPráce s obrazem
Informační technologie8. ročníkHardware a periferie I
Informační technologie8. ročníkKomprese informací
Informační technologie8. ročníkAktivní uživatel internetu I - hledám, najdu
Informační technologie8. ročníkŽivot v Cloudu
Informační technologie9. ročníkPočítač a zvuk
Informační technologie9. ročníkTohle je svět informací
Informační technologie9. ročníkNet identita II
Informační technologie9. ročníkPrezentace
Informační technologie9. ročníkAktivní uživatel internetu II
Vlastivěda5. ročníkLidé kolem nás
Vlastivěda5. ročníkNejstarší české dějiny
Vlastivěda5. ročníkLidé a čas
Přírodověda5. ročníkČlověk je součástí přírody
Dějepis7. ročníkDějiny středověku
Dějepis8. ročníkPozdní středověk
Dějepis8. ročníkPočátky novověku
Dějepis8. ročníkNovověk
Dějepis9. ročníkDějiny přelomu 19. a 20. století
Dějepis9. ročníkMeziválečné období
Dějepis9. ročník2. světová válka
Dějepis9. ročníkRozdělený svět
Dějepis9. ročníkSvět, Evropa a naše země v období 1948 - 1968
Dějepis9. ročníkObdobí normalizace, reálný socialismus
Dějepis9. ročníkRok 1989
Dějepis9. ročníkProblémy současného světa
Občanská výchova9. ročníkObčan a právo
Občanská výchova9. ročníkŽivotní perspektivy
Fyzika6. ročníkElektrický obvod
Fyzika7. ročníkPraktická cvičení & výpočty
Přírodopis7. ročníkStrunatci
Přírodopis7. ročníkVýtrusné rostliny
Přírodopis7. ročníkSpolečenstva
Zeměpis9. ročníkGlobalizace
Hudební výchova4. ročníkPoslechové činnosti
Hudební výchova5. ročníkVokální činnosti
Hudební výchova6. ročníkVokální činnosti - intonace, rytmus
Výtvarná výchova4. ročníkRozvíjení smyslové citlivosti
Výtvarná výchova5. ročníkRozvíjení smyslové citlivosti
Výtvarná výchova8. ročníkRozvíjení smyslové citlivosti
Výtvarná výchova8. ročníkUplatňování subjektivity
Tělesná výchova4. ročníkČinnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Tělesná výchova5. ročníkČinnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Tělesná výchova7. ročníkLehká atletika
Tělesná výchova7. ročníkSportovní hry
Tělesná výchova7. ročníkKompenzač., relaxač. a vyrovnávací cvičení
Tělesná výchova7. ročníkPrůpravná cvičení, drobné průpravné hry
Tělesná výchova7. ročníkBezpečnost, organizace, hygiena v Tv a sportu, nové poznatky ve sportu
Tělesná výchova7. ročníkChování v krizových situacích
Tělesná výchova7. ročníkLyžování a snowboard
Tělesná výchova8. ročníkLehká atletika
Tělesná výchova8. ročníkSportovní hry
Tělesná výchova8. ročníkRytmická gymnastika
Tělesná výchova8. ročníkKompenzační, relaxační a vyrovnávácí cvičení
Tělesná výchova8. ročníkÚpolová cvičení
Tělesná výchova8. ročníkBezpečnost, organizace, hygiena Tv a sportu
Tělesná výchova8. ročníkMěření kondice, závody
Tělesná výchova9. ročníkLehká atletika
Tělesná výchova9. ročníkSportovní hry
Tělesná výchova9. ročníkBezpečnost, organizace, hygiena v Tv a sportu, nové poznatky ve sportu
Tělesná výchova9. ročníkChování v krizových situacích
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkPůvod a vývoj člověka
Výchova ke zdraví a biologie člověka9. ročníkVztahy
Výchova ke zdraví a biologie člověka9. ročníkRizikové chování
Pracovní činnosti7. ročníkPěstitelské práce - pokojové rostliny
Pracovní činnosti8. ročníkPráce s technickými materiály - kovy
Pracovní činnosti8. ročníkPěstitelské práce
Pracovní činnosti8. ročníkTrh práce
Pracovní činnosti8. ročníkProvoz a údržba domácnosti
Pracovní činnosti9. ročníkElektřina v domácnosti
Pracovní činnosti9. ročníkSvět práce a já
Pracovní činnosti9. ročníkChovatelství - chov domácích zvířat
Pracovní činnosti9. ročníkPéče o dítě
Pracovní činnosti9. ročníkPěstitelské práce - rostliny a zdraví
Volitelné předměty6. ročníkHudební výchova
Volitelné předměty7. ročníkSeminář z přírodopisu
Volitelné předměty7. ročníkSeminář z dějepisu
Volitelné předměty7. ročníkPohybové hry
Volitelné předměty7. ročníkDomácnost
Volitelné předměty8. ročníkInformatika
Volitelné předměty8. ročníkSeminář z přírodopisu
Volitelné předměty8. ročníkSeminář z dějepisu
Volitelné předměty8. ročníkDomácnost
Volitelné předměty9. ročníkInformatika
Volitelné předměty9. ročníkSeminář z přírodopisu
Volitelné předměty9. ročníkSeminář z dějepisu
Volitelné předměty9. ročníkPohybové hry
Volitelné předměty9. ročníkTechnické činnosti
Volitelné předměty9. ročníkDomácnost
Volitelné předměty9. ročníkCvičení z českého jazyka
Keramika9. ročníkKeramika
První pomoc6. ročníkPrvní pomoc
První pomoc7. ročníkPrvní pomoc
První pomoc8. ročníkPrvní pomoc
První pomoc9. ročníkPrvní pomoc
Pokrytí v projektu
Podzimní variace
Cestovní kancelář VLTAVA

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Integrace do výuky

Občanská společnost a škola

Pokryto předmětem
Český jazyk a literatura
Prvouka
Občanská výchova
Zeměpis
Volitelné předměty
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura3. ročníkTvarosloví
Český jazyk a literatura4. ročníkNauka o slově
Český jazyk a literatura4. ročníkStavba věty
Český jazyk a literatura5. ročníkTvarosloví
Český jazyk a literatura9. ročníkLiteratura
Německý jazyk8. ročníkSloveso essen
Matematika6. ročníkTělesa
Matematika6. ročníkÚhel, trojúhelník
Matematika6. ročníkShodnost
Matematika7. ročníkPoměr, úměrnost
Matematika7. ročníkRovinné útvary
Matematika8. ročníkRovnice
Matematika9. ročníkTělesa
Informační technologie6. ročníkPočítač - nástroj pro uchovávání informací
Informační technologie6. ročníkPojem informace
Informační technologie7. ročníkSoučasný stav světa informací
Informační technologie7. ročníkE-mail
Informační technologie8. ročníkKomprese informací
Informační technologie8. ročníkAktivní uživatel internetu I - hledám, najdu
Informační technologie9. ročníkTohle je svět informací
Informační technologie9. ročníkNet identita II
Informační technologie9. ročníkAktivní uživatel internetu II
Prvouka1. ročníkOrientace v čase
Prvouka3. ročníkMísto, kde žijeme
Vlastivěda4. ročníkMísto, kde žijeme
Vlastivěda4. ročníkČeská republika
Vlastivěda4. ročníkLidé kolem nás
Vlastivěda4. ročníkLidé a čas
Vlastivěda5. ročníkČeská republika
Vlastivěda5. ročníkNejstarší české dějiny
Vlastivěda5. ročníkLidé a čas
Občanská výchova6. ročníkŽivot ve škole
Občanská výchova8. ročníkPrávní minimum
Dějepis9. ročníkSvět, Evropa a naše země v období 1948 - 1968
Dějepis9. ročníkObdobí normalizace, reálný socialismus
Dějepis9. ročníkRok 1989
Dějepis9. ročníkProblémy současného světa
Fyzika6. ročníkLátka a těleso
Fyzika6. ročníkElektrické vlastnosti látek
Fyzika6. ročníkFyzika v praxi
Přírodopis6. ročníkPlaneta Země
Přírodopis6. ročníkMikroorganismy
Přírodopis6. ročníkLišejníky a řasy
Přírodopis6. ročníkHmyz
Fyzika7. ročníkPraktická cvičení & výpočty
Přírodopis7. ročníkRyby
Přírodopis7. ročníkObojživelníci a plazi
Přírodopis7. ročníkPtáci
Přírodopis7. ročníkSavci
Přírodopis7. ročníkAnatomie rostlin
Přírodopis7. ročníkNahosemenné rostliny
Přírodopis7. ročníkKrytosemenné rostliny
Fyzika8. ročníkPraktická cvičení & výpočty
Fyzika9. ročníkPraktická cvičení & výpočty
Přírodopis9. ročníkNerosty a horniny
Přírodopis9. ročníkZemě
Přírodopis9. ročníkŽivotní prostředí
Chemie8. ročníkPeriodická soustava prvků
Chemie8. ročníkAnorganické sloučeniny - dvou, tříprvkové
Chemie8. ročníkChemické vzorce a rovnice
Chemie9. ročníkChemie a společnost
Zeměpis6. ročníkÚvod do učiva Zeměpisu
Zeměpis6. ročníkPřírodní složky a oblasti Země
Zeměpis7. ročníkCo nového v Evropě
Výtvarná výchova9. ročníkUplatňování subjektivity
Výtvarná výchova9. ročníkOvěřování komunikačních účinků
Tělesná výchova7. ročníkChování v krizových situacích
Tělesná výchova8. ročníkChování v krizových situacích
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkPůvod a vývoj člověka
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkTkáně
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkAnatomie člověka
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkGenetika
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkPřenosné choroby
Výchova ke zdraví a biologie člověka9. ročníkVztahy
Výchova ke zdraví a biologie člověka9. ročníkBezpečnost a ochrana zdraví
Výchova ke zdraví a biologie člověka9. ročníkMimořádné události
Pracovní činnosti6. ročníkDomácnost - údržba oděvů a textilií
Pracovní činnosti8. ročníkPěstitelské práce
Pracovní činnosti8. ročníkProvoz a údržba domácnosti
Pracovní činnosti9. ročníkPěstitelské práce - rostliny a zdraví
Volitelné předměty7. ročníkSeminář z přírodopisu
Volitelné předměty8. ročníkInformatika
Volitelné předměty8. ročníkSeminář z přírodopisu
Pokrytí v projektu

Občan, občanská společnost a stát

Pokryto předmětem
Český jazyk a literatura
Prvouka
Dějepis
Občanská výchova
Chemie
Hudební výchova
Volitelné předměty
První pomoc
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura4. ročníkVyjmenovaná slova
Český jazyk a literatura4. ročníkStavba věty
Český jazyk a literatura9. ročníkObecné výklady o českém jazyce
Český jazyk a literatura9. ročníkSkladba
Český jazyk a literatura9. ročníkLiteratura
Matematika9. ročníkFunkce
Informační technologie7. ročníkSoučasný stav světa informací
Informační technologie7. ročníkE-mail
Informační technologie7. ročníkNet identita I
Informační technologie8. ročníkAktivní uživatel internetu I - hledám, najdu
Informační technologie9. ročníkPočítač a zvuk
Informační technologie9. ročníkTohle je svět informací
Informační technologie9. ročníkNet identita II
Informační technologie9. ročníkAktivní uživatel internetu II
Prvouka3. ročníkLidé a čas
Vlastivěda4. ročníkMísto, kde žijeme
Vlastivěda4. ročníkČeská republika
Vlastivěda4. ročníkLidé kolem nás
Vlastivěda4. ročníkLidé a čas
Vlastivěda5. ročníkČeská republika
Vlastivěda5. ročníkEvropa
Vlastivěda5. ročníkNejstarší české dějiny
Vlastivěda5. ročníkLidé a čas
Dějepis6. ročníkAntický svět
Občanská výchova6. ročníkMá vlast, můj domov
Občanská výchova6. ročníkMiniúvod do lidských práv
Občanská výchova7. ročníkŘízení společnosti
Občanská výchova7. ročníkLidská práva
Občanská výchova8. ročníkHospodaření
Občanská výchova8. ročníkPrávní minimum
Dějepis9. ročníkDějiny přelomu 19. a 20. století
Dějepis9. ročníkMeziválečné období
Dějepis9. ročník2. světová válka
Dějepis9. ročníkRozdělený svět
Dějepis9. ročníkSvět, Evropa a naše země v období 1948 - 1968
Dějepis9. ročníkObdobí normalizace, reálný socialismus
Dějepis9. ročníkRok 1989
Dějepis9. ročníkProblémy současného světa
Občanská výchova9. ročníkObčan a právo
Občanská výchova9. ročníkV pracovním poměru
Občanská výchova9. ročníkHospodaření
Občanská výchova9. ročníkGlobální svět
Občanská výchova9. ročníkŽivotní perspektivy
Zeměpis6. ročníkJak žijí lidé na Zemi
Zeměpis6. ročníkSvět se propojuje
Zeměpis7. ročníkCo nového v Evropě
Zeměpis8. ročníkČesko
Zeměpis9. ročníkKulturní rozmanitost lidstva
Zeměpis9. ročníkRozmanitost živé přírody
Hudební výchova4. ročníkInstrumentální činnosti
Výchova ke zdraví a biologie člověka9. ročníkVztahy
Pracovní činnosti8. ročníkPěstitelské práce
Pracovní činnosti8. ročníkTrh práce
Pracovní činnosti9. ročníkSvět práce a já
Volitelné předměty8. ročníkInformatika
Volitelné předměty9. ročníkCvičení z českého jazyka
Pokrytí v projektu
Cestovní kancelář VLTAVA

Formy participace občanů v politickém životě

Pokryto předmětem
Integrace do výuky
Informační technologie7. ročníkSoučasný stav světa informací
Informační technologie7. ročníkE-mail
Informační technologie8. ročníkAktivní uživatel internetu I - hledám, najdu
Informační technologie9. ročníkTohle je svět informací
Informační technologie9. ročníkNet identita II
Občanská výchova8. ročníkPrávní minimum
Dějepis9. ročníkDějiny přelomu 19. a 20. století
Dějepis9. ročníkMeziválečné období
Dějepis9. ročník2. světová válka
Dějepis9. ročníkRozdělený svět
Dějepis9. ročníkSvět, Evropa a naše země v období 1948 - 1968
Dějepis9. ročníkObdobí normalizace, reálný socialismus
Dějepis9. ročníkRok 1989
Dějepis9. ročníkProblémy současného světa
Zeměpis7. ročníkCo nového v Evropě
Volitelné předměty7. ročníkSeminář z dějepisu
Volitelné předměty8. ročníkInformatika
Pokrytí v projektu

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

Pokryto předmětem
Dějepis
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura9. ročníkLiteratura
Informační technologie7. ročníkSoučasný stav světa informací
Informační technologie7. ročníkE-mail
Informační technologie8. ročníkAktivní uživatel internetu I - hledám, najdu
Informační technologie9. ročníkTohle je svět informací
Informační technologie9. ročníkNet identita II
Dějepis6. ročníkAntický svět
Občanská výchova8. ročníkPrávní minimum
Dějepis9. ročníkDějiny přelomu 19. a 20. století
Dějepis9. ročníkMeziválečné období
Dějepis9. ročník2. světová válka
Dějepis9. ročníkRozdělený svět
Dějepis9. ročníkSvět, Evropa a naše země v období 1948 - 1968
Dějepis9. ročníkObdobí normalizace, reálný socialismus
Dějepis9. ročníkRok 1989
Dějepis9. ročníkProblémy současného světa
Fyzika7. ročníkPraktická cvičení & výpočty
Fyzika9. ročníkAtomy a záření
Zeměpis6. ročníkSvět se propojuje
Zeměpis7. ročníkJak je svět rozdělen
Zeměpis7. ročníkAfrika
Zeměpis7. ročníkAmerika
Zeměpis7. ročníkOceánie
Zeměpis7. ročníkAsie
Zeměpis7. ročníkCo nového v Evropě
Zeměpis8. ročníkEvropa
Zeměpis8. ročníkČesko
Zeměpis9. ročníkRozdíly ve vyspělosti zemí
Zeměpis9. ročníkIntegrace zemí
Zeměpis9. ročníkKulturní rozmanitost lidstva
Volitelné předměty8. ročníkInformatika
Pokrytí v projektu

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Integrace do výuky

Evropa a svět nás zajímá

Pokryto předmětem
Český jazyk a literatura
Německý jazyk
Matematika
Prvouka
Chemie
Zeměpis
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Pracovní činnosti
Volitelné předměty
Německý jazyk
První pomoc
Občanská výchova
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura1. ročníkObdobí přechodu většiny žáků k plynulému čtení celých slov
Český jazyk a literatura2. ročníkSlovo, slabika, hláska, písmeno
Český jazyk a literatura2. ročníkSlova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
Český jazyk a literatura2. ročníkSlovní druhy
Český jazyk a literatura4. ročníkTvarosloví
Český jazyk a literatura6. ročníkLiteratura
Český jazyk a literatura8. ročníkLiteratura
Český jazyk a literatura9. ročníkTvarosloví
Český jazyk a literatura9. ročníkPsaní velkých písmen
Český jazyk a literatura9. ročníkLiteratura
Německý jazyk7. ročníkAudioorální kurz
Německý jazyk7. ročníkPředložka an v časových údajích
Německý jazyk8. ročníkSloveso fahren, předložky nach, in
Německý jazyk8. ročníkVazba es gibt, reálie
Německý jazyk8. ročníkPředložka für a osobní zájmena
Německý jazyk8. ročníkSloveso müssen
Německý jazyk8. ročníkSloveso essen
Německý jazyk9. ročníkPodmět man
Německý jazyk9. ročníkZeměpisné názvy, národní zvyky, tradice
Matematika6. ročníkMatematika z 1. stupně
Matematika7. ročníkRacionální čísla
Matematika8. ročníkRovnice
Informační technologie6. ročníkPojem informace
Informační technologie7. ročníkSoučasný stav světa informací
Informační technologie7. ročníkInternet
Informační technologie7. ročníkE-mail
Informační technologie8. ročníkPráce s textem
Informační technologie8. ročníkPráce s obrazem
Informační technologie8. ročníkAktivní uživatel internetu I - hledám, najdu
Informační technologie9. ročníkPočítač a zvuk
Informační technologie9. ročníkTabulkové kalkulátory
Informační technologie9. ročníkTohle je svět informací
Informační technologie9. ročníkNet identita II
Informační technologie9. ročníkAktivní uživatel internetu II
Prvouka1. ročníkVěci a činnosti kolem nás
Prvouka2. ročníkMoje rodina
Prvouka2. ročníkNáš domov
Prvouka3. ročníkČlověk
Vlastivěda4. ročníkMísto, kde žijeme
Vlastivěda5. ročníkČeská republika
Vlastivěda5. ročníkEvropa
Občanská výchova7. ročníkSvět kolem nás
Dějepis8. ročníkPozdní středověk
Dějepis8. ročníkPočátky novověku
Dějepis8. ročníkNovověk
Občanská výchova8. ročníkPrávní minimum
Dějepis9. ročníkDějiny přelomu 19. a 20. století
Dějepis9. ročníkMeziválečné období
Dějepis9. ročník2. světová válka
Dějepis9. ročníkRozdělený svět
Dějepis9. ročníkObdobí normalizace, reálný socialismus
Dějepis9. ročníkRok 1989
Dějepis9. ročníkProblémy současného světa
Občanská výchova9. ročníkGlobální svět
Přírodopis6. ročníkMikroorganismy
Přírodopis7. ročníkStrunatci
Přírodopis7. ročníkVýtrusné rostliny
Přírodopis7. ročníkSpolečenstva
Fyzika9. ročníkAtomy a záření
Fyzika9. ročníkFyzika v běžném životě
Přírodopis9. ročníkGeologie
Chemie8. ročníkČásticové složení látek a chemické prvky
Chemie9. ročníkChemie a společnost
Zeměpis6. ročníkPřírodní složky a oblasti Země
Zeměpis6. ročníkJak žijí lidé na Zemi
Zeměpis6. ročníkZeměpisné terénní praktikum
Zeměpis7. ročníkCo nového v Evropě
Zeměpis8. ročníkEvropa
Zeměpis8. ročníkČesko
Zeměpis9. ročníkCestovní ruch
Zeměpis9. ročníkRozmanitost živé přírody
Zeměpis9. ročníkZeměpisná praktika
Hudební výchova1. ročníkPoslechové činnosti
Hudební výchova2. ročníkHudebně pohybové činnosti
Hudební výchova2. ročníkPoslechové činnosti
Hudební výchova3. ročníkVokální činnosti
Hudební výchova3. ročníkPoslechové činnosti
Hudební výchova4. ročníkVokální činnosti
Hudební výchova4. ročníkInstrumentální činnosti
Hudební výchova4. ročníkHudebně pohybové činnosti
Hudební výchova4. ročníkPoslechové činnosti
Hudební výchova5. ročníkVokální činnosti
Hudební výchova5. ročníkHudebně pohybové činnosti
Hudební výchova5. ročníkPoslechové činnosti
Hudební výchova8. ročníkInstrumentální činnosti - improvizace
Hudební výchova8. ročníkPoslechové činnosti - hudební styly a žánry
Výtvarná výchova1. ročníkRozvíjení smyslové citlivosti
Výtvarná výchova1. ročníkOvěřování komunikačních účinků
Výtvarná výchova2. ročníkUplatňování subjektivity
Výtvarná výchova2. ročníkOvěřování komunikačních účinků
Výtvarná výchova4. ročníkRozvíjení smyslové citlivosti
Výtvarná výchova4. ročníkUplatňování subjektivity
Výtvarná výchova4. ročníkOvěřování komunikačních účinků
Výtvarná výchova5. ročníkRozvíjení smyslové citlivosti
Výtvarná výchova5. ročníkUplatňování subjektivity
Výtvarná výchova5. ročníkOvěřování komunikačních účinků
Výtvarná výchova7. ročníkOvěřování komunikačních účinků
Výtvarná výchova9. ročníkRozvíjení smyslové citlivosti
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkGenetika
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkHygiena
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkPřenosné choroby
Výchova ke zdraví a biologie člověka9. ročníkRizikové chování
Výchova ke zdraví a biologie člověka9. ročníkBezpečnost a ochrana zdraví
Výchova ke zdraví a biologie člověka9. ročníkMimořádné události
Pracovní činnosti1. ročníkPráce s drobným materiálem
Pracovní činnosti1. ročníkKonstrukční činnosti
Pracovní činnosti2. ročníkPříprava pokrmů
Pracovní činnosti3. ročníkPráce s drobným materiálem
Pracovní činnosti4. ročníkPráce s drobným materiálem
Pracovní činnosti5. ročníkPráce s drobným materiálem
Pracovní činnosti7. ročníkPěstitelské práce - pokojové rostliny
Pracovní činnosti8. ročníkPráce s technickými materiály - kovy
Pracovní činnosti8. ročníkPěstitelské práce
Pracovní činnosti8. ročníkTrh práce
Pracovní činnosti9. ročníkPěstitelské práce - rostliny a zdraví
Německý jazyk7. ročníkAudioorální kurs
Německý jazyk7. ročníkVlastní jména
Německý jazyk7. ročníkPředložka an
Německý jazyk8. ročníkPředložka nach
Německý jazyk8. ročníkPředložka in ve spojení se 4. pádem
Německý jazyk8. ročníkVazba ,, es gibt"
Německý jazyk8. ročníkZájmena
Německý jazyk9. ročníkPředložky se 3. pádem
Německý jazyk9. ročníkZeměpisné názvy
Volitelné předměty6. ročníkInformatika
Volitelné předměty6. ročníkAnglický jazyk - konverzace
Volitelné předměty7. ročníkSeminář z přírodopisu
Volitelné předměty7. ročníkAnglický jazyk - konverzace
Volitelné předměty8. ročníkInformatika
Volitelné předměty8. ročníkAnglický jazyk - konverzace
Volitelné předměty9. ročníkInformatika
Volitelné předměty9. ročníkSeminář z přírodopisu
Volitelné předměty9. ročníkSeminář z dějepisu
Volitelné předměty9. ročníkNěmecký jazyk
Volitelné předměty9. ročníkCvičení z českého jazyka
Keramika7. ročníkKeramika
Keramika8. ročníkKeramika
Pokrytí v projektu
Comenius
Cestovní kancelář VLTAVA

Objevujeme Evropu a svět

Pokryto předmětem
Český jazyk a literatura
Informační technologie
Prvouka
Zeměpis
Výtvarná výchova
Volitelné předměty
Občanská výchova
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura9. ročníkLiteratura
Německý jazyk8. ročníkSloveso fahren, předložky nach, in
Německý jazyk8. ročníkVazba es gibt, reálie
Německý jazyk9. ročníkZeměpisné názvy, národní zvyky, tradice
Matematika7. ročníkCelá čísla
Informační technologie5. ročníkVyhledávání informací a komunikace
Informační technologie6. ročníkKlávesnice
Informační technologie7. ročníkSoučasný stav světa informací
Informační technologie7. ročníkE-mail
Informační technologie7. ročníkNet identita I
Informační technologie8. ročníkPráce s textem
Informační technologie8. ročníkPráce s obrazem
Informační technologie8. ročníkHardware a periferie I
Informační technologie8. ročníkAktivní uživatel internetu I - hledám, najdu
Informační technologie9. ročníkPočítač a zvuk
Informační technologie9. ročníkTabulkové kalkulátory
Informační technologie9. ročníkTohle je svět informací
Informační technologie9. ročníkNet identita II
Informační technologie9. ročníkAktivní uživatel internetu II
Vlastivěda5. ročníkEvropa
Dějepis7. ročníkDějiny středověku
Dějepis8. ročníkPozdní středověk
Dějepis8. ročníkPočátky novověku
Dějepis8. ročníkNovověk
Dějepis9. ročníkMeziválečné období
Dějepis9. ročník2. světová válka
Dějepis9. ročníkRozdělený svět
Dějepis9. ročníkRok 1989
Dějepis9. ročníkProblémy současného světa
Chemie8. ročníkČásticové složení látek a chemické prvky
Chemie9. ročníkOrganické sloučeniny
Chemie9. ročníkChemie a společnost
Zeměpis6. ročníkJak žijí lidé na Zemi
Zeměpis7. ročníkCo nového v Evropě
Zeměpis8. ročníkEvropa
Zeměpis8. ročníkČesko
Zeměpis9. ročníkGlobalizace
Zeměpis9. ročníkIntegrace zemí
Zeměpis9. ročníkZemědělská výroba
Zeměpis9. ročníkPrůmysl
Zeměpis9. ročníkDoprava
Zeměpis9. ročníkSlužby
Zeměpis9. ročníkCestovní ruch
Zeměpis9. ročníkGlobální změny klimatu
Hudební výchova8. ročníkVokální činnosti - vlastní vokální projev
Výtvarná výchova6. ročníkUplatňování subjektivity
Výtvarná výchova9. ročníkOvěřování komunikačních účinků
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkPůvod a vývoj člověka
Pracovní činnosti8. ročníkPěstitelské práce
Pracovní činnosti8. ročníkProvoz a údržba domácnosti
Pracovní činnosti9. ročníkSvět práce a já
Pracovní činnosti9. ročníkChovatelství - chov domácích zvířat
Německý jazyk8. ročníkSloveso fahren
Německý jazyk8. ročníkPředložka in ve spojení se 4. pádem
Německý jazyk8. ročníkVazba ,, es gibt"
Německý jazyk9. ročníkZeměpisné názvy
Volitelné předměty6. ročníkInformatika
Volitelné předměty8. ročníkInformatika
Volitelné předměty9. ročníkInformatika
Volitelné předměty9. ročníkSeminář z přírodopisu
Volitelné předměty9. ročníkSeminář z dějepisu
Volitelné předměty9. ročníkAnglický jazyk - konverzace
Pokrytí v projektu
Cestovní kancelář VLTAVA

Jsme Evropané

Pokryto předmětem
Český jazyk a literatura
Německý jazyk
Prvouka
Dějepis
Volitelné předměty
Německý jazyk
Občanská výchova
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura7. ročníkLiteratura
Český jazyk a literatura8. ročníkObecné výklady o jazyce
Český jazyk a literatura8. ročníkNauka o slovní zásobě
Český jazyk a literatura9. ročníkObecné výklady o českém jazyce
Český jazyk a literatura9. ročníkPsaní velkých písmen
Český jazyk a literatura9. ročníkSloh a komunikace
Český jazyk a literatura9. ročníkLiteratura
Německý jazyk9. ročníkSloveso wollen
Informační technologie7. ročníkSoučasný stav světa informací
Informační technologie7. ročníkE-mail
Informační technologie8. ročníkPráce s textem
Informační technologie8. ročníkPráce s obrazem
Informační technologie8. ročníkAktivní uživatel internetu I - hledám, najdu
Informační technologie9. ročníkPočítač a zvuk
Informační technologie9. ročníkTabulkové kalkulátory
Informační technologie9. ročníkTohle je svět informací
Informační technologie9. ročníkNet identita II
Informační technologie9. ročníkAktivní uživatel internetu II
Vlastivěda5. ročníkEvropa
Vlastivěda5. ročníkNejstarší české dějiny
Vlastivěda5. ročníkLidé a čas
Dějepis6. ročníkAntický svět
Dějepis8. ročníkPozdní středověk
Dějepis8. ročníkPočátky novověku
Dějepis8. ročníkNovověk
Občanská výchova8. ročníkPrávní minimum
Dějepis9. ročníkMeziválečné období
Dějepis9. ročník2. světová válka
Dějepis9. ročníkRozdělený svět
Dějepis9. ročníkObdobí normalizace, reálný socialismus
Dějepis9. ročníkRok 1989
Dějepis9. ročníkProblémy současného světa
Občanská výchova9. ročníkHospodaření
Občanská výchova9. ročníkGlobální svět
Občanská výchova9. ročníkŽivotní perspektivy
Chemie8. ročníkČásticové složení látek a chemické prvky
Chemie9. ročníkChemie a společnost
Zeměpis6. ročníkSvět se propojuje
Zeměpis7. ročníkAmerika
Zeměpis7. ročníkOceánie
Zeměpis7. ročníkAustrálie
Zeměpis7. ročníkAsie
Zeměpis7. ročníkSeverní ledový oceán
Zeměpis7. ročníkCo nového v Evropě
Zeměpis8. ročníkEvropa
Zeměpis8. ročníkČesko
Zeměpis8. ročníkZeměpis o prázdninách
Zeměpis9. ročníkRozdíly ve vyspělosti zemí
Zeměpis9. ročníkCestovní ruch
Výtvarná výchova7. ročníkUplatňování subjektivity
Výtvarná výchova8. ročníkRozvíjení smyslové citlivosti
Výtvarná výchova8. ročníkUplatňování subjektivity
Výtvarná výchova9. ročníkUplatňování subjektivity
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkPůvod a vývoj člověka
Pracovní činnosti8. ročníkPěstitelské práce
Pracovní činnosti9. ročníkPěstitelské práce - rostliny a zdraví
Německý jazyk9. ročníkZpůsobové sloveso wollen
Volitelné předměty6. ročníkInformatika
Volitelné předměty6. ročníkNěmecký jazyk
Volitelné předměty7. ročníkSeminář z dějepisu
Volitelné předměty7. ročníkNěmecký jazyk
Volitelné předměty8. ročníkInformatika
Volitelné předměty8. ročníkNěmecký jazyk
Volitelné předměty9. ročníkInformatika
Volitelné předměty9. ročníkSeminář z dějepisu
Volitelné předměty9. ročníkNěmecký jazyk
Pokrytí v projektu

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Integrace do výuky

Kulturní diference

Pokryto předmětem
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Matematika
Informační technologie
Prvouka
Dějepis
Zeměpis
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Pracovní činnosti
Volitelné předměty
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura1. ročníkObdobí přechodu většiny žáků k plynulému čtení celých slov
Český jazyk a literatura2. ročníkVěta, slovo a slovní význam
Český jazyk a literatura3. ročníkVěta jednoduchá a souvětí
Český jazyk a literatura4. ročníkTvarosloví
Český jazyk a literatura4. ročníkStavba věty
Český jazyk a literatura5. ročníkTvarosloví
Český jazyk a literatura7. ročníkLiteratura
Český jazyk a literatura8. ročníkTvarosloví
Český jazyk a literatura8. ročníkLiteratura
Český jazyk a literatura9. ročníkPsaní velkých písmen
Český jazyk a literatura9. ročníkSkladba
Český jazyk a literatura9. ročníkLiteratura
Anglický jazyk3. ročníkPark
Anglický jazyk4. ročníkJídlo
Anglický jazyk8. ročníkPředpřítomný a minulý čas
Německý jazyk7. ročníkZákladní číslovky
Německý jazyk7. ročníkPřivlastňovací zájmena, sloveso mögen
Německý jazyk8. ročníkSloveso müssen
Německý jazyk9. ročníkPřivlastňovací zájmena v 1. pádě
Německý jazyk9. ročníkZeměpisné názvy, národní zvyky, tradice
Informační technologie6. ročníkKlávesnice
Informační technologie7. ročníkHardware - základní komponenty počítačů
Informační technologie7. ročníkZáznam informací
Informační technologie7. ročníkE-mail
Informační technologie7. ročníkNet identita I
Informační technologie8. ročníkPráce s textem
Informační technologie8. ročníkAktivní uživatel internetu I - hledám, najdu
Informační technologie9. ročníkWord II - mírně pokročilý uživatel
Informační technologie9. ročníkTabulkové kalkulátory
Informační technologie9. ročníkPrezentace
Informační technologie9. ročníkAktivní uživatel internetu II
Prvouka2. ročníkMoje rodina
Prvouka2. ročníkNáš domov
Prvouka3. ročníkČlověk
Vlastivěda4. ročníkLidé a čas
Vlastivěda5. ročníkLidé kolem nás
Vlastivěda5. ročníkNejstarší české dějiny
Vlastivěda5. ročníkLidé a čas
Dějepis6. ročníkStarověký Orient
Dějepis7. ročníkDějiny středověku
Občanská výchova7. ročníkČlověk a kultura
Občanská výchova7. ročníkPřírodní a kulturní bohatství
Dějepis8. ročníkPozdní středověk
Dějepis8. ročníkPočátky novověku
Dějepis8. ročníkNovověk
Dějepis9. ročníkDějiny přelomu 19. a 20. století
Dějepis9. ročníkMeziválečné období
Dějepis9. ročník2. světová válka
Dějepis9. ročníkRozdělený svět
Dějepis9. ročníkSvět, Evropa a naše země v období 1948 - 1968
Dějepis9. ročníkProblémy současného světa
Zeměpis6. ročníkJak žijí lidé na Zemi
Zeměpis7. ročníkAsie
Zeměpis8. ročníkEvropa
Zeměpis8. ročníkČesko
Zeměpis8. ročníkZeměpis o prázdninách
Zeměpis9. ročníkKulturní rozmanitost lidstva
Hudební výchova1. ročníkVokální činnosti
Hudební výchova1. ročníkInstrumentální činnosti
Hudební výchova1. ročníkHudebně pohybové činnosti
Hudební výchova1. ročníkPoslechové činnosti
Hudební výchova2. ročníkVokální činnosti
Hudební výchova2. ročníkPoslechové činnosti
Hudební výchova3. ročníkVokální činnosti
Hudební výchova3. ročníkPoslechové činnosti
Hudební výchova4. ročníkVokální činnosti
Hudební výchova4. ročníkInstrumentální činnosti
Hudební výchova4. ročníkHudebně pohybové činnosti
Hudební výchova4. ročníkPoslechové činnosti
Hudební výchova5. ročníkVokální činnosti
Hudební výchova5. ročníkPoslechové činnosti
Hudební výchova6. ročníkVokální činnosti - intonace, rytmus
Hudební výchova8. ročníkHudebně pohybové činnosti - rozvoj pohybové paměti
Hudební výchova8. ročníkPoslechové činnosti - hudební styly a žánry
Hudební výchova9. ročníkVokální činnosti - techniky vokálního projevu
Hudební výchova9. ročníkInstrumentální činnosti - notový záznam
Hudební výchova9. ročníkPoslechové činnosti - synkretická hudba
Výtvarná výchova1. ročníkRozvíjení smyslové citlivosti
Výtvarná výchova1. ročníkOvěřování komunikačních účinků
Výtvarná výchova2. ročníkRozvíjení smyslové citlivosti
Výtvarná výchova2. ročníkUplatňování subjektivity
Výtvarná výchova2. ročníkOvěřování komunikačních účinků
Výtvarná výchova4. ročníkRozvíjení smyslové citlivosti
Výtvarná výchova5. ročníkRozvíjení smyslové citlivosti
Výtvarná výchova6. ročníkOvěřování komunikačních účinků
Výtvarná výchova7. ročníkRozvíjení smyslové citlivosti
Výtvarná výchova8. ročníkUplatňování subjektivity
Tělesná výchova1. ročníkČinnosti ovlivňující zdraví
Tělesná výchova1. ročníkČinnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Tělesná výchova2. ročníkČinnosti ovlivňující zdraví
Tělesná výchova2. ročníkČinnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Tělesná výchova2. ročníkČinnosti podporující pohybové učení
Tělesná výchova3. ročníkČinosti ovlivňující zdraví
Tělesná výchova3. ročníkČinnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Tělesná výchova3. ročníkČinnosti podporující pohybové učení
Tělesná výchova3. ročníkOchrana člověka za mimořádných událostí
Tělesná výchova4. ročníkČinnosti ovlivňující zdraví
Tělesná výchova4. ročníkČinnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Tělesná výchova4. ročníkČinnosti podporující pohybové učení
Tělesná výchova4. ročníkOchrana člověka za mimořádných událostí
Tělesná výchova5. ročníkČinnosti ovlivňující zdraví
Tělesná výchova5. ročníkČinnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Tělesná výchova5. ročníkČinnosti podporující pohybové učení
Tělesná výchova5. ročníkOchrana člověka za mimořádných událostí
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkPůvod a vývoj člověka
Výchova ke zdraví a biologie člověka9. ročníkVztahy
Pracovní činnosti1. ročníkPráce s drobným materiálem
Pracovní činnosti1. ročníkKonstrukční činnosti
Pracovní činnosti2. ročníkPráce s drobným materiálem
Pracovní činnosti2. ročníkPříprava pokrmů
Pracovní činnosti8. ročníkProvoz a údržba domácnosti
Pracovní činnosti9. ročníkSvět práce a já
Pracovní činnosti9. ročníkPěstitelské práce - rostliny a zdraví
Německý jazyk7. ročníkPříslovce gern, am liebsten
Německý jazyk9. ročníkZpůsobové sloveso müssen, 3. pád podst. jmen v č. j. a mn.
Německý jazyk9. ročníkMnožné číslo podstatných jmen
Německý jazyk9. ročníkZeměpisné názvy
Volitelné předměty1. ročníkDovedné ruce
Volitelné předměty1. ročníkČeský jazyk hravě
Volitelné předměty2. ročníkCvičení z AJ
Volitelné předměty6. ročníkAnglický jazyk - konverzace
Volitelné předměty6. ročníkNěmecký jazyk
Volitelné předměty6. ročníkDomácnost
Volitelné předměty6. ročníkHudební výchova
Volitelné předměty7. ročníkAnglický jazyk - konverzace
Volitelné předměty7. ročníkNěmecký jazyk
Volitelné předměty8. ročníkInformatika
Volitelné předměty8. ročníkSeminář z dějepisu
Volitelné předměty8. ročníkNěmecký jazyk
Volitelné předměty8. ročníkAnglický jazyk - konverzace
Volitelné předměty8. ročníkHudební výchova
Volitelné předměty9. ročníkInformatika
Volitelné předměty9. ročníkSeminář z dějepisu
Volitelné předměty9. ročníkNěmecký jazyk
Volitelné předměty9. ročníkAnglický jazyk - konverzace
Volitelné předměty9. ročníkHudební výchova
Pokrytí v projektu
Comenius
Cestovní kancelář VLTAVA

Lidské vztahy

Pokryto předmětem
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Německý jazyk
Matematika
Informační technologie
Prvouka
Dějepis
Občanská výchova
Chemie
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Pracovní činnosti
Volitelné předměty
Německý jazyk
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura2. ročníkSlovo, slabika, hláska, písmeno
Český jazyk a literatura2. ročníkPárové souhlásky
Český jazyk a literatura3. ročníkPravopis po obojetných souhláskách
Český jazyk a literatura4. ročníkNauka o slově
Český jazyk a literatura4. ročníkTvarosloví
Český jazyk a literatura5. ročníkTvarosloví
Český jazyk a literatura5. ročníkSkladba
Český jazyk a literatura6. ročníkLiteratura
Český jazyk a literatura7. ročníkLiteratura
Český jazyk a literatura9. ročníkSloh a komunikace
Český jazyk a literatura9. ročníkLiteratura
Anglický jazyk3. ročníkSvátky
Německý jazyk8. ročníkSloveso müssen
Německý jazyk9. ročníkPodmět man
Matematika4. ročník Početní výkony s přirozenými čísly do 1000
Matematika4. ročníkČíselný obor do 1 000 000
Matematika4. ročníkPočetní výkony s přirozenými čísly do 1 000 000
Matematika4. ročníkZlomky
Matematika4. ročníkGeometrie
Matematika5. ročníkPřirozená čísla do a přes 1 000 000
Matematika5. ročníkZlomky
Matematika5. ročníkTabulky, grafy, diagramy.
Matematika5. ročníkGeometrie
Matematika6. ročníkMatematika z 1. stupně
Matematika7. ročníkZlomky
Informační technologie5. ročníkZáklady práce s počítačem
Informační technologie5. ročníkVyhledávání informací a komunikace
Informační technologie5. ročníkZpracování a využití informací
Informační technologie7. ročníkInternet
Informační technologie7. ročníkTvorba informace
Informační technologie7. ročníkE-mail
Informační technologie7. ročníkNet identita I
Informační technologie8. ročníkPráce s obrazem
Informační technologie8. ročníkAktivní uživatel internetu I - hledám, najdu
Informační technologie9. ročníkAktivní uživatel internetu II
Prvouka1. ročníkMoje rodina
Prvouka2. ročníkMoje rodina
Prvouka2. ročníkPráce a volný čas
Prvouka2. ročníkŠkola
Prvouka3. ročníkLidé a čas
Vlastivěda4. ročníkMísto, kde žijeme
Vlastivěda4. ročníkČeská republika
Vlastivěda4. ročníkLidé kolem nás
Vlastivěda4. ročníkLidé a čas
Vlastivěda5. ročníkČeská republika
Vlastivěda5. ročníkEvropa
Vlastivěda5. ročníkLidé kolem nás
Vlastivěda5. ročníkLidé a čas
Přírodověda5. ročníkČlověk je součástí přírody
Přírodověda5. ročníkČlověk a lidské výtvory
Dějepis6. ročníkStarověký Orient
Občanská výchova6. ročníkŽivot ve škole
Občanská výchova7. ročníkŽivot mezi lidmi
Dějepis8. ročníkPozdní středověk
Dějepis8. ročníkPočátky novověku
Dějepis8. ročníkNovověk
Občanská výchova8. ročníkPrávní minimum
Dějepis9. ročníkDějiny přelomu 19. a 20. století
Dějepis9. ročníkMeziválečné období
Dějepis9. ročník2. světová válka
Dějepis9. ročníkRozdělený svět
Dějepis9. ročníkSvět, Evropa a naše země v období 1948 - 1968
Dějepis9. ročníkObdobí normalizace, reálný socialismus
Dějepis9. ročníkRok 1989
Dějepis9. ročníkProblémy současného světa
Občanská výchova9. ročníkObčan a právo
Občanská výchova9. ročníkV pracovním poměru
Občanská výchova9. ročníkHospodaření
Občanská výchova9. ročníkŽivotní perspektivy
Přírodopis6. ročníkMikroorganismy
Fyzika8. ročníkPráce a energie
Chemie9. ročníkChemie a společnost
Zeměpis7. ročníkAmerika
Zeměpis7. ročníkIndický oceán
Zeměpis7. ročníkAsie
Zeměpis9. ročníkKulturní rozmanitost lidstva
Hudební výchova1. ročníkHudebně pohybové činnosti
Hudební výchova2. ročníkVokální činnosti
Hudební výchova2. ročníkHudebně pohybové činnosti
Hudební výchova3. ročníkVokální činnosti
Hudební výchova3. ročníkPoslechové činnosti
Hudební výchova4. ročníkVokální činnosti
Hudební výchova4. ročníkInstrumentální činnosti
Hudební výchova4. ročníkHudebně pohybové činnosti
Hudební výchova4. ročníkPoslechové činnosti
Hudební výchova5. ročníkVokální činnosti
Hudební výchova5. ročníkInstrumentální činnosti.
Hudební výchova5. ročníkHudebně pohybové činnosti
Hudební výchova5. ročníkPoslechové činnosti
Hudební výchova6. ročníkVokální činnosti - intonace, rytmus
Hudební výchova7. ročníkInstrumentální činnosti - hudební nástroje
Hudební výchova8. ročníkHudebně pohybové činnosti - rozvoj pohybové paměti
Výtvarná výchova1. ročníkRozvíjení smyslové citlivosti
Výtvarná výchova1. ročníkUplatňování subjektivity
Výtvarná výchova1. ročníkOvěřování komunikačních účinků
Výtvarná výchova2. ročníkRozvíjení smyslové citlivosti
Výtvarná výchova2. ročníkOvěřování komunikačních účinků
Výtvarná výchova3. ročníkOvěřování komunikačních účinků
Výtvarná výchova4. ročníkRozvíjení smyslové citlivosti
Výtvarná výchova4. ročníkUplatňování subjektivity
Výtvarná výchova4. ročníkOvěřování komunikačních účinků
Výtvarná výchova5. ročníkRozvíjení smyslové citlivosti
Výtvarná výchova5. ročníkUplatňování subjektivity
Výtvarná výchova5. ročníkOvěřování komunikačních účinků
Výtvarná výchova6. ročníkRozvíjení smyslové citlivosti
Výtvarná výchova8. ročníkRozvíjení smyslové citlivosti
Výtvarná výchova8. ročníkUplatňování subjektivity
Výtvarná výchova9. ročníkRozvíjení smyslové citlivosti
Tělesná výchova1. ročníkČinnosti ovlivňující zdraví
Tělesná výchova1. ročníkČinnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Tělesná výchova3. ročníkOchrana člověka za mimořádných událostí
Tělesná výchova4. ročníkČinnosti ovlivňující zdraví
Tělesná výchova4. ročníkČinnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Tělesná výchova4. ročníkČinnosti podporující pohybové učení
Tělesná výchova4. ročníkOchrana člověka za mimořádných událostí
Tělesná výchova5. ročníkČinnosti ovlivňující zdraví
Tělesná výchova5. ročníkČinnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Tělesná výchova5. ročníkČinnosti podporující pohybové učení
Tělesná výchova5. ročníkOchrana člověka za mimořádných událostí
Tělesná výchova6. ročníkLehká atletika
Tělesná výchova7. ročníkLehká atletika
Tělesná výchova7. ročníkSportovní hry
Tělesná výchova7. ročníkBezpečnost, organizace, hygiena v Tv a sportu, nové poznatky ve sportu
Tělesná výchova7. ročníkChování v krizových situacích
Tělesná výchova7. ročníkLyžování a snowboard
Tělesná výchova8. ročníkLehká atletika
Tělesná výchova8. ročníkSportovní hry
Tělesná výchova9. ročníkLehká atletika
Tělesná výchova9. ročníkSportovní hry
Tělesná výchova9. ročníkÚpolová cvičení
Tělesná výchova9. ročníkBezpečnost, organizace, hygiena v Tv a sportu, nové poznatky ve sportu
Tělesná výchova9. ročníkChování v krizových situacích
Tělesná výchova9. ročníkMěření kondice, závody
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkPůvod a vývoj člověka
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkVýživa a zdraví
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkGenetika
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkHygiena
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkPřenosné choroby
Výchova ke zdraví a biologie člověka9. ročníkRizikové chování
Výchova ke zdraví a biologie člověka9. ročníkBezpečnost a ochrana zdraví
Výchova ke zdraví a biologie člověka9. ročníkMimořádné události
Pracovní činnosti1. ročníkKonstrukční činnosti
Pracovní činnosti2. ročníkPříprava pokrmů
Pracovní činnosti4. ročníkPříprava pokrmů
Pracovní činnosti5. ročníkPříprava pokrmů
Pracovní činnosti6. ročníkPráce s technickými materiály - dřevo
Pracovní činnosti7. ročníkPříprava pokrmů
Pracovní činnosti8. ročníkPráce s technickými materiály - kovy
Pracovní činnosti8. ročníkPěstitelské práce
Pracovní činnosti8. ročníkTrh práce
Pracovní činnosti8. ročníkProvoz a údržba domácnosti
Pracovní činnosti9. ročníkElektřina v domácnosti
Německý jazyk9. ročníkZpůsobové sloveso müssen, 3. pád podst. jmen v č. j. a mn.
Německý jazyk9. ročníkMnožné číslo podstatných jmen
Volitelné předměty1. ročníkDovedné ruce
Volitelné předměty1. ročníkČeský jazyk hravě
Volitelné předměty2. ročníkDovedné ruce
Volitelné předměty2. ročníkČtení a psaní
Volitelné předměty6. ročníkSeminář z přírodopisu
Volitelné předměty6. ročníkSeminář z dějepisu
Volitelné předměty6. ročníkAnglický jazyk - konverzace
Volitelné předměty6. ročníkNěmecký jazyk
Volitelné předměty6. ročníkHudební výchova
Volitelné předměty7. ročníkSeminář z dějepisu
Volitelné předměty7. ročníkPohybové hry
Volitelné předměty7. ročníkTechnické činnosti
Volitelné předměty7. ročníkAnglický jazyk - konverzace
Volitelné předměty7. ročníkNěmecký jazyk
Volitelné předměty7. ročníkDomácnost
Volitelné předměty8. ročníkSeminář z přírodopisu
Volitelné předměty8. ročníkSeminář z dějepisu
Volitelné předměty8. ročníkPohybové hry
Volitelné předměty8. ročníkNěmecký jazyk
Volitelné předměty8. ročníkDomácnost
Volitelné předměty8. ročníkAnglický jazyk - konverzace
Volitelné předměty8. ročníkHudební výchova
Volitelné předměty9. ročníkInformatika
Volitelné předměty9. ročníkSeminář z přírodopisu
Volitelné předměty9. ročníkSeminář z dějepisu
Volitelné předměty9. ročníkPohybové hry
Volitelné předměty9. ročníkDomácnost
Volitelné předměty9. ročníkCvičení z českého jazyka
Volitelné předměty9. ročníkAnglický jazyk - konverzace
Volitelné předměty9. ročníkHudební výchova
Keramika7. ročníkKeramika
Keramika8. ročníkKeramika
Pokrytí v projektu
Zimní království
Vítáme jaro

Etnický původ

Pokryto předmětem
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Prvouka
Dějepis
Zeměpis
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Pracovní činnosti
Volitelné předměty
Výchova ke zdraví a biologie člověka
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura2. ročníkSlovní druhy
Český jazyk a literatura3. ročníkTvarosloví
Český jazyk a literatura4. ročníkTvarosloví
Český jazyk a literatura5. ročníkTvarosloví
Český jazyk a literatura7. ročníkSlovní zásoba
Český jazyk a literatura8. ročníkObecné výklady o jazyce
Český jazyk a literatura8. ročníkNauka o slovní zásobě
Český jazyk a literatura8. ročníkTvarosloví
Český jazyk a literatura8. ročníkLiteratura
Český jazyk a literatura9. ročníkObecné výklady o českém jazyce
Český jazyk a literatura9. ročníkTvarosloví
Český jazyk a literatura9. ročníkSkladba
Český jazyk a literatura9. ročníkLiteratura
Německý jazyk8. ročníkSloveso müssen
Informační technologie7. ročníkE-mail
Informační technologie7. ročníkNet identita I
Informační technologie8. ročníkAktivní uživatel internetu I - hledám, najdu
Informační technologie9. ročníkAktivní uživatel internetu II
Prvouka1. ročníkČlověk
Prvouka2. ročníkMoje rodina
Prvouka2. ročníkČlověk
Prvouka3. ročníkLidé a čas
Prvouka3. ročníkČlověk
Vlastivěda4. ročníkČeská republika
Vlastivěda4. ročníkLidé kolem nás
Vlastivěda4. ročníkLidé a čas
Vlastivěda5. ročníkLidé kolem nás
Vlastivěda5. ročníkNejstarší české dějiny
Vlastivěda5. ročníkLidé a čas
Dějepis6. ročníkPravěk
Dějepis7. ročníkDějiny středověku
Dějepis8. ročníkPozdní středověk
Dějepis8. ročníkPočátky novověku
Dějepis8. ročníkNovověk
Dějepis9. ročníkDějiny přelomu 19. a 20. století
Dějepis9. ročníkMeziválečné období
Dějepis9. ročník2. světová válka
Dějepis9. ročníkRozdělený svět
Dějepis9. ročníkSvět, Evropa a naše země v období 1948 - 1968
Dějepis9. ročníkProblémy současného světa
Zeměpis6. ročníkJak žijí lidé na Zemi
Zeměpis7. ročníkAfrika
Zeměpis7. ročníkAmerika
Zeměpis7. ročníkIndický oceán
Zeměpis7. ročníkTichý oceán
Zeměpis7. ročníkOceánie
Zeměpis7. ročníkAustrálie
Zeměpis8. ročníkEvropa
Zeměpis9. ročníkKulturní rozmanitost lidstva
Hudební výchova1. ročníkHudebně pohybové činnosti
Hudební výchova1. ročníkPoslechové činnosti
Hudební výchova2. ročníkVokální činnosti
Hudební výchova2. ročníkHudebně pohybové činnosti
Hudební výchova4. ročníkVokální činnosti
Hudební výchova5. ročníkVokální činnosti
Hudební výchova5. ročníkPoslechové činnosti
Hudební výchova6. ročníkVokální činnosti - intonace, rytmus
Hudební výchova6. ročníkPoslechové činnosti - hudba a čas
Hudební výchova7. ročníkVokální činnosti - pěvecký a mluvený projev
Hudební výchova7. ročníkInstrumentální činnosti - hudební nástroje
Hudební výchova7. ročníkPoslechové činnosti - vážná hudba
Hudební výchova8. ročníkVokální činnosti - vlastní vokální projev
Hudební výchova8. ročníkInstrumentální činnosti - improvizace
Hudební výchova8. ročníkHudebně pohybové činnosti - rozvoj pohybové paměti
Hudební výchova8. ročníkPoslechové činnosti - hudební styly a žánry
Hudební výchova9. ročníkVokální činnosti - techniky vokálního projevu
Hudební výchova9. ročníkInstrumentální činnosti - notový záznam
Hudební výchova9. ročníkPoslechové činnosti - synkretická hudba
Výtvarná výchova1. ročníkRozvíjení smyslové citlivosti
Výtvarná výchova1. ročníkOvěřování komunikačních účinků
Výtvarná výchova2. ročníkRozvíjení smyslové citlivosti
Výtvarná výchova2. ročníkUplatňování subjektivity
Výtvarná výchova2. ročníkOvěřování komunikačních účinků
Výtvarná výchova4. ročníkOvěřování komunikačních účinků
Výtvarná výchova5. ročníkOvěřování komunikačních účinků
Výtvarná výchova7. ročníkUplatňování subjektivity
Tělesná výchova1. ročníkČinnosti ovlivňující zdraví
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkPůvod a vývoj člověka
Pracovní činnosti2. ročníkPříprava pokrmů
Pracovní činnosti8. ročníkPěstitelské práce
Německý jazyk9. ročníkZpůsobové sloveso müssen, 3. pád podst. jmen v č. j. a mn.
Volitelné předměty1. ročníkČeský jazyk hravě
Volitelné předměty6. ročníkHudební výchova
Volitelné předměty8. ročníkSeminář z přírodopisu
Volitelné předměty8. ročníkAnglický jazyk - konverzace
Volitelné předměty8. ročníkHudební výchova
Volitelné předměty9. ročníkInformatika
Volitelné předměty9. ročníkSeminář z dějepisu
Volitelné předměty9. ročníkAnglický jazyk - konverzace
Volitelné předměty9. ročníkHudební výchova
První pomoc6. ročníkPrvní pomoc
První pomoc7. ročníkPrvní pomoc
První pomoc8. ročníkPrvní pomoc
První pomoc9. ročníkPrvní pomoc
Pokrytí v projektu

Multikulturalita

Pokryto předmětem
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Německý jazyk
Matematika
Prvouka
Zeměpis
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Pracovní činnosti
Volitelné předměty
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura1. ročníkObdobí přechodu většiny žáků k plynulému čtení celých slov
Český jazyk a literatura2. ročníkSlovní druhy
Český jazyk a literatura4. ročníkTvarosloví
Český jazyk a literatura5. ročníkTvarosloví
Český jazyk a literatura9. ročníkObecné výklady o českém jazyce
Český jazyk a literatura9. ročníkTvarosloví
Český jazyk a literatura9. ročníkSkladba
Český jazyk a literatura9. ročníkLiteratura
Anglický jazyk8. ročníkVedlejší věty vztažné
Anglický jazyk9. ročníkPředminulý čas
Matematika4. ročníkPočetní výkony s přirozenými čísly do 1 000 000
Matematika5. ročníkPřirozená čísla do a přes 1 000 000
Informační technologie7. ročníkInternet
Informační technologie7. ročníkE-mail
Informační technologie7. ročníkNet identita I
Informační technologie8. ročníkPráce s textem
Informační technologie8. ročníkPráce s obrazem
Informační technologie8. ročníkAktivní uživatel internetu I - hledám, najdu
Informační technologie9. ročníkTabulkové kalkulátory
Informační technologie9. ročníkAktivní uživatel internetu II
Prvouka1. ročníkČlověk
Prvouka2. ročníkNáš domov
Prvouka2. ročníkČlověk
Prvouka3. ročníkČlověk
Vlastivěda4. ročníkLidé kolem nás
Vlastivěda5. ročníkČeská republika
Vlastivěda5. ročníkEvropa
Vlastivěda5. ročníkLidé kolem nás
Dějepis7. ročníkDějiny středověku
Dějepis8. ročníkPozdní středověk
Dějepis8. ročníkPočátky novověku
Dějepis8. ročníkNovověk
Dějepis9. ročníkDějiny přelomu 19. a 20. století
Dějepis9. ročníkMeziválečné období
Dějepis9. ročník2. světová válka
Dějepis9. ročníkRozdělený svět
Dějepis9. ročníkSvět, Evropa a naše země v období 1948 - 1968
Dějepis9. ročníkProblémy současného světa
Občanská výchova9. ročníkGlobální svět
Zeměpis6. ročníkJak žijí lidé na Zemi
Zeměpis9. ročníkKulturní rozmanitost lidstva
Hudební výchova1. ročníkVokální činnosti
Hudební výchova1. ročníkInstrumentální činnosti
Hudební výchova1. ročníkHudebně pohybové činnosti
Hudební výchova1. ročníkPoslechové činnosti
Hudební výchova2. ročníkHudebně pohybové činnosti
Hudební výchova4. ročníkVokální činnosti
Hudební výchova4. ročníkPoslechové činnosti
Hudební výchova5. ročníkVokální činnosti
Hudební výchova5. ročníkPoslechové činnosti
Hudební výchova6. ročníkPoslechové činnosti - hudba a čas
Výtvarná výchova1. ročníkRozvíjení smyslové citlivosti
Výtvarná výchova1. ročníkUplatňování subjektivity
Výtvarná výchova1. ročníkOvěřování komunikačních účinků
Výtvarná výchova2. ročníkRozvíjení smyslové citlivosti
Výtvarná výchova2. ročníkUplatňování subjektivity
Výtvarná výchova2. ročníkOvěřování komunikačních účinků
Výtvarná výchova8. ročníkRozvíjení smyslové citlivosti
Tělesná výchova1. ročníkČinnosti ovlivňující zdraví
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkPůvod a vývoj člověka
Pracovní činnosti1. ročníkPráce s drobným materiálem
Pracovní činnosti1. ročníkKonstrukční činnosti
Pracovní činnosti3. ročníkPráce s drobným materiálem
Pracovní činnosti4. ročníkPráce s drobným materiálem
Pracovní činnosti5. ročníkPráce s drobným materiálem
Pracovní činnosti8. ročníkPěstitelské práce
Pracovní činnosti8. ročníkProvoz a údržba domácnosti
Pracovní činnosti9. ročníkPěstitelské práce - rostliny a zdraví
Volitelné předměty1. ročníkČeský jazyk hravě
Volitelné předměty2. ročníkDovedné ruce
Volitelné předměty6. ročníkSeminář z dějepisu
Volitelné předměty8. ročníkSeminář z dějepisu
Volitelné předměty8. ročníkAnglický jazyk - konverzace
Volitelné předměty9. ročníkInformatika
Volitelné předměty9. ročníkSeminář z dějepisu
Volitelné předměty9. ročníkCvičení z českého jazyka
Volitelné předměty9. ročníkAnglický jazyk - konverzace
Keramika8. ročníkKeramika
Pokrytí v projektu
Comenius

Princip sociálního smíru a solidarity

Pokryto předmětem
Český jazyk a literatura
Informační technologie
Prvouka
Chemie
Zeměpis
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Volitelné předměty
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura2. ročníkSlovo, slabika, hláska, písmeno
Český jazyk a literatura5. ročníkTvarosloví
Český jazyk a literatura9. ročníkLiteratura
Informační technologie5. ročníkZáklady práce s počítačem
Informační technologie7. ročníkE-mail
Informační technologie7. ročníkNet identita I
Informační technologie8. ročníkAktivní uživatel internetu I - hledám, najdu
Informační technologie9. ročníkAktivní uživatel internetu II
Prvouka3. ročníkČlověk
Vlastivěda4. ročníkLidé kolem nás
Vlastivěda5. ročníkEvropa
Vlastivěda5. ročníkLidé kolem nás
Dějepis8. ročníkPozdní středověk
Dějepis8. ročníkPočátky novověku
Dějepis8. ročníkNovověk
Dějepis9. ročníkDějiny přelomu 19. a 20. století
Dějepis9. ročníkMeziválečné období
Dějepis9. ročníkRozdělený svět
Dějepis9. ročníkSvět, Evropa a naše země v období 1948 - 1968
Dějepis9. ročníkObdobí normalizace, reálný socialismus
Dějepis9. ročníkRok 1989
Dějepis9. ročníkProblémy současného světa
Občanská výchova9. ročníkHospodaření
Fyzika9. ročníkFyzika v běžném životě
Zeměpis6. ročníkJak žijí lidé na Zemi
Zeměpis6. ročníkSvět se propojuje
Zeměpis7. ročníkAfrika
Zeměpis8. ročníkEvropa
Zeměpis9. ročníkRozdíly ve vyspělosti zemí
Zeměpis9. ročníkKulturní rozmanitost lidstva
Výtvarná výchova2. ročníkUplatňování subjektivity
Výtvarná výchova2. ročníkOvěřování komunikačních účinků
Tělesná výchova7. ročníkBezpečnost, organizace, hygiena v Tv a sportu, nové poznatky ve sportu
Tělesná výchova7. ročníkChování v krizových situacích
Tělesná výchova7. ročníkLyžování a snowboard
Tělesná výchova8. ročníkSportovní hry
Tělesná výchova8. ročníkChování v krizových situacích
Tělesná výchova9. ročníkBezpečnost, organizace, hygiena v Tv a sportu, nové poznatky ve sportu
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkPůvod a vývoj člověka
Pracovní činnosti8. ročníkTrh práce
Volitelné předměty7. ročníkTechnické činnosti
Volitelné předměty9. ročníkInformatika
Volitelné předměty9. ročníkPohybové hry
Pokrytí v projektu
Zimní království

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Integrace do výuky

Ekosystémy

Pokryto předmětem
Český jazyk a literatura
Prvouka
Chemie
Zeměpis
Pracovní činnosti
Volitelné předměty
První pomoc
Výchova ke zdraví a biologie člověka
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura4. ročníkVyjmenovaná slova
Český jazyk a literatura4. ročníkTvarosloví
Matematika7. ročníkTělesa
Informační technologie8. ročníkHardware a periferie I
Informační technologie8. ročníkKomprese informací
Prvouka1. ročníkCyklus roku
Prvouka2. ročníkPoznáváme přírodu
Prvouka3. ročníkVěci a činnosti kolem nás
Prvouka3. ročníkŽivá příroda
Vlastivěda4. ročníkMísto, kde žijeme
Vlastivěda4. ročníkČeská republika
Vlastivěda4. ročníkLidé kolem nás
Vlastivěda5. ročníkČeská republika
Vlastivěda5. ročníkEvropa
Přírodověda4. ročníkSpolečenstva živých organismů
Přírodověda4. ročníkŽivot v zimní přírodě
Přírodověda4. ročníkRostliny a živočichové na jaře
Přírodověda4. ročníkRostliny a živočichové v létě
Přírodověda5. ročníkČlověk a živá příroda
Fyzika6. ročníkLátka a těleso
Přírodopis6. ročníkBuňka
Přírodopis6. ročníkHouby
Přírodopis6. ročníkBezobratlí
Přírodopis6. ročníkEkosystémy
Přírodopis6. ročníkLišejníky a řasy
Přírodopis6. ročníkHmyz
Fyzika7. ročníkPraktická cvičení & výpočty
Přírodopis7. ročníkStrunatci
Přírodopis7. ročníkVýtrusné rostliny
Přírodopis7. ročníkSpolečenstva
Přírodopis7. ročníkRyby
Přírodopis7. ročníkObojživelníci a plazi
Přírodopis7. ročníkPtáci
Přírodopis7. ročníkSavci
Přírodopis7. ročníkNahosemenné rostliny
Přírodopis7. ročníkKrytosemenné rostliny
Fyzika8. ročníkPráce a energie
Fyzika8. ročníkTepelné jevy
Fyzika8. ročníkPraktická cvičení & výpočty
Přírodopis9. ročníkGeologie
Přírodopis9. ročníkZemě
Chemie8. ročníkPeriodická soustava prvků
Chemie8. ročníkChemie a společnost
Chemie8. ročníkChemické zkoumání látek
Chemie9. ročníkChemie a společnost
Zeměpis6. ročníkPřírodní složky a oblasti Země
Zeměpis6. ročníkJak žijí lidé na Zemi
Zeměpis6. ročníkZeměpisné terénní praktikum
Zeměpis7. ročníkAntarktida
Zeměpis7. ročníkTichý oceán
Zeměpis7. ročníkOceánie
Zeměpis7. ročníkAustrálie
Zeměpis7. ročníkAsie
Zeměpis7. ročníkSeverní ledový oceán
Zeměpis9. ročníkOsídlení
Zeměpis9. ročníkZemědělská výroba
Zeměpis9. ročníkRozmanitost živé přírody
Zeměpis9. ročníkZeměpisná praktika
Výtvarná výchova7. ročníkOvěřování komunikačních účinků
Výtvarná výchova9. ročníkRozvíjení smyslové citlivosti
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkPůvod a vývoj člověka
Pracovní činnosti2. ročníkPěstitelské práce
Pracovní činnosti6. ročníkPěstitelské práce - zelenina
Pracovní činnosti7. ročníkPěstitelské práce - pokojové rostliny
Pracovní činnosti8. ročníkPěstitelské práce
Pracovní činnosti8. ročníkProvoz a údržba domácnosti
Pracovní činnosti9. ročníkChovatelství - chov domácích zvířat
Volitelné předměty6. ročníkSeminář z přírodopisu
Volitelné předměty7. ročníkSeminář z přírodopisu
Volitelné předměty8. ročníkSeminář z přírodopisu
Volitelné předměty8. ročníkDomácnost
Volitelné předměty9. ročníkSeminář z přírodopisu
Volitelné předměty9. ročníkDomácnost
Pokrytí v projektu
Cestovní kancelář VLTAVA

Základní podmínky života

Pokryto předmětem
Matematika
Prvouka
Dějepis
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Pracovní činnosti
Volitelné předměty
První pomoc
Výchova ke zdraví a biologie člověka
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura9. ročníkSloh a komunikace
Německý jazyk8. ročníkSloveso essen
Matematika4. ročníkČíselný obor do 1 000 000
Matematika5. ročníkGeometrie
Matematika8. ročníkRovnice
Informační technologie6. ročníkPojem informace
Informační technologie8. ročníkHardware a periferie I
Informační technologie9. ročníkAktivní uživatel internetu II
Prvouka3. ročníkVěci a činnosti kolem nás
Vlastivěda4. ročníkMísto, kde žijeme
Vlastivěda4. ročníkLidé kolem nás
Přírodověda4. ročníkSpolečenstva živých organismů
Přírodověda4. ročníkŽivot v zimní přírodě
Přírodověda4. ročníkRostliny a živočichové na jaře
Přírodověda4. ročníkRostliny a živočichové v létě
Přírodověda5. ročníkČlověk a neživá příroda
Přírodověda5. ročníkČlověk a vesmír
Přírodověda5. ročníkČlověk a živá příroda
Přírodověda5. ročníkČlověk a lidské výtvory
Dějepis6. ročníkPravěk
Dějepis6. ročníkStarověký Orient
Občanská výchova7. ročníkPřírodní a kulturní bohatství
Občanská výchova9. ročníkGlobální svět
Fyzika6. ročníkLátka a těleso
Přírodopis6. ročníkPlaneta Země
Přírodopis6. ročníkBuňka
Přírodopis6. ročníkHouby
Přírodopis6. ročníkBezobratlí
Přírodopis6. ročníkEkosystémy
Přírodopis6. ročníkMikroorganismy
Přírodopis6. ročníkLišejníky a řasy
Přírodopis6. ročníkHmyz
Fyzika7. ročníkPlyny
Fyzika7. ročníkPraktická cvičení & výpočty
Přírodopis7. ročníkStrunatci
Přírodopis7. ročníkVýtrusné rostliny
Přírodopis7. ročníkSpolečenstva
Přírodopis7. ročníkRyby
Přírodopis7. ročníkObojživelníci a plazi
Přírodopis7. ročníkPtáci
Přírodopis7. ročníkSavci
Přírodopis7. ročníkAnatomie rostlin
Přírodopis7. ročníkNahosemenné rostliny
Přírodopis7. ročníkKrytosemenné rostliny
Fyzika8. ročníkPráce a energie
Fyzika8. ročníkTepelné jevy
Fyzika8. ročníkZvukové jevy
Fyzika8. ročníkPraktická cvičení & výpočty
Fyzika9. ročníkAtomy a záření
Přírodopis9. ročníkGeologie
Přírodopis9. ročníkZemě
Přírodopis9. ročníkŽivotní prostředí
Chemie8. ročníkPeriodická soustava prvků
Chemie8. ročníkChemické vzorce a rovnice
Chemie8. ročníkChemie a společnost
Chemie8. ročníkChemické zkoumání látek
Chemie9. ročníkChemické reakce
Chemie9. ročníkChemie a společnost
Zeměpis6. ročníkÚvod do učiva Zeměpisu
Zeměpis6. ročníkPřírodní složky a oblasti Země
Zeměpis6. ročníkJak žijí lidé na Zemi
Zeměpis6. ročníkPlaneta Země
Zeměpis6. ročníkZeměpisné terénní praktikum
Zeměpis7. ročníkJak je svět rozdělen
Zeměpis7. ročníkAfrika
Zeměpis7. ročníkAntarktida
Zeměpis7. ročníkIndický oceán
Zeměpis7. ročníkTichý oceán
Zeměpis9. ročníkMigrace
Zeměpis9. ročníkZeměpisná praktika
Výtvarná výchova8. ročníkUplatňování subjektivity
Výtvarná výchova9. ročníkUplatňování subjektivity
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkPůvod a vývoj člověka
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkTkáně
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkAnatomie člověka
Výchova ke zdraví a biologie člověka9. ročníkVztahy
Pracovní činnosti6. ročníkPěstitelské práce - zelenina
Pracovní činnosti7. ročníkPěstitelské práce - pokojové rostliny
Pracovní činnosti8. ročníkPěstitelské práce
Pracovní činnosti8. ročníkProvoz a údržba domácnosti
Pracovní činnosti9. ročníkChovatelství - chov domácích zvířat
Volitelné předměty6. ročníkSeminář z přírodopisu
Volitelné předměty7. ročníkSeminář z přírodopisu
Volitelné předměty8. ročníkSeminář z přírodopisu
Volitelné předměty8. ročníkDomácnost
Volitelné předměty9. ročníkSeminář z přírodopisu
Volitelné předměty9. ročníkDomácnost
Pokrytí v projektu
Cestovní kancelář VLTAVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Pokryto předmětem
Matematika
Prvouka
Dějepis
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Pracovní činnosti
Volitelné předměty
Německý jazyk
První pomoc
Občanská výchova
Výchova ke zdraví a biologie člověka
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura7. ročníkLiteratura
Český jazyk a literatura8. ročníkLiteratura
Český jazyk a literatura9. ročníkZvuková stránka jazyka
Český jazyk a literatura9. ročníkTvarosloví
Český jazyk a literatura9. ročníkSkladba
Český jazyk a literatura9. ročníkSloh a komunikace
Český jazyk a literatura9. ročníkLiteratura
Matematika6. ročníkMatematika z 1. stupně
Matematika6. ročníkDesetinná čísla
Matematika6. ročníkÚhel, trojúhelník
Matematika7. ročníkPoměr, úměrnost
Informační technologie6. ročníkPočítač - nástroj pro uchovávání informací
Informační technologie8. ročníkHardware a periferie I
Informační technologie8. ročníkKomprese informací
Informační technologie8. ročníkAktivní uživatel internetu I - hledám, najdu
Informační technologie9. ročníkPočítač a zvuk
Informační technologie9. ročníkAktivní uživatel internetu II
Vlastivěda4. ročníkLidé kolem nás
Vlastivěda5. ročníkLidé kolem nás
Přírodověda5. ročníkČlověk a neživá příroda
Přírodověda5. ročníkČlověk a živá příroda
Přírodověda5. ročníkČlověk je součástí přírody
Přírodověda5. ročníkČlověk a lidské výtvory
Dějepis6. ročníkStarověký Orient
Občanská výchova8. ročníkČlověk v sociálních vztazích
Dějepis9. ročníkDějiny přelomu 19. a 20. století
Dějepis9. ročníkProblémy současného světa
Občanská výchova9. ročníkGlobální svět
Fyzika6. ročníkElektrické vlastnosti látek
Fyzika6. ročníkFyzika v praxi
Přírodopis6. ročníkBuňka
Přírodopis6. ročníkHouby
Přírodopis6. ročníkBezobratlí
Přírodopis6. ročníkEkosystémy
Přírodopis6. ročníkLišejníky a řasy
Přírodopis6. ročníkHmyz
Fyzika7. ročníkPlyny
Fyzika7. ročníkPraktická cvičení & výpočty
Přírodopis7. ročníkStrunatci
Přírodopis7. ročníkVýtrusné rostliny
Přírodopis7. ročníkSpolečenstva
Přírodopis7. ročníkRyby
Přírodopis7. ročníkObojživelníci a plazi
Přírodopis7. ročníkPtáci
Přírodopis7. ročníkNahosemenné rostliny
Přírodopis7. ročníkKrytosemenné rostliny
Fyzika8. ročníkTepelné jevy
Fyzika8. ročníkZvukové jevy
Fyzika8. ročníkElektrický proud
Fyzika8. ročníkPraktická cvičení & výpočty
Fyzika9. ročníkAtomy a záření
Fyzika9. ročníkPraktická cvičení & výpočty
Přírodopis9. ročníkGeologie
Přírodopis9. ročníkNerosty a horniny
Přírodopis9. ročníkZemě
Přírodopis9. ročníkŽivotní prostředí
Chemie8. ročníkPeriodická soustava prvků
Chemie8. ročníkAnorganické sloučeniny - dvou, tříprvkové
Chemie8. ročníkChemie a společnost
Chemie8. ročníkChemické zkoumání látek
Chemie9. ročníkChemické reakce
Chemie9. ročníkOrganické sloučeniny
Chemie9. ročníkChemie a společnost
Zeměpis6. ročníkPřírodní složky a oblasti Země
Zeměpis6. ročníkJak žijí lidé na Zemi
Zeměpis6. ročníkZeměpisné terénní praktikum
Zeměpis7. ročníkAfrika
Zeměpis7. ročníkAtlantský oceán
Zeměpis7. ročníkCo nového v Evropě
Zeměpis8. ročníkEvropa
Zeměpis8. ročníkČesko
Zeměpis8. ročníkZeměpis o prázdninách
Zeměpis9. ročníkGlobalizace
Zeměpis9. ročníkMigrace
Zeměpis9. ročníkOsídlení
Zeměpis9. ročníkZemědělská výroba
Zeměpis9. ročníkPrůmysl
Zeměpis9. ročníkDoprava
Zeměpis9. ročníkSlužby
Zeměpis9. ročníkGlobální změny klimatu
Zeměpis9. ročníkČlověk a přírodní katastrofy
Zeměpis9. ročníkRozmanitost živé přírody
Zeměpis9. ročníkZeměpisná praktika
Výtvarná výchova9. ročníkRozvíjení smyslové citlivosti
Tělesná výchova7. ročníkBezpečnost, organizace, hygiena v Tv a sportu, nové poznatky ve sportu
Tělesná výchova7. ročníkChování v krizových situacích
Tělesná výchova7. ročníkLyžování a snowboard
Tělesná výchova8. ročníkKompenzační, relaxační a vyrovnávácí cvičení
Tělesná výchova9. ročníkLehká atletika
Tělesná výchova9. ročníkChování v krizových situacích
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkPůvod a vývoj člověka
Pracovní činnosti3. ročníkPráce s drobným materiálem
Pracovní činnosti4. ročníkPráce s drobným materiálem
Pracovní činnosti5. ročníkPráce s drobným materiálem
Pracovní činnosti6. ročníkPráce s technickými materiály - dřevo
Pracovní činnosti6. ročníkPěstitelské práce - zelenina
Pracovní činnosti6. ročníkDomácnost - údržba oděvů a textilií
Pracovní činnosti7. ročníkPěstitelské práce - pokojové rostliny
Pracovní činnosti7. ročníkPříprava pokrmů
Pracovní činnosti8. ročníkPráce s technickými materiály - kovy
Pracovní činnosti8. ročníkPěstitelské práce
Pracovní činnosti8. ročníkTrh práce
Pracovní činnosti8. ročníkProvoz a údržba domácnosti
Pracovní činnosti9. ročníkChovatelství - chov domácích zvířat
Volitelné předměty6. ročníkSeminář z přírodopisu
Volitelné předměty6. ročníkDomácnost
Volitelné předměty7. ročníkSeminář z přírodopisu
Volitelné předměty7. ročníkTechnické činnosti
Volitelné předměty7. ročníkDomácnost
Volitelné předměty8. ročníkSeminář z přírodopisu
Volitelné předměty8. ročníkDomácnost
Volitelné předměty8. ročníkAnglický jazyk - konverzace
Volitelné předměty9. ročníkSeminář z přírodopisu
Volitelné předměty9. ročníkPohybové hry
Volitelné předměty9. ročníkDomácnost
Keramika5. ročníkÚvod do keramiky
Keramika6. ročníkKeramika
Pokrytí v projektu
Vítáme jaro
Cestovní kancelář VLTAVA

Vztah člověka k prostředí

Pokryto předmětem
Český jazyk a literatura
Prvouka
Přírodopis
Zeměpis
Výtvarná výchova
Pracovní činnosti
Volitelné předměty
Německý jazyk
Keramika
První pomoc
Občanská výchova
Výchova ke zdraví a biologie člověka
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura1. ročníkObdobí vázaného slabikování
Český jazyk a literatura1. ročníkObdobí přechodu většiny žáků k plynulému čtení celých slov
Český jazyk a literatura2. ročníkDruhy vět
Český jazyk a literatura2. ročníkSlova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
Český jazyk a literatura3. ročníkPravopis po obojetných souhláskách
Český jazyk a literatura3. ročníkTvarosloví
Český jazyk a literatura4. ročníkVyjmenovaná slova
Český jazyk a literatura4. ročníkStavba věty
Český jazyk a literatura8. ročníkLiteratura
Český jazyk a literatura9. ročníkSloh a komunikace
Český jazyk a literatura9. ročníkLiteratura
Matematika6. ročníkTělesa
Matematika6. ročníkShodnost
Matematika7. ročníkRovinné útvary
Matematika8. ročníkProcenta
Matematika9. ročníkMnohočleny a lomené výrazy
Matematika9. ročníkTělesa
Informační technologie6. ročníkPočítač - nástroj pro uchovávání informací
Informační technologie7. ročníkE-mail
Informační technologie8. ročníkHardware a periferie I
Informační technologie8. ročníkKomprese informací
Informační technologie8. ročníkAktivní uživatel internetu I - hledám, najdu
Informační technologie9. ročníkAktivní uživatel internetu II
Prvouka1. ročníkDítě a škola
Prvouka1. ročníkCyklus roku
Prvouka1. ročníkMoje rodina
Prvouka1. ročníkČlověk
Prvouka1. ročníkVěci a činnosti kolem nás
Prvouka2. ročníkRoční doby
Prvouka2. ročníkPoznáváme přírodu
Prvouka3. ročníkMísto, kde žijeme
Prvouka3. ročníkLidé a čas
Prvouka3. ročníkVěci a činnosti kolem nás
Prvouka3. ročníkŽivá příroda
Prvouka3. ročníkČlověk
Vlastivěda4. ročníkMísto, kde žijeme
Vlastivěda4. ročníkLidé kolem nás
Přírodověda4. ročníkSpolečenstva živých organismů
Přírodověda4. ročníkŽivot v zimní přírodě
Přírodověda4. ročníkNeživá příroda
Přírodověda4. ročníkRostliny a živočichové na jaře
Přírodověda4. ročníkRostliny a živočichové v létě
Přírodověda5. ročníkČlověk a neživá příroda
Přírodověda5. ročníkČlověk a vesmír
Přírodověda5. ročníkČlověk a živá příroda
Přírodověda5. ročníkČlověk je součástí přírody
Přírodověda5. ročníkČlověk a lidské výtvory
Dějepis7. ročníkDějiny středověku
Občanská výchova7. ročníkPřírodní a kulturní bohatství
Dějepis8. ročníkPozdní středověk
Dějepis8. ročníkPočátky novověku
Dějepis8. ročníkNovověk
Dějepis9. ročníkDějiny přelomu 19. a 20. století
Dějepis9. ročníkMeziválečné období
Dějepis9. ročník2. světová válka
Dějepis9. ročníkProblémy současného světa
Občanská výchova9. ročníkObčan a právo
Občanská výchova9. ročníkV pracovním poměru
Občanská výchova9. ročníkGlobální svět
Fyzika6. ročníkFyzika v praxi
Přírodopis6. ročníkBuňka
Přírodopis6. ročníkHouby
Přírodopis6. ročníkBezobratlí
Přírodopis6. ročníkEkosystémy
Přírodopis6. ročníkMikroorganismy
Přírodopis6. ročníkHmyz
Fyzika7. ročníkPohyb tělesa
Fyzika7. ročníkPlyny
Fyzika7. ročníkPraktická cvičení & výpočty
Přírodopis7. ročníkStrunatci
Přírodopis7. ročníkVýtrusné rostliny
Přírodopis7. ročníkSpolečenstva
Přírodopis7. ročníkRyby
Přírodopis7. ročníkObojživelníci a plazi
Přírodopis7. ročníkPtáci
Přírodopis7. ročníkNahosemenné rostliny
Přírodopis7. ročníkKrytosemenné rostliny
Fyzika8. ročníkPráce a energie
Fyzika8. ročníkTepelné jevy
Fyzika8. ročníkZvukové jevy
Fyzika8. ročníkElektrický proud
Fyzika8. ročníkPraktická cvičení & výpočty
Fyzika9. ročníkElektrodynamika
Fyzika9. ročníkAtomy a záření
Fyzika9. ročníkAstronomie
Fyzika9. ročníkPraktická cvičení & výpočty
Přírodopis9. ročníkGeologie
Přírodopis9. ročníkNerosty a horniny
Přírodopis9. ročníkZemě
Přírodopis9. ročníkŽivotní prostředí
Chemie8. ročníkPeriodická soustava prvků
Chemie8. ročníkAnorganické sloučeniny - dvou, tříprvkové
Chemie8. ročníkChemie a společnost
Chemie8. ročníkChemické zkoumání látek
Chemie9. ročníkChemické reakce
Chemie9. ročníkOrganické sloučeniny
Chemie9. ročníkChemie a společnost
Zeměpis6. ročníkÚvod do učiva Zeměpisu
Zeměpis6. ročníkPřírodní složky a oblasti Země
Zeměpis6. ročníkJak žijí lidé na Zemi
Zeměpis6. ročníkSvět se propojuje
Zeměpis6. ročníkZeměpisné terénní praktikum
Zeměpis7. ročníkJak je svět rozdělen
Zeměpis7. ročníkAfrika
Zeměpis7. ročníkAmerika
Zeměpis7. ročníkIndický oceán
Zeměpis7. ročníkOceánie
Zeměpis7. ročníkAustrálie
Zeměpis7. ročníkAsie
Zeměpis7. ročníkCo nového v Evropě
Zeměpis8. ročníkEvropa
Zeměpis8. ročníkČesko
Zeměpis8. ročníkZeměpis o prázdninách
Zeměpis9. ročníkRozdíly ve vyspělosti zemí
Zeměpis9. ročníkOsídlení
Zeměpis9. ročníkČlověk a přírodní katastrofy
Zeměpis9. ročníkRozmanitost živé přírody
Zeměpis9. ročníkZeměpisná praktika
Hudební výchova7. ročníkVokální činnosti - pěvecký a mluvený projev
Výtvarná výchova6. ročníkUplatňování subjektivity
Výtvarná výchova7. ročníkRozvíjení smyslové citlivosti
Výtvarná výchova8. ročníkRozvíjení smyslové citlivosti
Výtvarná výchova8. ročníkUplatňování subjektivity
Výtvarná výchova9. ročníkRozvíjení smyslové citlivosti
Tělesná výchova7. ročníkBezpečnost, organizace, hygiena v Tv a sportu, nové poznatky ve sportu
Tělesná výchova7. ročníkChování v krizových situacích
Tělesná výchova7. ročníkLyžování a snowboard
Tělesná výchova8. ročníkLehká atletika
Tělesná výchova8. ročníkNetradiční pohybové činnosti, hry a sporty
Tělesná výchova9. ročníkLehká atletika
Tělesná výchova9. ročníkSportovní hry
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkPůvod a vývoj člověka
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkVýživa a zdraví
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkGenetika
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkPřenosné choroby
Výchova ke zdraví a biologie člověka9. ročníkBezpečnost a ochrana zdraví
Výchova ke zdraví a biologie člověka9. ročníkMimořádné události
Pracovní činnosti1. ročníkPráce s drobným materiálem
Pracovní činnosti1. ročníkKonstrukční činnosti
Pracovní činnosti1. ročníkPráce pěstitelské
Pracovní činnosti2. ročníkPráce s drobným materiálem
Pracovní činnosti2. ročníkPěstitelské práce
Pracovní činnosti3. ročníkPráce s drobným materiálem
Pracovní činnosti3. ročníkPěstitelské práce
Pracovní činnosti4. ročníkPráce s drobným materiálem
Pracovní činnosti4. ročníkPěstitelské práce
Pracovní činnosti5. ročníkPráce s drobným materiálem
Pracovní činnosti5. ročníkPěstitelské práce
Pracovní činnosti6. ročníkPráce s technickými materiály - dřevo
Pracovní činnosti6. ročníkPěstitelské práce - zelenina
Pracovní činnosti6. ročníkDomácnost - údržba oděvů a textilií
Pracovní činnosti7. ročníkPráce s technickými materiály - plasty
Pracovní činnosti7. ročníkPěstitelské práce - pokojové rostliny
Pracovní činnosti7. ročníkPříprava pokrmů
Pracovní činnosti8. ročníkPěstitelské práce
Pracovní činnosti8. ročníkTrh práce
Pracovní činnosti8. ročníkProvoz a údržba domácnosti
Pracovní činnosti9. ročníkElektřina v domácnosti
Pracovní činnosti9. ročníkChovatelství - chov domácích zvířat
Německý jazyk8. ročník4. pád podstatných jmen
Německý jazyk9. ročníkPřivlastňovací zájmena
Německý jazyk9. ročníkStupňování
Volitelné předměty1. ročníkDovedné ruce
Volitelné předměty1. ročníkČeský jazyk hravě
Volitelné předměty2. ročníkDovedné ruce
Volitelné předměty6. ročníkSeminář z přírodopisu
Volitelné předměty6. ročníkSeminář z dějepisu
Volitelné předměty6. ročníkNěmecký jazyk
Volitelné předměty6. ročníkDomácnost
Volitelné předměty6. ročníkTechnické činnosti
Volitelné předměty7. ročníkSeminář z přírodopisu
Volitelné předměty7. ročníkSeminář z dějepisu
Volitelné předměty7. ročníkPohybové hry
Volitelné předměty7. ročníkAnglický jazyk - konverzace
Volitelné předměty7. ročníkNěmecký jazyk
Volitelné předměty7. ročníkDomácnost
Volitelné předměty8. ročníkSeminář z přírodopisu
Volitelné předměty8. ročníkSeminář z dějepisu
Volitelné předměty8. ročníkNěmecký jazyk
Volitelné předměty8. ročníkDomácnost
Volitelné předměty8. ročníkCvičení z matematiky
Volitelné předměty9. ročníkSeminář z přírodopisu
Volitelné předměty9. ročníkSeminář z dějepisu
Volitelné předměty9. ročníkPohybové hry
Volitelné předměty9. ročníkTechnické činnosti
Volitelné předměty9. ročníkNěmecký jazyk
Volitelné předměty9. ročníkDomácnost
Volitelné předměty9. ročníkCvičení z českého jazyka
Keramika2. ročníkÚvod do keramiky
Keramika3. ročníkÚvod do keramiky
Keramika4. ročníkÚvod do keramiky
Keramika5. ročníkÚvod do keramiky
Keramika6. ročníkKeramika
Keramika7. ročníkKeramika
Keramika8. ročníkKeramika
Keramika9. ročníkKeramika
Pokrytí v projektu
Podzimní variace
Zimní království
Vítáme jaro
Cestovní kancelář VLTAVA

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Integrace do výuky

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Pokryto předmětem
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Německý jazyk
Matematika
Informační technologie
Chemie
Zeměpis
Volitelné předměty
Německý jazyk
První pomoc
Občanská výchova
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura3. ročníkVěta jednoduchá a souvětí
Český jazyk a literatura3. ročníkPravopis po obojetných souhláskách
Český jazyk a literatura3. ročníkTvarosloví
Český jazyk a literatura4. ročníkStavba věty
Český jazyk a literatura5. ročníkSlovo a jeho stavba
Český jazyk a literatura5. ročníkSkladba
Český jazyk a literatura6. ročníkSloh a komunikace
Český jazyk a literatura8. ročníkSloh a komunikace
Český jazyk a literatura8. ročníkLiteratura
Český jazyk a literatura9. ročníkTvarosloví
Český jazyk a literatura9. ročníkSloh a komunikace
Český jazyk a literatura9. ročníkLiteratura
Anglický jazyk8. ročníkVedlejší věty vztažné
Německý jazyk7. ročníkPředložky časové
Německý jazyk7. ročníkRozkazovací způsob
Německý jazyk7. ročníkČlen určitý, neurčitý, zápor kein
Německý jazyk8. ročníkZákladní číslovky 1 - 100
Německý jazyk8. ročníkPředložky se 3. a 4. pádem
Německý jazyk9. ročníkVybrané předložky se 3. pádem
Matematika6. ročníkMatematika z 1. stupně
Matematika6. ročníkDesetinná čísla
Matematika7. ročníkZlomky
Informační technologie5. ročníkVyhledávání informací a komunikace
Informační technologie6. ročníkPojem informace
Informační technologie7. ročníkInternet
Informační technologie7. ročníkUžití informace
Informační technologie7. ročníkZáznam informací
Informační technologie7. ročníkTvorba informace
Informační technologie7. ročníkE-mail
Informační technologie7. ročníkNet identita I
Informační technologie8. ročníkFenomén informace
Informační technologie8. ročníkPráce s textem
Informační technologie8. ročníkPráce s obrazem
Informační technologie8. ročníkAktivní uživatel internetu I - hledám, najdu
Informační technologie8. ročníkŽivot v Cloudu
Informační technologie9. ročníkPočítač a zvuk
Informační technologie9. ročníkWord II - mírně pokročilý uživatel
Informační technologie9. ročníkPrezentace
Informační technologie9. ročníkAktivní uživatel internetu II
Dějepis9. ročník2. světová válka
Dějepis9. ročníkRozdělený svět
Dějepis9. ročníkSvět, Evropa a naše země v období 1948 - 1968
Dějepis9. ročníkObdobí normalizace, reálný socialismus
Dějepis9. ročníkRok 1989
Dějepis9. ročníkProblémy současného světa
Občanská výchova9. ročníkObčan a právo
Občanská výchova9. ročníkV pracovním poměru
Občanská výchova9. ročníkHospodaření
Občanská výchova9. ročníkGlobální svět
Fyzika9. ročníkAtomy a záření
Přírodopis9. ročníkGeologie
Chemie8. ročníkChemie a společnost
Chemie8. ročníkSměsi
Chemie9. ročníkChemické reakce
Chemie9. ročníkChemie a společnost
Zeměpis6. ročníkPřírodní složky a oblasti Země
Zeměpis6. ročníkJak žijí lidé na Zemi
Zeměpis6. ročníkPlaneta Země
Zeměpis6. ročníkMapa - obraz Země
Zeměpis6. ročníkSvět se propojuje
Zeměpis7. ročníkOceánie
Zeměpis7. ročníkCo nového v Evropě
Zeměpis8. ročníkEvropa
Zeměpis8. ročníkZeměpis o prázdninách
Zeměpis9. ročníkGlobalizace
Zeměpis9. ročníkGlobální změny klimatu
Zeměpis9. ročníkČlověk a přírodní katastrofy
Zeměpis9. ročníkRozmanitost živé přírody
Zeměpis9. ročníkVýznam a využití geografie
Pracovní činnosti8. ročníkPráce s technickými materiály - kovy
Pracovní činnosti8. ročníkTrh práce
Pracovní činnosti9. ročníkChovatelství - chov domácích zvířat
Pracovní činnosti9. ročníkPěstitelské práce - rostliny a zdraví
Německý jazyk7. ročníkČíslovky základní
Německý jazyk7. ročníkČasové předložky
Německý jazyk7. ročníkRozkazovací způsob
Německý jazyk7. ročníkZápor ,,kein"
Německý jazyk7. ročníkUrčitý člen der, die, das
Německý jazyk8. ročníkČíslovky 1 -100
Německý jazyk8. ročníkČíslovky do 100 000
Volitelné předměty7. ročníkInformatika
Volitelné předměty7. ročníkSeminář z dějepisu
Volitelné předměty7. ročníkNěmecký jazyk
Volitelné předměty8. ročníkInformatika
Volitelné předměty8. ročníkSeminář z přírodopisu
Volitelné předměty8. ročníkNěmecký jazyk
Volitelné předměty8. ročníkCvičení z českého jazyka
Volitelné předměty9. ročníkInformatika
Volitelné předměty9. ročníkSeminář z přírodopisu
Volitelné předměty9. ročníkSeminář z dějepisu
Volitelné předměty9. ročníkCvičení z českého jazyka
Volitelné předměty9. ročníkCvičení z matematiky
Pokrytí v projektu

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

Pokryto předmětem
Český jazyk a literatura
Informační technologie
Zeměpis
Volitelné předměty
Německý jazyk
Občanská výchova
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura4. ročníkNauka o slově
Český jazyk a literatura5. ročníkTvarosloví
Český jazyk a literatura5. ročníkSkladba
Český jazyk a literatura7. ročníkSloh a komunikace
Český jazyk a literatura8. ročníkSloh a komunikace
Český jazyk a literatura9. ročníkSloh a komunikace
Český jazyk a literatura9. ročníkLiteratura
Anglický jazyk8. ročníkVedlejší věty vztažné
Informační technologie6. ročníkSoubory & Složky
Informační technologie6. ročníkSW Windows
Informační technologie6. ročníkPojem informace
Informační technologie7. ročníkInternet
Informační technologie7. ročníkUžití informace
Informační technologie7. ročníkTvorba informace
Informační technologie7. ročníkE-mail
Informační technologie7. ročníkNet identita I
Informační technologie8. ročníkFenomén informace
Informační technologie8. ročníkPráce s textem
Informační technologie8. ročníkPráce s obrazem
Informační technologie8. ročníkAktivní uživatel internetu I - hledám, najdu
Informační technologie8. ročníkŽivot v Cloudu
Informační technologie9. ročníkPočítač a zvuk
Informační technologie9. ročníkWord II - mírně pokročilý uživatel
Informační technologie9. ročníkPrezentace
Informační technologie9. ročníkAktivní uživatel internetu II
Občanská výchova8. ročníkPrávní minimum
Občanská výchova9. ročníkV pracovním poměru
Občanská výchova9. ročníkGlobální svět
Občanská výchova9. ročníkŽivotní perspektivy
Přírodopis9. ročníkGeologie
Chemie8. ročníkChemie a společnost
Chemie8. ročníkSměsi
Zeměpis6. ročníkPřírodní složky a oblasti Země
Zeměpis7. ročníkSeverní ledový oceán
Zeměpis9. ročníkRozdíly ve vyspělosti zemí
Hudební výchova9. ročníkPoslechové činnosti - synkretická hudba
Výtvarná výchova7. ročníkOvěřování komunikačních účinků
Výtvarná výchova8. ročníkUplatňování subjektivity
Výtvarná výchova9. ročníkOvěřování komunikačních účinků
Volitelné předměty7. ročníkInformatika
Volitelné předměty8. ročníkInformatika
Volitelné předměty8. ročníkCvičení z českého jazyka
Volitelné předměty9. ročníkInformatika
Volitelné předměty9. ročníkSeminář z přírodopisu
Volitelné předměty9. ročníkCvičení z českého jazyka
Pokrytí v projektu

Stavba mediálních sdělení

Pokryto předmětem
Volitelné předměty
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura8. ročníkSloh a komunikace
Český jazyk a literatura9. ročníkSloh a komunikace
Informační technologie6. ročníkPojem informace
Informační technologie7. ročníkInternet
Informační technologie7. ročníkUžití informace
Informační technologie7. ročníkTvorba informace
Informační technologie7. ročníkE-mail
Informační technologie7. ročníkNet identita I
Informační technologie8. ročníkFenomén informace
Informační technologie8. ročníkPráce s textem
Informační technologie8. ročníkPráce s obrazem
Informační technologie8. ročníkAktivní uživatel internetu I - hledám, najdu
Informační technologie8. ročníkŽivot v Cloudu
Informační technologie9. ročníkPočítač a zvuk
Informační technologie9. ročníkWord II - mírně pokročilý uživatel
Informační technologie9. ročníkPrezentace
Informační technologie9. ročníkAktivní uživatel internetu II
Dějepis9. ročníkProblémy současného světa
Fyzika9. ročníkPraktická cvičení & výpočty
Přírodopis9. ročníkGeologie
Zeměpis7. ročníkAustrálie
Zeměpis8. ročníkZeměpis o prázdninách
Zeměpis9. ročníkZeměpisná praktika
Volitelné předměty6. ročníkInformatika
Volitelné předměty7. ročníkInformatika
Volitelné předměty8. ročníkInformatika
Volitelné předměty9. ročníkInformatika
Pokrytí v projektu
Cestovní kancelář VLTAVA

Vnímání autora mediálních sdělení

Pokryto předmětem
Výtvarná výchova
Volitelné předměty
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura8. ročníkSloh a komunikace
Český jazyk a literatura8. ročníkLiteratura
Český jazyk a literatura9. ročníkObecné výklady o českém jazyce
Český jazyk a literatura9. ročníkSloh a komunikace
Český jazyk a literatura9. ročníkLiteratura
Německý jazyk8. ročníkSloveso fahren, předložky nach, in
Informační technologie6. ročníkSchránka
Informační technologie6. ročníkPojem informace
Informační technologie7. ročníkInternet
Informační technologie7. ročníkUžití informace
Informační technologie7. ročníkTvorba informace
Informační technologie7. ročníkNet identita I
Informační technologie8. ročníkFenomén informace
Informační technologie8. ročníkPráce s textem
Informační technologie8. ročníkPráce s obrazem
Informační technologie8. ročníkPaměť
Informační technologie8. ročníkAktivní uživatel internetu I - hledám, najdu
Informační technologie8. ročníkŽivot v Cloudu
Informační technologie9. ročníkPočítač a zvuk
Informační technologie9. ročníkWord II - mírně pokročilý uživatel
Informační technologie9. ročníkPrezentace
Informační technologie9. ročníkAktivní uživatel internetu II
Výtvarná výchova6. ročníkOvěřování komunikačních účinků
Výtvarná výchova8. ročníkUplatňování subjektivity
Výtvarná výchova8. ročníkOvěřování komunikačních účinků
Pracovní činnosti8. ročníkPěstitelské práce
Německý jazyk8. ročníkSloveso fahren
Volitelné předměty7. ročníkInformatika
Volitelné předměty8. ročníkInformatika
Volitelné předměty8. ročníkCvičení z českého jazyka
Volitelné předměty9. ročníkInformatika
Volitelné předměty9. ročníkCvičení z českého jazyka
Pokrytí v projektu

Fungování a vliv médií ve společnosti

Pokryto předmětem
Český jazyk a literatura
Matematika
Prvouka
Chemie
Volitelné předměty
První pomoc
Občanská výchova
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura4. ročníkTvarosloví
Český jazyk a literatura5. ročníkSkladba
Český jazyk a literatura6. ročníkSloh a komunikace
Český jazyk a literatura9. ročníkLiteratura
Anglický jazyk8. ročníkVedlejší věty vztažné
Matematika6. ročníkMatematika z 1. stupně
Informační technologie6. ročníkPojem informace
Informační technologie7. ročníkHardware - základní komponenty počítačů
Informační technologie7. ročníkInternet
Informační technologie7. ročníkUžití informace
Informační technologie7. ročníkNet identita I
Informační technologie8. ročníkFenomén informace
Informační technologie8. ročníkPráce s textem
Informační technologie8. ročníkPráce s obrazem
Informační technologie8. ročníkŽivot v Cloudu
Informační technologie9. ročníkPočítač a zvuk
Informační technologie9. ročníkWord II - mírně pokročilý uživatel
Informační technologie9. ročníkAktivní uživatel internetu II
Prvouka3. ročníkČlověk
Dějepis9. ročníkProblémy současného světa
Občanská výchova9. ročníkV pracovním poměru
Občanská výchova9. ročníkHospodaření
Občanská výchova9. ročníkGlobální svět
Přírodopis9. ročníkGeologie
Zeměpis6. ročníkÚvod do učiva Zeměpisu
Zeměpis8. ročníkČesko
Zeměpis9. ročníkSlužby
Hudební výchova8. ročníkVokální činnosti - vlastní vokální projev
Výtvarná výchova7. ročníkOvěřování komunikačních účinků
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkPůvod a vývoj člověka
Výchova ke zdraví a biologie člověka9. ročníkVztahy
Výchova ke zdraví a biologie člověka9. ročníkRizikové chování
Pracovní činnosti8. ročníkPěstitelské práce
Pracovní činnosti8. ročníkProvoz a údržba domácnosti
Volitelné předměty7. ročníkInformatika
Volitelné předměty8. ročníkInformatika
Volitelné předměty8. ročníkCvičení z českého jazyka
Volitelné předměty8. ročníkHudební výchova
Volitelné předměty9. ročníkInformatika
Volitelné předměty9. ročníkCvičení z českého jazyka
Pokrytí v projektu

Tvorba mediálního sdělení

Pokryto předmětem
Český jazyk a literatura
Informační technologie
Zeměpis
Volitelné předměty
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura4. ročníkNauka o slově
Český jazyk a literatura5. ročníkSkladba
Německý jazyk9. ročníkSloveso können
Německý jazyk9. ročníkZeměpisné názvy, národní zvyky, tradice
Informační technologie6. ročníkSchránka
Informační technologie6. ročníkSoubory & Složky
Informační technologie6. ročníkSW Windows
Informační technologie7. ročníkInternet
Informační technologie7. ročníkUžití informace
Informační technologie7. ročníkTvorba informace
Informační technologie7. ročníkE-mail
Informační technologie7. ročníkNet identita I
Informační technologie8. ročníkFenomén informace
Informační technologie8. ročníkPráce s textem
Informační technologie8. ročníkPráce s obrazem
Informační technologie8. ročníkKomprese informací
Informační technologie8. ročníkŽivot v Cloudu
Informační technologie9. ročníkWord II - mírně pokročilý uživatel
Informační technologie9. ročníkPrezentace
Informační technologie9. ročníkAktivní uživatel internetu II
Fyzika7. ročníkPraktická cvičení & výpočty
Přírodopis7. ročníkStrunatci
Přírodopis7. ročníkVýtrusné rostliny
Přírodopis7. ročníkSpolečenstva
Zeměpis6. ročníkPřírodní složky a oblasti Země
Zeměpis6. ročníkSvět se propojuje
Zeměpis7. ročníkJak je svět rozdělen
Zeměpis7. ročníkAfrika
Zeměpis7. ročníkAsie
Zeměpis8. ročníkEvropa
Zeměpis8. ročníkČesko
Zeměpis8. ročníkZeměpis o prázdninách
Zeměpis9. ročníkRozdíly ve vyspělosti zemí
Zeměpis9. ročníkIntegrace zemí
Zeměpis9. ročníkZemědělská výroba
Zeměpis9. ročníkČlověk a přírodní katastrofy
Zeměpis9. ročníkZeměpisná praktika
Výtvarná výchova9. ročníkOvěřování komunikačních účinků
Pracovní činnosti7. ročníkPěstitelské práce - pokojové rostliny
Pracovní činnosti8. ročníkPěstitelské práce
Pracovní činnosti8. ročníkProvoz a údržba domácnosti
Německý jazyk8. ročníkZápor kein ve 4. pádě
Německý jazyk9. ročníkZpůsobové sloveso können, dürfen
Německý jazyk9. ročníkZeměpisné názvy
Volitelné předměty6. ročníkInformatika
Volitelné předměty7. ročníkInformatika
Volitelné předměty7. ročníkSeminář z přírodopisu
Volitelné předměty8. ročníkInformatika
Volitelné předměty9. ročníkInformatika
Pokrytí v projektu
Vítáme jaro
Comenius
Cestovní kancelář VLTAVA

Práce v realizačním týmu

Pokryto předmětem
Český jazyk a literatura
Chemie
Zeměpis
Volitelné předměty
První pomoc
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura4. ročníkNauka o slově
Český jazyk a literatura5. ročníkSlovo a jeho stavba
Český jazyk a literatura5. ročníkSkladba
Informační technologie7. ročníkInternet
Informační technologie7. ročníkUžití informace
Informační technologie7. ročníkTvorba informace
Informační technologie7. ročníkNet identita I
Informační technologie8. ročníkFenomén informace
Informační technologie8. ročníkPráce s obrazem
Informační technologie9. ročníkWord II - mírně pokročilý uživatel
Informační technologie9. ročníkAktivní uživatel internetu II
Přírodopis6. ročníkEkosystémy
Fyzika7. ročníkKapaliny
Fyzika7. ročníkPraktická cvičení & výpočty
Přírodopis7. ročníkStrunatci
Přírodopis7. ročníkVýtrusné rostliny
Přírodopis7. ročníkSpolečenstva
Přírodopis7. ročníkRyby
Přírodopis7. ročníkObojživelníci a plazi
Přírodopis7. ročníkPtáci
Přírodopis7. ročníkSavci
Přírodopis7. ročníkAnatomie rostlin
Přírodopis7. ročníkNahosemenné rostliny
Přírodopis7. ročníkKrytosemenné rostliny
Fyzika8. ročníkPráce a energie
Fyzika9. ročníkPraktická cvičení & výpočty
Přírodopis9. ročníkNerosty a horniny
Přírodopis9. ročníkZemě
Přírodopis9. ročníkŽivotní prostředí
Chemie8. ročníkSměsi
Zeměpis6. ročníkMapa - obraz Země
Zeměpis7. ročníkJak je svět rozdělen
Zeměpis7. ročníkAfrika
Zeměpis7. ročníkAtlantský oceán
Zeměpis7. ročníkAmerika
Zeměpis7. ročníkAntarktida
Zeměpis7. ročníkIndický oceán
Zeměpis7. ročníkTichý oceán
Zeměpis8. ročníkEvropa
Zeměpis8. ročníkČesko
Zeměpis9. ročníkZeměpisná praktika
Hudební výchova7. ročníkVokální činnosti - pěvecký a mluvený projev
Hudební výchova7. ročníkInstrumentální činnosti - hudební nástroje
Výtvarná výchova9. ročníkOvěřování komunikačních účinků
Tělesná výchova8. ročníkSportovní hry
Tělesná výchova8. ročníkKondiční cvičení
Tělesná výchova8. ročníkKompenzační, relaxační a vyrovnávácí cvičení
Tělesná výchova8. ročníkPořadová cvičení
Tělesná výchova8. ročníkPrůpravná cvičení, drobné průpravné hry, hry.
Tělesná výchova8. ročníkNetradiční pohybové činnosti, hry a sporty
Tělesná výchova8. ročníkBezpečnost, organizace, hygiena Tv a sportu
Tělesná výchova8. ročníkChování v krizových situacích
Tělesná výchova9. ročníkLehká atletika
Tělesná výchova9. ročníkSportovní hry
Tělesná výchova9. ročníkKondiční cvičení
Tělesná výchova9. ročníkKompenzační, relaxační a vyrovnávací cvičení
Tělesná výchova9. ročníkÚpolová cvičení
Tělesná výchova9. ročníkPrůpravná cvičení, drobné průpravné hry
Tělesná výchova9. ročníkBezpečnost, organizace, hygiena v Tv a sportu, nové poznatky ve sportu
Tělesná výchova9. ročníkChování v krizových situacích
Tělesná výchova9. ročníkMěření kondice, závody
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkPůvod a vývoj člověka
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkAnatomie člověka
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkHygiena
Výchova ke zdraví a biologie člověka8. ročníkPřenosné choroby
Výchova ke zdraví a biologie člověka9. ročníkRizikové chování
Výchova ke zdraví a biologie člověka9. ročníkBezpečnost a ochrana zdraví
Výchova ke zdraví a biologie člověka9. ročníkMimořádné události
Pracovní činnosti7. ročníkPěstitelské práce - pokojové rostliny
Pracovní činnosti7. ročníkPříprava pokrmů
Pracovní činnosti8. ročníkPěstitelské práce
Pracovní činnosti8. ročníkProvoz a údržba domácnosti
Volitelné předměty6. ročníkInformatika
Volitelné předměty6. ročníkDomácnost
Volitelné předměty7. ročníkSeminář z přírodopisu
Volitelné předměty7. ročníkDomácnost
Volitelné předměty8. ročníkDomácnost
Volitelné předměty9. ročníkInformatika
Volitelné předměty9. ročníkPohybové hry
Volitelné předměty9. ročníkDomácnost
Pokrytí v projektu
Podzimní variace
Zimní království
Vítáme jaro

Charakteristika školy

Škola je plně organizovanou základní školou s 1. a 2. stupněm, školní družinou a školní jídelnou. Součástí školy je základní umělecká škola s hudebním a dramatickým oborem, školní jídelna a školní družina. Takto je také zařazena v rejstříku škol. Je právním subjektem s příspěvkovou formou hospodaření.

MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ ŠKOLY

PROSTOROVÉ VYBAVENÍ ŠKOLY

TECHNICKÉ VYBAVENÍ ŠKOLY

HYGIENICKÉ VYBAVENÍ ŠKOLY

CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU

Pedagogický sbor prochází postupnou obměnou. Pracovníci odcházející do důchodu jsou nahrazováni neméně kvalitními pedagogy. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou pro svou práci plně kvalifikováni.

DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

V rámci projektů Sokrates a Comenius škola spolupracovala několik let se školami v Německu, Španělsku, Velké Britanii, Švédsku a Itálii. Stále trvá mnoho individuálních přátelství se žáky z těchto zemí. Velmi často škola prostřednictvím dětského pěveckého sboru Canzonetta reprezentuje naše město i republiku v zahraničí (Německo, Francie, Řecko, Velká Británie, Itálie, Belgie, Kanada ...) a spolupracuje s různými školami v Evropě. Reprezentaci školy i města v rámci republiky zajišťují i pěvecké sbory Da Capo a Canzona.

SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY

Spolupráce s rodiči je zajišťována zejména následujícími aktivitami:

Další akce

Ve škole je zřízena školská rada a pravidelně projednává a vyjadřuje se k materiálům dle zák. 561/2004 Sb. v posledním znění. Velmi početná a aktivní je rovněž rodičovská organizace - Unie rodičů. Škola spolupracuje s celou řadou dalších organizací a institucí (např. Cassiopea, SZŠ a VOŠ, VOŠ a SPŠ automobilní, TJ Vltava, Unie pěveckých sborů atd.). Škola je klinickým pracovištěm ZSF JU.

historie

před revolucí

současnost

Učební plán

Učební plán ročníkový

1. stupeň

Povinné předměty1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník5. ročníkCelkem
Český jazyk a literatura8888739
Anglický jazyk - - 3339
Matematika4555524
Informační technologie - - - 011
Prvouka223 - - 7
Vlastivěda - - - 224
Přírodověda - - - 123
Hudební výchova111115
Výtvarná výchova122229
Tělesná výchova2222210
Pracovní činnosti111115
Volitelné11 - - - 2
Celkem základní dotace1819222122102
Celkem disponibilní dotace2334416
Celkem v ročníku2022252526118
Nepovinné předměty1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník5. ročníkCelkem
Keramika - 11114
Náboženství111115
Individuální logopedická péče11 - - - 2
Hudební výchova111115

2. stupeň

Povinné předměty6. ročník7. ročník8. ročník9. ročníkCelkem
Český jazyk a literatura444416
Anglický jazyk333312
Německý jazyk00000
Anglický jazyk - 0000
Matematika444517
Informační technologie11114
Dějepis22228
Občanská výchova11114
Fyzika22228
Přírodopis22 - 15
Chemie - - 224
Zeměpis22217
Hudební výchova11114
Výtvarná výchova22116
Tělesná výchova22228
Výchova ke zdraví a biologie člověka - - 213
Pracovní činnosti11114
Německý jazyk - 2226
Francouzský jazyk - 0000
Volitelné11226
Celkem základní dotace2726252098
Celkem disponibilní dotace1251018
Celkem v ročníku28283030118
Nepovinné předměty6. ročník7. ročník8. ročník9. ročníkCelkem
Keramika11114
Pohybové hry1 - - - 1
První pomoc11114
Náboženství11114

Celkový učební plán

RVP1. stupeň2. stupeňsumŠVP1. stupeň2. stupeňsum
Jazyk a jazyková komunikace443377482876
Český jazyk a literatura331548Český jazyk a literatura391655
Cizí jazyk91221Anglický jazyk91221
000Německý jazyk000
Další cizí jazyk066Anglický jazyk000
Matematika a její aplikace201535241741
Matematika000Matematika241741
Informační a komunikační technologie112145
Informační a komunikační technologie000Informační technologie145
Člověk a jeho svět1201214014
Člověk a jeho svět000Prvouka707
Člověk a jeho svět000Vlastivěda404
Člověk a jeho svět000Přírodověda303
Člověk a společnost0111101212
Dějepis000Dějepis088
Výchova k občanství000Občanská výchova044
Člověk a příroda0212102424
Fyzika000Fyzika088
Přírodopis000Přírodopis055
Chemie000Chemie044
Zeměpis000Zeměpis077
Umění a kultura121022141024
Hudební výchova000Hudební výchova549
Výtvarná výchova000Výtvarná výchova9615
Člověk a zdraví101020101121
Tělesná výchova10010Tělesná výchova10818
Výchova ke zdraví000 Výchova ke zdraví a biologie člověka033
Člověk a svět práce538549
Člověk a svět práce000Pracovní činnosti549
Doplňující vzdělávací obory000000
000Německý jazyk066
000Francouzský jazyk000
disponibilní161834141838
Celkem10410420810492202

Volitelné předměty

1. ročník

Volitelné
Volitelné předměty1

Dovedné ruce Cvičení z AJ Český jazyk hravě

2. ročník

Volitelné
Volitelné předměty1

Cvičení z AJ Dovedné ruce český jazyk hravě

6. ročník

Volitelné
Volitelné předměty1

Informační technoligie Seminář z přírodopisu Seminář z dějepisu Pohybové hry Technické činnosti Anglický jazyk - konverzace Německý jazyk Domácnost

7. ročník

Volitelné
Volitelné předměty1

Informační technologie Seminář z přírodopisu Seminář z dějepisu Pohybové hry Technické činnosti Anglický jazyk - konverzace Německý jazyk Domácnost

8. ročník

Volitelné
Volitelné předměty2

Informační technologie Seminář z přírodopisu Seminář z dějepisu Pohybové hry Technické činnosti Německý jazyk Domácnost Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky

9. ročník

Volitelné
Volitelné předměty2

Informační technologie Seminář z přírodopisu Seminář z dějepisu Pohybové hry Technické činnosti Německý jazyk Domácnost Cvičení z českého jazyka Cvičení matematiky

Učební osnovy

Jazyk a jazyková komunikace

Charakteristika oblasti

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k podstatným znakům všeobecné kulturnosti a vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Jazykové vyučování vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožní správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat a prosazovat výsledky svého poznávání.

Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje v oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. Dovednosti získané ve výuce Českého jazyka a literatury jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Osvojení a užívání českého jazyka jako jazyka mateřského v jeho mluvené i písemné podobě otevírá cestu k poznání a pochopení přírodních i společenských skutečností a duchovního bohatství minulosti i dneška. Vytváří se tak předpoklady k úspěšnému dorozumívání s lidmi tím, že učí interpretovat jejich vyjádření a reagovat na ně, učí však také porozumět sám sobě, své roli v různých komunikačních situacích, nalézt vlastní místo mezi vrstevníky i ve společnosti. Vede k formování hodnotové orientace a k citlivému a esteticky účinnému vnímání okolního světa i sebe sama.

V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení (mluvená i psaná), číst s porozuměním, kultivovaně psát a mluvit a rozhodovat se na základě přečteného i vnímaného textu. Žáci se učí výstižně formulovat a sdělovat své myšlenky, prožitky a pocity, rozumět různým typům textů, jež se vztahují k nejrůznějším situacím ve škole i mimo ni, analyzovat je a kriticky posuzovat jejich obsah. Ve vyšších ročnících se učí posuzovat a hodnotit také formální stránku textů a jejich výstavbu. V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka a k poznávání a rozlišování jeho dalších forem. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvíjení potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např. dovednosti porovnávat různé jevy a jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání.

V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora i formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život. Verbální i neverbální komunikace se může vhodně rozvíjet i prostřednictvím Dramatické výchovy, zařazené jako doplňující obor vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Cílové zaměření vzdělávací oblasti:

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:

Společný evropský referenční rámec pro jazyky vymezuje kompetence komunikativní (lingvistické, sociolingvistické, pragmatické) a všeobecné (předpokládající znalost sociokulturního prostředí a reálií zemí, ve kterých se studovaným jazykem hovoří) jako cílové kompetence jazykové výuky.

Úroveň A2: Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (napě. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.

Úroveň A1: Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, napě. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci.

Český jazyk a literatura

Charakteristika předmětu

Prvořadým cílem je vytvořit žákům vzdělávací nástroje - čtení a psaní. Důraz je kladen na čtení s porozuměním, obohacování slovní zásoby žáků a seznamování se se spisovnou podobou českého jazyka. Žáci se učí komunikovat ústní i písemnou formou. Ve vyšších ročnících se žáci učí posuzovat také formální stránku textu a jeho výstavbu. Jazykové vyučování totiž vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání.

1. ročník
7+1  týdně, P
Předčtenářské období
Očekávané výstupyUčivo

žák:

 • rozlišuje zrakem tvary stejné a odlišné, určuje pravou a levou stranu, orientuje se v prostoru
 • rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, čtení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
 • skládá a rozkládá slabiky a slova
 • dodržuje správné sezení a držení psacích potřeb
 • naslouchá čtenému textu
 • zařadí postavu do správné pohádky
 • napravuje chybnou výslovnost nápodobou
 • dramatizuje jednoduché pohádky
 • memoruje říkanky zpaměti
 • píše jednotlivé prvky písmen a číslic

Jazyková výchova:
Jazyková, sluchová a zraková příprava
Analyticko-syntetická cvičení
Hlásky a písmena m M, l L, s S, p P, a A, o O, u U, e E, i I
První hlásky a písmena
První slabiky - analýza a syntéza slabik s probranými souhláskami
Čtení otevřených slabik

Komunikační a slohová výchova:
Propojeno s jazykovou výchovou,psaním a literární výchovou

Literární výchova:
Říkadla, přednes a vyprávění
Pohádky, básničky
Pohádky - předčítání, poslech a dramatizace
Hry s rytmem

Psaní:
Uvolňovací cviky
Prvky písmen
První písmena

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

OSV

RSP

SaS

SRaSO

PL

MV

Ko

Prvouka

1. ročník

Dítě a škola

Prvouka

1. ročník

Cyklus roku

Prvouka

1. ročník

Dítě a škola

Prvouka

1. ročník

Cyklus roku

Prvouka

1. ročník

Moje rodina

Matematika

1. ročník

Předpočtářské období

Pracovní činnosti

1. ročník

Příprava pokrmů

Volitelné předměty

1. ročník

Český jazyk hravě

Období slabičně analytického způsobu čtení
Očekávané výstupyUčivo

žák:

 • skládá a rozkládá slabiky a slova
 • píše správné tvary písmen. slov a vět
 • tvoří věty s danými slovy
 • odpovídá na otázky k obsahu věty

Jazyková výchova:
Otevřené slabiky a slova z nich složená, první věty. - Hry se slabikami a slovy
Hlásky a písmena t T, j J
Hlásky a písmena y Y, n N, d D, k K
Zavřené slabiky, slova typu "pes"
Slova s dvojhláskou ou, au
Hlásky a písmena v V, r R, š Š
Slova typu "podává, namaluj, veselý "
Slova se dvěma souhláskami na začátku a uprostřed
Hlásky a písmena z Z, h H, c C, č Č

Komunikační a slohová výchova:
Propojeno s jazykovou výchovou, psaním a literární výchovou

Literární výchova:
Básničky, obrázky k pohádkám
Zimní básničky, básničky ze slabikáře, pohádky

Psaní:
První slabiky a slova
Krátká slova a krátké věty
Opis, přepis, diktát písmen a slabik

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

OSV

RSP

SaS

PL

MV

Ko

ŘPRD

Prvouka

1. ročník

Dítě a škola

Prvouka

1. ročník

Cyklus roku

Hudební výchova

1. ročník

Hudebně pohybové činnosti

Výtvarná výchova

1. ročník

Rozvíjení smyslové citlivosti

Prvouka

1. ročník

Cyklus roku

Výtvarná výchova

1. ročník

Uplatňování subjektivity

Volitelné předměty

1. ročník

Český jazyk hravě

Období vázaného slabikování
Očekávané výstupyUčivo

žák:

 • skládá a rozkládá slabiky a slova
 • čte slova a krátké věty plynule s porozuměním
 • píše opis, přepis i diktát
 • naslouchá čtenému textu
 • rozlišuje dobro a zlo
 • dokáže se omluvit, poprosit, pozdravit
 • čte psací písmo
 • navštíví knihovnu, informační centrum

Jazyková výchova:
Slova se zavřenou slabikou a se dvěma souhláskami na začátku (mrak, dnes)
Hlásky a písmena ž,Ž, b B, ř Ř
Čtení složitějších víceslabičných slov
Hlásky a písmena ch Ch, g G, f F, ď , ť, ň
Čtení slov se skupinami di, ti, ni, dy, ty, ny, dě, tě, ně
Čtení slov se skupinami bě, pě, vě, mě
Slova se slabikotvorným r, l

Komunikační a slohová výchova:
Propojeno s jazykovou výchovou, psaním a literární výchovou

Literární výchova:
Básně a říkadla, rýmované pohádky
Dramatizace, hry s maňásky
Co čteme s rodiči, co sledujeme v televizi
Jaro v české literatuře pro děti
Malíři a spisovatelé pro děti
Návštěva knihovny

Psaní:
Slova, spojení slov, věty
Psaní s porozuměním
Opis, přepis, diktát
Psaní s porozuměním

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

OSV

RSP

SaS

SRaSO

PH

PL

MV

Ko

ŘPRD

EV

VČP

Tělesná výchova

1. ročník

Činnosti ovlivňující zdraví

Volitelné předměty

1. ročník

Český jazyk hravě

Volitelné předměty

1. ročník

Český jazyk hravě

Období přechodu většiny žáků k plynulému čtení celých slov
Očekávané výstupyUčivo

žák:

 • rozumí pojmu stránka, řádek, článek, písmeno, hláska, slovo, věta
 • dodržuje správné sezení a držení psacích potřeb
 • píše opis, přepis i diktát
 • sestaví z obrázků osnovu příběhu a vypravuje podle ní
 • navštěvuje divadelní představení a hovoří o svých zážitcích
 • zvyšuje plynulost čtení
 • čte delší slova
 • čte slova se shluky souhlásek
 • vyhledává v textu
 • omluví se
 • poznává dětské knihy a časopisy
 • vyjadřuje myšlenky a názory
 • rozvíjí slovní zásobu
 • zdokonaluje techniku psaní

Jazyková výchova:
Zvyšování plynulosti čtení delších slov a slov se shluky souhlásek
Čtení vět s porozuměním
Orientace v textu, čtení krátkých článků
Správný přízvuk

Komunikační a slohová výchova:
Propojeno s jazykovou výchovou, psaním a literární výchovou

Literární výchova:
Texty ve Slabikáři - četba, reprodukce, vyprávění, dramatizace

Psaní:
Procvičování a opakování
Opis, přepis, diktát a psaní s porozuměním

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

OSV

PH

K

Ko

ŘPRD

VMEGS

ES

MuV

KD

PM

EV

VČP

Matematika

1. ročník

Počtářské období

Volitelné předměty

1. ročník

Český jazyk hravě

Český jazyk a literatura

2. ročník

Slovo, slabika, hláska, písmeno

Prvouka

1. ročník

Věci a činnosti kolem nás

Matematika

1. ročník

Počtářské období

Výtvarná výchova

1. ročník

Ověřování komunikačních účinků

Volitelné předměty

1. ročník

Český jazyk hravě

Prvouka

1. ročník

Orientace v čase

Klíčové kompetence

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
2. ročník
7+1  týdně, P
Abeceda
Očekávané výstupyUčivo

žák:

 • řadí jednotlivá slova
 • řadí ilustrace podle dějové posloupnosti
 • píše spravné tvary písmen a číslic
 • čte texty přiměřené věku

Jazyková výchova:
Abeceda - orientačně

Komunikační a slohová výchova:
Vyprávění podle obrázkové osnovy
Psaní - psaní slov

Literární výchova:
Čtení krátkých vět a jednoduchých textů

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

OSV

K

KaK

Matematika

2. ročník

Geometrie

Prvouka

2. ročník

Roční doby

Druhy vět
Očekávané výstupyUčivo

žák:

 • rozlišuje druhy vět podle postoje mluvčího
 • čte s porozuměním přiměřené texty
 • správně spojuje písmena
 • přednáší zpaměti

Jazyková výchova:
Věty oznamovací, tázací, rozkazovací, přací - psaní vět se správnými znaménky

Komunikační a slohová výchova:
Pořádek vět
Psaní krátkých pozdravů
Psaní - opis, přepis, slova podle obrázků

Literární výchova:
Podzimní témata

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

OSV

Ko

HPPE

EV

VČP

Český jazyk a literatura

3. ročník

Věta jednoduchá a souvětí

Prvouka

2. ročník

Poznáváme přírodu

Výtvarná výchova

2. ročník

Uplatňování subjektivity

Věta, slovo a slovní význam
Očekávané výstupyUčivo

žák:

 • přednáší zpaměti
 • třídí slova
 • porovnává význam slov
 • vypravuje jednoduchý příběh
 • píše správné tvary písmen
 • rozlišuje poezii a prózu

Jazyková výchova:
Třídění slov podle významu - orientačně
Pořádek vět
Dělení slov

Komunikativní a slohová výchova:
Vyprávění podle osnovy
Psaní - správné tvary malých a velkých písmen

Literární výchova:
Lidová poezie - verš, rým
Verše o podzimu - přednes zpaměti

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

OSV

RSP

SaS

MuV

KD

Český jazyk a literatura

3. ročník

Věta jednoduchá a souvětí

Prvouka

2. ročník

Roční doby

Výtvarná výchova

2. ročník

Uplatňování subjektivity

Pracovní činnosti

2. ročník

Práce s drobným materiálem

Prvouka

2. ročník

Roční doby

Matematika

2. ročník

Numerace do 100

Volitelné předměty

2. ročník

Dovedné ruce

Slovo, slabika, hláska, písmeno
Očekávané výstupyUčivo

žák:

 • respektuje základní komunikační pravidla
 • odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
 • snaží se poznávat slabikotvorné r, l
 • píše krátký pozdrav
 • snaží se vyjadřovat své prožitky z četby

Jazyková výchova:
Rozdělení hlásek - samohlásky krátké a dlouhé
Psaní u - ú - ů
Dvojhlásky ou, au
Slabikotvorné r, l

Komunikační a slohová výchova:
Slušné chování, pozdrav, přání
Psaní - vánoční pozdrav, novoroční přání

Literární výchova:
Texty s vánoční tématikou

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

OSV

K

MV

VMEGS

ES

MuV

LV

PSSS

Český jazyk a literatura

1. ročník

Období přechodu většiny žáků k plynulému čtení celých slov

Hudební výchova

2. ročník

Vokální činnosti

Výtvarná výchova

2. ročník

Uplatňování subjektivity

Pracovní činnosti

2. ročník

Práce s drobným materiálem

Výtvarná výchova

2. ročník

Ověřování komunikačních účinků

Volitelné předměty

2. ročník

Dovedné ruce

Psaní y - ý po tvrdých souhláskách
Očekávané výstupyUčivo

žák:

 • odůvodňuje a píše správně y/ý po tvrdých souhláskách
 • volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči
 • kontroluje vlastní písemný projev

Jazyková výchova:
Slova s tvrdými slabikami

Komunikační a slohová výchova:
Dramatizace různých prožitků a situací
Psaní - přepis vět

Literární výchova:
Hádanky a slovní hříčky
Texty se zimní tématikou

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

OSV

SRaSO

PH

PL

Prvouka

2. ročník

Člověk

Hudební výchova

2. ročník

Poslechové činnosti

Psaní i - í po měkkých souhláskách
Očekávané výstupyUčivo

žák:

 • odůvodňuje a píše správně i/í po měkkých souhláskách
 • pečlivě vyslovuje a opravuje nesprávnou výslovnost
 • spojuje správně písmena a slabiky
 • vyjadřuje své pocity z přečteného textu

Jazyková výchova:
Slova s měkkými slabikami

Komunikativní a slohová výchova:
Přísloví o zdraví
Psaní - tiskací písmena, opis, přepis

Literární výchova:
Texty se zimní tématikou

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

OSV

SaS

Prvouka

2. ročník

Člověk

Výtvarná výchova

2. ročník

Rozvíjení smyslové citlivosti

Výtvarná výchova

2. ročník

Uplatňování subjektivity

Volitelné předměty

2. ročník

Dovedné ruce

Párové souhlásky
Očekávané výstupyUčivo

žák:

 • respektuje základní komunikační pravidla
 • píše krátký pozdrav
 • rozlišuje správnou hlásku na konci slova

Jazyková výchova:
Párové souhlásky na konci slov
Párové souhlásky uprostřed slov - pouze orientačně

Komunikační a slohová výchova:
Velikonoční pozdrav
Psaní - velikonoční přání

Literární výchova:
Spojování obsahu textu s ilustrací

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

OSV

PL

MV

Ko

MuV

LV

Hudební výchova

2. ročník

Vokální činnosti

Výtvarná výchova

2. ročník

Ověřování komunikačních účinků

Slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
Očekávané výstupyUčivo

žák:

 • rozlišuje poezii a prózu
 • kontroluje vlastní písemný projev
 • odůvodňuje a píše správně slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
 • tvoří krátký mluvený projev

Jazyková výchova:
Výslovnost a psaní slov s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě ve větách

Komunikační a slohová výchova:
Vyprávění o mamince podle osnovy
Psaní - opis básně

Literární výchova:
Texty s jarní tématikou
Recitace básní

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

OSV

PH

PL

VMEGS

ES

EV

VČP

Výtvarná výchova

2. ročník

Uplatňování subjektivity

Výtvarná výchova

2. ročník

Uplatňování subjektivity

Volitelné předměty

2. ročník

Dovedné ruce

Slovní druhy
Očekávané výstupyUčivo

žák:

 • kontroluje vlastní písemný projev
 • vyjadřuje své pocity z přečteného textu
 • tvoří krátký mluvený projev
 • rozlišuje slovní druhy v základním tvaru ( podstatná jména a slovesa )

Jazyková výchova:
Přehled slovních druhů
Poznávání podstatných jmen a sloves v jednoduchých větách
Poznávání předložek a spojek - orientačně

Komunikační a slohová výchova:
Vyprávění podle obrázkové osnovy
Popis průběhu dne
Psaní - přepis básně po verších

Literární výchova:
Práce s knihou, návštěva knihovny dle rozpisu

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

VMEGS

ES

MuV

EP

PM

Český jazyk a literatura

3. ročník

Tvarosloví

Prvouka

2. ročník

Poznáváme přírodu

Český jazyk a literatura

3. ročník

Tvarosloví

Prvouka

2. ročník

Lidé a čas

Hudební výchova

2. ročník

Poslechové činnosti

Výtvarná výchova

2. ročník

Ověřování komunikačních účinků

Psaní velkých písmen
Očekávané výstupyUčivo

žák:

 • odůvodňuje a píše správně velká písmena ve vlastních jménech a v místních pojmenováních
 • píše adresu
 • píše jednoduché sdělení
 • čte plynule s porozuměním

Jazyková výchova:
Vlastní jména osob a zvířat
Místní jména

Komunikační a slohová výchova:
Moje adresa
Psaní - psaní adresy

Literární výchova:
Texty s letní tématikou

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

OSV

SRaSO

MV

Český jazyk a literatura

3. ročník

Tvarosloví

Prvouka

2. ročník

Moje rodina

Hudební výchova

2. ročník

Vokální činnosti

Výtvarná výchova

2. ročník

Uplatňování subjektivity

Český jazyk a literatura

3. ročník

Tvarosloví

Prvouka

2. ročník

Náš domov

Klíčové kompetence

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
3. ročník
7+1  týdně, P
Věta jednoduchá a souvětí
Očekávané výstupyUčivo

žák:

 • rozlišuje větu jednoduchou a souvětí
 • vyhledává základní skladební dvojice ve větách jednoduchých
 • spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy
 • porovnává významy slov, slova opačného významu, slova souznačná, slova souřadná, nadřazená, podřazená a slova příbuzná
 • píše úhledně všechna písmena psací abecedy, číslice
 • kontroluje vlastní písemný projev
 • na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev
 • píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
 • vypravuje podle osnovy, obrázků
 • čte s porozuměním a se správnou intonací, reprodukuje obsah
 • rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění
 • přednáší zpaměti texty
 • využívá literární text
 • v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné rempo řeči

Jazyková výchova:

 • stavba věty jednoduché
 • základní skladební dvojice
 • souvětí, určování vět v souvětí
 • spojování vět, doplňování souvětí
 • nauka o slově
 • slovo a skutečnost, význam slov.
 • slova souznačná, protikladná, příbuzná
 • hláskosloví a výslovnost - stavba slova, slovní přízvuk

Komunikační a slohová výchova:

 • jednoduché vyprávění dle osnovy, psaní adresy
 • písanka č.1 - opakování tvarových skupin abecedy

Literární výchova:

 • Články o naší zemi - státní hymna, pověsti
 • Články o povolání, přísloví, pranostiky, Vánoce
 • Báseň - recitace, rým, verš, sloka

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

OSV

SaS

SRaSO

MuV

KD

MeV

KČPPMS

Prvouka

3. ročník

Lidé a čas

Hudební výchova

3. ročník

Instrumentální činnosti

Výtvarná výchova

3. ročník

Ověřování komunikačních účinků

Český jazyk a literatura

2. ročník

Druhy vět

Prvouka

3. ročník

Lidé a čas

Český jazyk a literatura

2. ročník

Věta, slovo a slovní význam

Anglický jazyk

3. ročník

Park

Anglický jazyk

3. ročník

Lidé

Anglický jazyk

3. ročník

Svátky

Výtvarná výchova

3. ročník

Uplatňování subjektivity

Pravopis po obojetných souhláskách
Očekávané výstupyUčivo

žák:

 • odůvodňuje a píše správně i/y po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech
 • píše úhledně všechna písmena psací abecedy, číslice
 • kontroluje vlastní písemný projev
 • respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
 • na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev
 • píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
 • vypravuje podle osnovy, obrázků
 • čte s porozuměním a se správnou intonací, reprodukuje obsah
 • rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění
 • přednáší zpaměti texty
 • využívá literární text

Jazyková výchova - psaní i,í/y,ý po obojetných souhláskách uvnitř slov - řady vyjmenovaných slov

Komunikační a slohová výchova:

 • vyprávění pohádky dle osnovy
 • telefonický rozhovor
 • písanka č. 1, 2

Literární výchova:

 • články o zimě
 • pohádky

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

OSV

PH

K

MuV

LV

EV

VČP

MeV

KČPPMS

Prvouka

3. ročník

Lidé a čas

Výtvarná výchova

3. ročník

Uplatňování subjektivity

Výtvarná výchova

3. ročník

Rozvíjení smyslové citlivosti

Tvarosloví
Očekávané výstupyUčivo

žák:

 • rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
 • odůvodňuje a píše velká písmena v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování
 • u podstatných jmen určuje rod, číslo, pád
 • u sloves určuje osobu, číslo , čas v oznamovacím způsobu
 • píše úhledně všechna písmena psací abecedy, číslice
 • kontroluje vlastní písemný projev
 • respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
 • na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev
 • píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
 • vypravuje podle osnovy, obrázků
 • popisuje předmět, obrázek, osobu, zvíře, pracovní postup
 • čte s porozuměním a se správnou intonací, reprodukuje obsah
 • rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění
 • přednáší zpaměti texty
 • využívá literární text

Jazyková výchova:

 • slovní druhy - opakování
 • vlastní jména
 • podstatná jména - skloňování
 • slovesa - časování, infinitiv, zvratná slovesa

Komunikační a slohová výchova:

 • popis zvířete
 • vyprávění podle osnovy, podle obrázků
 • popis činnosti
 • telefonický rozhovor - přivolání první pomoci
 • písanka č.2

Literární výchova:

 • články o jaru
 • velikonoce
 • pranostika
 • báseň - pokusy o vlastní tvorbu

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

OSV

PL

MV

VDO

OSŠ

MuV

EP

EV

VČP

MeV

KČPPMS

Český jazyk a literatura

2. ročník

Slovní druhy

Český jazyk a literatura

2. ročník

Psaní velkých písmen

Prvouka

3. ročník

Věci a činnosti kolem nás

Prvouka

3. ročník

Živá příroda

Prvouka

3. ročník

Člověk

Výtvarná výchova

3. ročník

Uplatňování subjektivity

Pracovní činnosti

3. ročník

Práce s drobným materiálem

Český jazyk a literatura

2. ročník

Slovní druhy

Český jazyk a literatura

2. ročník

Psaní velkých písmen

Klíčové kompetence

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
4. ročník
7+1  týdně, P
Nauka o slově
Očekávané výstupyUčivo

žák:

 • rozlišuje zvukovou a psanou podobu slov
 • vyhledává, tvoří a aktivně používá různé významy slov
 • používá spisovné tvary slov a nespisovná nahrazuje spisovnými
 • rozlišuje u slov citové zabarvení
 • rozpozná části slova-kořen, předpona, příponová část
 • odlišuje předpony a předložky
 • aktivně používá komunikační žánry
 • aktivně používá základní hygienické návyky psaní a techniku psaní
 • píše správně po stránce obsahové a formální jednoduché žánry písemného projevu
 • čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas
 • docvičuje plynulost a techniku čtení
 • volně reprodukuje text podle svých schopností
 • přednáší vhodné literární texty zpaměti
 • snaží se vyjádřit své dojmy z četby
 • seznamuje se se základními pojmy literární teorie

Jazyková výchova:

 • hlásková podoba slova
 • význam slova
 • slova spisovná a nespisovná
 • slova citově zabarvená

Stavba slova:

 • kořen, předpona, přípona
 • předložky a předpony

Komunikační a slohová výchova:

 • dopis, krátká zpráva (SMS)
 • popis činnosti
 • pozvánka
 • psaní dopisu a adresy
 • psaní osnovy
 • psaní pozvánky

Literární výchova:

 • malíř podzim už je tu
 • z pohádky do pohádky
 • byl jednou jeden král

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

OSV

RSP

SaS

SRaSO

PH

K

MV

KaK

VDO

OSŠ

MuV

LV

MeV

IVMSR

TMS

PRT

Anglický jazyk

4. ročník

Jídlo

Přírodověda

4. ročník

Společenstva živých organismů

Výtvarná výchova

4. ročník

Rozvíjení smyslové citlivosti

Pracovní činnosti

4. ročník

Práce s drobným materiálem

Vlastivěda

4. ročník

Místo, kde žijeme

Vyjmenovaná slova
Očekávané výstupyUčivo

žák:

 • docvičuje a opakuje pravopis vyjmenovaných slov a slov příbuzných
 • aktivně používá komunikační žánry
 • aktivně používá základní hygienické návyky psaní a techniku psaní
 • píše správně po stránce obsahové a formální jednoduché žánry písemného projevu
 • čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas
 • docvičuje plynulost a techniku čtení
 • volně reprodukuje text podle svých schopností
 • přednáší vhodné literární texty zpaměti
 • snaží se vyjádřit své dojmy z četby
 • seznamuje se se základními pojmy literární teorie

Jazyková výchova - vyjmenovaná slova - procvičování

Komunikační a slohová výchova:

 • popis věci
 • přepis textu

Literární výchova:

 • můj domov, moje vlast
 • mezi podzimem a zimou

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

OSV

RSP

SaS

SRaSO

PH

K

KaK

ŘPRD

VDO

OOSS

EV

E

VČP

Vlastivěda

4. ročník

Místo, kde žijeme

Přírodověda

4. ročník

Společenstva živých organismů

Hudební výchova

4. ročník

Poslechové činnosti

Výtvarná výchova

4. ročník

Rozvíjení smyslové citlivosti

Pracovní činnosti

4. ročník

Konstrukční činnosti

Přírodověda

4. ročník

Společenstva živých organismů

Vlastivěda

4. ročník

Česká republika

Tvarosloví
Očekávané výstupyUčivo

žák:

 • v textu najde a určuje podstatná jména, přídavná jména, slovesa, předložky
 • seznamuje se se slovními druhy-zájmena, číslovky, příslovce, spojky, částice, citoslovce
 • v textu přiměřené obtížnosti určuje všechny slovní druhy
 • u podstatných jmen samostatně určuje mluvnické kategorie-pád, číslo, rod
 • seznamuje se se vzory podstatných jmen, přiřazuje slova ke vzorům
 • skloňuje podstatná jména s pomocí přehledu skloňování jednotlivých vzorů
 • odůvodňuje psaní koncovek podstatných jmen a správně píše i,y v koncovkách
 • u sloves určitých procvičuje určování osoby a čísla, seznamuje se s kategorií čas a samostatně určuje
 • k infinitivu ( neurčitku ) utvoří sloveso určité a naopak
 • vyhledá a rozliší tvary jednoduché a složené
 • časuje slovesa v čase přítomném, budoucím a minulém
 • samostatně určuje u sloves osobu, číslo, čas
 • aktivně používá komunikační žánry
 • dovede samostatně vést telefonický rozhovor
 • aktivně používá základní hygienické návyky psaní a techniku psaní
 • píše správně po stránce obsahové a formální jednoduché žánry písemného projevu
 • čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas
 • docvičuje plynulost a techniku čtení
 • volně reprodukuje text podle svých schopností
 • přednáší vhodné literární texty zpaměti
 • snaží se vyjádřit své dojmy z četby
 • seznamuje se se základními pojmy literární teorie

Jazyková výchova:

 • slovní druhy - přehled slovních druhů
 • podstatná jména
 • rod, číslo, pád
 • skloňování podstatných jmen
 • slovesa
 • tvary sloves
 • časování sloves

Komunikační a slohová výchova:

 • vyprávění - Vánoce
 • nadpis
 • vánoční přání
 • telefonické a písemné vzkazy
 • psaní dopisu
 • vyplňování dotazníku
 • popis pracovního postupu

Literární výchova:

 • vánoce, vánoce přicházejí
 • leden - měsíc ledu a novoročních předsevzetí
 • svět her a bláznivých nápadů
 • člověk a čas
 • jaro už je cítit ve vzduchu
 • král Karel IV., otec vlasti
 • 1. duben - den žertů a šprýmů
 • kouzla a čáry
 • doba husitských válek

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

OSV

RSP

SaS

SRaSO

PH

K

PL

MV

KaK

ŘPRD

VMEGS

ES

MuV

KD

LV

EP

PM

EV

E

MeV

FVM

Přírodověda

4. ročník

Život v zimní přírodě

Hudební výchova

4. ročník

Vokální činnosti

Výtvarná výchova

4. ročník

Uplatňování subjektivity

Pracovní činnosti

4. ročník

Práce s drobným materiálem

Pracovní činnosti

4. ročník

Příprava pokrmů

Přírodověda

4. ročník

Život v zimní přírodě

Stavba věty
Očekávané výstupyUčivo

žák:

 • upevňuje si dovednost rozlišování věty jednoduché a souvětí podle počtu sloves v určitém tvaru
 • naznačí stavbu souvětí pomocí větného vzorce
 • samostatně vytvoří souvětí podle vzorce
 • užívá vhodné spojovací výrazy
 • ve větě vyhledává základní skladební dvojici a rozliší podmět a přísudek
 • seznamuje se s neúplnou základní skladební dvojicí
 • seznamuje se se shodou přísudku s podmětem
 • aktivně používá komunikační žánry
 • aktivně používá základní hygienické návyky psaní a techniku psaní
 • píše správně po stránce obsahové a formální jednoduché žánry písemného projevu
 • čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas
 • docvičuje plynulost a techniku čtení
 • volně reprodukuje text podle svých schopností
 • přednáší vhodné literární texty zpaměti
 • snaží se vyjádřit své dojmy z četby
 • seznamuje se se základními pojmy literární teorie

Jazyková výchova:

 • věta jednoduchá a souvětí
 • podmět a přísudek
 • shoda přísudku s podmětem

Komunikační a slohová výchova:

 • základní formy společenského styku (pozdrav, poděkování, omluva)
 • psaní tiskacích písmen

Literární výchova:

 • květen bohatý je srážkami i květem
 • voda - pomocník i živel
 • výprava za dobrodružstvím

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

OSV

RSP

SaS

SRaSO

PH

K

PL

MV

Ko

KaK

ŘPRD

VDO

OSŠ

OOSS

MuV

KD

EV

VČP

MeV

KČPPMS

Anglický jazyk

4. ročník

Volný čas

Přírodověda

4. ročník

Rostliny a živočichové na jaře

Výtvarná výchova

4. ročník

Ověřování komunikačních účinků

Tělesná výchova

4. ročník

Činnosti podporující pohybové učení

Anglický jazyk

4. ročník

Rodina

Anglický jazyk

4. ročník

Jídlo

Anglický jazyk

4. ročník

Zvířata

Anglický jazyk

4. ročník

Město

Anglický jazyk

4. ročník

Volný čas

Přírodověda

4. ročník

Rostliny a živočichové na jaře

Klíčové kompetence

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
5. ročník
7  týdně, P
Slovo a jeho stavba
Očekávané výstupyUčivo

žák:

 • bezpečně určí základní části slova
 • tvoří slova pomocí předpon, přípon i koncovek
 • tvoří slova se samohláskovými a souhláskovými změnami
 • odliší předponu a předložku, příponu a koncovku
 • ovládá psaní ě a je, mě a mně v kořeni slov
 • píše správně po stránce obsahové a formální další žánry písemného projevu
 • při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči
 • samostatně reprodukuje text po tichém čtení, vybere podstatné informace
 • vyjádří své dojmy z četby, zaznamená je a seznamuje s nimi ostatní žáky pomocí referátu o knize
 • rozlišuje různé typy uměleckých i neuměleckých textů
 • seznamuje se s dalšími základními pojmy literární teorie
 • rozpozná manipulat. komunikaci v reklamě

Jazyková výchova:

 • části slova- kořen, předpona, přípona, koncovka
 • slova příbuzná
 • tvoření slov
 • souhláskové skupiny na styku předpony nebo přípony a kořene
 • zdvojené souhlásky
 • přídavná jména odvozená příponou -ský
 • předpony s-, z-, vz-
 • předložky s, z
 • skupiny bě/bje, vě/vje, pě,mě/mně

Komunikační a slohová výchova:

 • vypravování podle obrázků
 • reprodukce textu
 • popis předmětu
 • popis pracovního postupu

Literární výchova:

 • výlet na Moravu
 • České země v 16. a 17. století
 • svět dívek a slečen
 • svět kluků

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

OSV

RSP

SaS

SRaSO

K

PL

MV

MeV

KČPPMS

PRT

Vlastivěda

5. ročník

Nejstarší české dějiny

Výtvarná výchova

5. ročník

Uplatňování subjektivity

Pracovní činnosti

5. ročník

Práce s drobným materiálem

Přírodověda

5. ročník

Člověk a vesmír

Tvarosloví
Očekávané výstupyUčivo

žák:

 • v textu přiměřené náročnosti určuje všechna slova ohebná i neohebná
 • podstatná jména skloňuje podle vzorů (nově předseda a soudce), odůvodňuje psaní i,y v koncovkách
 • u podstatných jmen určuje pád, číslo, rod a vzor
 • samostatně určí přídavná jména, určí jejich druh, skloňuje přídavná jména podle vzoru mladý a jarní, odůvodní pravopis koncovek
 • u sloves určuje nebo tvoří osobu, číslo, čas a způsob
 • slovesa časuje a odůvodňuje psaní koncovek podle syntaktických pravidel
 • rozlišuje druhy zájmen, skloňuje zájmena já, ty, se
 • rozlišuje druhy číslovek, skloňuje číslovky dva, oba, tři,čtyři
 • snaží se o výstižný popis
 • píše správně po stránce obsahové a formální další žánry písemného projevu
 • sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytvoří písemný projev
 • při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči
 • samostatně reprodukuje text po tichém čtení, vybere podstatné informace
 • vyjádří své dojmy z četby, zaznamená je a seznamuje s nimi ostatní žáky pomocí referátu o knize
 • rozlišuje různé typy uměleckých i neuměleckých textů
 • seznamuje se s dalšími základními pojmy literární teorie

Jazyková výchova:

 • slovní druhy
 • podstatná jména
 • přídavná jména
 • slovesa
 • zájmena
 • číslovky

Komunikační a slohová výchova:

 • popis děje a pracovního postupu
 • popis osoby
 • vypravování děje
 • dopis
 • tiskopisy

Literární výchova:

 • svět fantazie
 • kouzlo vánoc
 • Nový rok
 • vesmír, náš svět
 • vývoj života na Zemi
 • jsou lidé ve vesmíru sami?
 • svět čar a kouzel
 • svět záhad a detektivních příběhů

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

OSV

RSP

SaS

SRaSO

PH

K

PL

MV

Ko

KaK

ŘPRD

VDO

OSŠ

MuV

KD

LV

EP

PM

PSSS

MeV

IVMSR

Přírodověda

5. ročník

Člověk a živá příroda

Výtvarná výchova

5. ročník

Rozvíjení smyslové citlivosti

Pracovní činnosti

5. ročník

Příprava pokrmů

Vlastivěda

5. ročník

Lidé kolem nás

Skladba
Očekávané výstupyUčivo

žák:

 • v jednoduché větě rozliší podmět vyjádřený a podmět nevyjádřený, který dohledá
 • vyhledá nebo tvoří přísudek
 • procvičuje základy syntaktického pravopisu
 • v souvětí určí počet vět, spojovací výrazy a odůvodní psaní znamének v textu
 • píše správně po stránce obsahové a formální další žánry písemného projevu
 • při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči
 • samostatně reprodukuje text po tichém čtení, vybere podstatné informace
 • vyjádří své dojmy z četby, zaznamená je a seznamuje s nimi ostatní žáky pomocí referátu o knize
 • rozlišuje různé typy uměleckých i neuměleckých textů
 • seznamuje se s dalšími základními pojmy literární teorie
 • vede správně dialog, zanechá vzkaz na záznamníku
 • rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost, vhodně ji užívá podle komun. situace
 • posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení

Jazyková výchova:

 • podmět
 • přísudek
 • shoda přísudku s podmětem
 • věta jednoduchá a souvětí
 • přímá řeč a nepřímá

Komunikační a slohová výchova:

 • krátké zprávy (SMS)
 • inzerát
 • omluvenka, vzkaz

Literární výchova:

 • svět žertů a šprýmů
 • svět zahradníků a zahrad
 • rozdílné podmínky života na planetě Zemi

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

OSV

RSP

SaS

SRaSO

PH

K

PL

MV

Ko

KaK

HPPE

MuV

LV

MeV

KČPPMS

IVMSR

FVM

TMS

PRT

Vlastivěda

5. ročník

Lidé kolem nás

Tělesná výchova

5. ročník

Činnosti podporující pohybové učení

Pracovní činnosti

5. ročník

Pěstitelské práce

Matematika

5. ročník

Zlomky

Vlastivěda

5. ročník

Lidé a čas

Klíčové kompetence

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
6. ročník
4  týdně, P
Zvuková stránka jazyka
Očekávané výstupyUčivo

žák:

 • vyslovuje spisovně česká a běžně užívaná cizí slova
 • upevní si učivo o zvukové stránce jazyka

Hláskosloví:

 • hláska a písmeno
 • spisovná výslovnost samohlásek
 • spisovná výslovnost souhlásek

Zvuková stránka věty:

 • slovní přízvuk
 • větná melodie, důraz, tempo, pauzy

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

OSV

Ko

Hudební výchova

6. ročník

Vokální činnosti - intonace, rytmus

Hudební výchova

6. ročník

Vokální činnosti - intonace, rytmus

Informační technologie

6. ročník

Klávesnice

Hudební výchova

6. ročník

Poslechové činnosti - hudba a čas

Volitelné předměty

6. ročník

Hudební výchova

Nauka o slově
Očekávané výstupyUčivo

žák:

 • rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu
 • zdokonalí práci s Pravidly českého pravopisu a Slovníkem spisovné češtiny
 • prohloubí své znalosti z nauky o slově
 • procvičí a upevní dovednost pravopisu související se stavbou slova

Tvoření slov:

 • odvozování
 • slovotvorný rozbor
 • slova příbuzná

Stavba slova - tvaroslovný rozbor
Střídání hlásek při odvozování - střídání souhlásek a samohlásek
Pravopis slova:

 • zdvojené souhlásky
 • skupiny bě - bje, pě, vě - vje, mě - mně
 • předpony s-/se-, z-/ze-, vz-/vze-
 • předložky s/se, z/ze
 • kde píšeme i/y a kde í/ý

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

OSV

Ko

Český jazyk a literatura

6. ročník

Literatura

Občanská výchova

6. ročník

Člověk v rytmu času

Občanská výchova

6. ročník

Má vlast, můj domov

Přírodopis

6. ročník

Bezobratlí

Zeměpis

6. ročník

Úvod do učiva Zeměpisu

Český jazyk a literatura

6. ročník

Literatura

Občanská výchova

6. ročník

Člověk v rytmu času

Občanská výchova

6. ročník

Má vlast, můj domov

Přírodopis

6. ročník

Bezobratlí

Informační technologie

6. ročník

Klávesnice

Tvarosloví
Očekávané výstupyUčivo

žák:

 • třídí slovní druhy
 • zopakuje a prohloubí znalosti z tvarosloví s důrazem na podstatná jména, přídavná jména a zájmena
 • procvičí a prohloubí učivo o shodě podmětu a přísudku

Tvarosloví - slovní druhy
Podstatná jména - druhy, procvičování pravopisu podstatných jmen
Přídavná jména - druhy, skloňování, stupňování
Zájmena - druhy zájmen, skloňování zájmen osobních
Číslovky - druhy číslovek
Slovesa - mluvnické významy sloves

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

OSV

Ko

ŘPRD

Český jazyk a literatura

6. ročník

Literatura

Občanská výchova

6. ročník

Má vlast, můj domov

Dějepis

7. ročník

Dějiny středověku

Přírodopis

6. ročník

Buňka

Přírodopis

6. ročník

Buňka

Český jazyk a literatura

6. ročník

Literatura

Občanská výchova

6. ročník

Rodinný život

Občanská výchova

6. ročník

Má vlast, můj domov

Informační technologie

6. ročník

Klávesnice

Přírodopis

6. ročník

Ekosystémy

Přírodopis

6. ročník

Hmyz

Skladba
Očekávané výstupyUčivo

žák:

 • pozná a dovede využít základní a rozvíjející větné členy
 • rozliší větu jednoduchou a souvětí
 • upevní pravidlo správného využívání přímé řeči

Stavba větná:

 • základní větné členy
 • rozvíjející větné členy
 • věta jednoduchá a souvětí
 • tvoření vět

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

OSV

Ko

ŘPRD

Český jazyk a literatura

7. ročník

Literatura

Dějepis

6. ročník

Pravěk

Dějepis

6. ročník

Starověký Orient

Přírodopis

6. ročník

Bezobratlí

Český jazyk a literatura

6. ročník

Literatura

Přírodopis

6. ročník

Bezobratlí

Dějepis

6. ročník

Starověký Orient

Dějepis

6. ročník

Antický svět

Informační technologie

6. ročník

Klávesnice

Hudební výchova

6. ročník

Poslechové činnosti - hudba a čas

Volitelné předměty

6. ročník

Anglický jazyk - konverzace

Volitelné předměty

6. ročník

Hudební výchova

Přírodopis

6. ročník

Ekosystémy

Přírodopis

6. ročník

Hmyz

Sloh a komunikace
Očekávané výstupyUčivo

žák:

 • v mluveném projevu připraveném vhodně využívá verbálních prostředků řeči
 • uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel
 • osvojí si základní postupy vypravování a popisu
 • zdokonalí se v získávání informací
 • vytvoří otázky a stručné poznámky

Vypravování - osnova, časová posloupnost
Popis - předmětu, osoby, popis a vypravování
Práce s informacemi:

 • výpisky a výtah
 • encyklopedická hesla
 • reklamní a propagační texty

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

OSV

RSP

Ko

MeV

KČPPMS

FVM

Občanská výchova

6. ročník

Rodinný život

Občanská výchova

6. ročník

Život ve škole

Občanská výchova

6. ročník

Miniúvod do lidských práv

Přírodopis

6. ročník

Bezobratlí

Zeměpis

6. ročník

Planeta Země

Zeměpis

6. ročník

Mapa - obraz Země

Přírodopis

6. ročník

Planeta Země

Přírodopis

6. ročník

Buňka

Občanská výchova

6. ročník

Rodinný život

Občanská výchova

6. ročník

Život ve škole

Občanská výchova

6. ročník

Miniúvod do lidských práv

Přírodopis

6. ročník

Bezobratlí

Dějepis

6. ročník

Pravěk

Dějepis

6. ročník

Antický svět

Volitelné předměty

6. ročník

Anglický jazyk - konverzace

Zeměpis

6. ročník

Mapa - obraz Země

Informační technologie

6. ročník

Pojem informace

Německý jazyk

9. ročník

Préteritum haben, sein a modálních sloves

Přírodopis

6. ročník

Ekosystémy

Přírodopis

6. ročník

Mikroorganismy

Přírodopis

6. ročník

Lišejníky a řasy

Přírodopis

6. ročník

Hmyz

Literatura
Očekávané výstupyUčivo

žák:

 • uceleně reprodukuje přečtený text
 • formuluje ústně své dojmy z četby
 • rozlišuje základní literární druhy a žánry: poezie, próza, divadelní hra, pohádka, pověst, báje, bajka, balada

Z dávných věků: Hulpach, Petiška, Goldflam, Bednář, Cibula, Karnauchová, Reiznerová.

Staré příběhy z Čech a Moravy: Jirásek, Ježková, Erben, Seifert, Suchý.

Křížem krážem: Augusta, Meinck, Marco Polo, Nepil, Čelakovský, Svěrák, Bruckner, Žáček, Hiršal, Noha, Verne.

Po stezkách odvahy a dobrodružství:  Kosina, Grey, Ransome, Foglar.

Svět lidí a zvířat: Hrdličková, Macourek, Těsnohlídek, Nepil, Žáček, Durrell, Knight.

Dětskýma očima: Stevenson, Žáček, Kainar, Bezděková, Drijverová, Haluška, Pagnol, Kratochvíl.

Maléry a patálie:Župan, Poláček, Goscinny, Křížová, Vyskočil, Ibbotsová.

Úsměvy a šibalství: Ćopić, nonsensová poezie, Frynta, Šrut, Dědeček, Goldflam, Marek, Moudří blázni, Čapek K., Preclík, Brukner.

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

MuV

LV

OSV

PL

MV

VMEGS

ES

Český jazyk a literatura

6. ročník

Nauka o slově

Český jazyk a literatura

6. ročník

Tvarosloví

Český jazyk a literatura

6. ročník

Skladba

Dějepis

6. ročník

Pravěk

Dějepis

6. ročník

Starověký Orient

Dějepis

6. ročník

Antický svět

Přírodopis

6. ročník

Buňka

Výtvarná výchova

6. ročník

Uplatňování subjektivity

Přírodopis

6. ročník

Planeta Země

Přírodopis

6. ročník

Buňka

Český jazyk a literatura

6. ročník

Nauka o slově

Český jazyk a literatura

6. ročník

Tvarosloví

Občanská výchova

6. ročník

Rodinný život

Přírodopis

6. ročník

Bezobratlí

Dějepis

6. ročník

Pravěk

Dějepis

6. ročník

Starověký Orient

Dějepis

6. ročník

Antický svět

Hudební výchova

6. ročník

Vokální činnosti - intonace, rytmus

Hudební výchova

6. ročník

Poslechové činnosti - hudba a čas

Výtvarná výchova

6. ročník

Uplatňování subjektivity

Volitelné předměty

6. ročník

Seminář z dějepisu

Volitelné předměty

6. ročník

Německý jazyk

Přírodopis

6. ročník

Ekosystémy

Přírodopis

6. ročník

Mikroorganismy

Přírodopis

6. ročník

Hmyz

Klíčové kompetence

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
7. ročník
4  týdně, P
Tvarosloví
Očekávané výstupyUčivo

žák:

 • upevní pozitivní vztah k mateřskému jazyku
 • tvoří spisovné tvary slov a vědomě je používá
 • zopakuje a prohloubí poznatky z učiva o ohebných slovních druzích
 • převádí slovesa do rodu činného a trpného
 • dovede vyhledat v textu neohebné slovní druhy
 • využívá stupňované tvary příslovcí a příslovečné spřežky

Ohebné slovní druhy:

 • podstatná jména
 • přídavná jména
 • zájmena
 • skloňování a užívání vztažných zájmen
 • číslovky
 • slovesa
 • slovesný rod činný a trpný
 • slovesné kategorie

Neohebné slovní druhy:

 • předložky
 • spojky
 • částice
 • citoslovce

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

OSV

ŘPRD

Český jazyk a literatura

7. ročník

Literatura

Dějepis

7. ročník

Dějiny středověku

Občanská výchova

7. ročník

Svět kolem nás

Volitelné předměty

7. ročník

Seminář z dějepisu

Přírodopis

7. ročník

Výtrusné rostliny

Český jazyk a literatura

7. ročník

Pravopis

Informační technologie

7. ročník

Současný stav světa informací

Informační technologie

7. ročník

Užití informace

Volitelné předměty

7. ročník

Seminář z přírodopisu

Německý jazyk

9. ročník

Rozkazovací způsob

Německý jazyk

9. ročník

Rozkazovací způsob

Přírodopis

7. ročník

Ptáci

Pravopis
Očekávané výstupyUčivo

žák:

 • procvičuje a ověřuje správnost pravopisu velkých písmen

Psaní velkých písmen

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

OSV

ŘPRD

Český jazyk a literatura

7. ročník

Tvarosloví

Informační technologie

7. ročník

Záznam informací

Hudební výchova

7. ročník

Vokální činnosti - pěvecký a mluvený projev

Přírodopis

7. ročník

Výtrusné rostliny

Český jazyk a literatura

7. ročník

Skladba

Informační technologie

7. ročník

Současný stav světa informací

Informační technologie

7. ročník

Internet

Informační technologie

7. ročník

Užití informace

Informační technologie

7. ročník

Záznam informací

Zeměpis

7. ročník

Jak je svět rozdělen

Zeměpis

7. ročník

Afrika

Zeměpis

7. ročník

Amerika

Informační technologie

7. ročník

Tvorba informace

Přírodopis

7. ročník

Obojživelníci a plazi

Přírodopis

7. ročník

Ptáci

Přírodopis

7. ročník

Savci

Přírodopis

7. ročník

Nahosemenné rostliny

Přírodopis

7. ročník

Krytosemenné rostliny

Informační technologie

7. ročník

Net identita I

Význam slov
Očekávané výstupyUčivo

žák:

 • rozlišuje slova jednoznačná a mnohoznačná
 • vhodně využívá synonyma a antonyma
 • rozumí odborným termínům z jednotlivých vyučovacích předmětů
 • pracuje s jazykovými příručkami

Slovo, věcný význam slov, sousloví a rčení
Slova jednoznačná a mnohoznačná
Synonyma, antonyma, homonyma
Odborné názvy

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

OSV

RSP

Ko

Český jazyk a literatura

7. ročník

Literatura

Informační technologie

7. ročník

Internet

Informační technologie

7. ročník

Užití informace

Informační technologie

7. ročník

Tvorba informace

Informační technologie

7. ročník

E-mail

Přírodopis

7. ročník

Strunatci

Přírodopis

7. ročník

Výtrusné rostliny

Přírodopis

7. ročník

Společenstva

Pracovní činnosti

7. ročník

Pěstitelské práce - pokojové rostliny

Český jazyk a literatura

7. ročník

Sloh a komunikace

Informační technologie

7. ročník

Internet

Informační technologie

7. ročník

Užití informace

Informační technologie

7. ročník

Záznam informací

Německý jazyk

7. ročník

Zápor ,,kein"

Volitelné předměty

7. ročník

Seminář z přírodopisu

Informační technologie

7. ročník

Tvorba informace

Německý jazyk

7. ročník

Člen určitý, neurčitý, zápor kein

Fyzika

7. ročník

Praktická cvičení & výpočty

Přírodopis

7. ročník

Ryby

Přírodopis

7. ročník

Obojživelníci a plazi

Přírodopis

7. ročník

Ptáci

Přírodopis

7. ročník

Savci

Přírodopis

7. ročník

Anatomie rostlin

Přírodopis

7. ročník

Nahosemenné rostliny

Přírodopis

7. ročník

Krytosemenné rostliny

Matematika

7. ročník

Zlomky

Informační technologie

7. ročník

Net identita I

Slovní zásoba
Očekávané výstupyUčivo

žák:

 • chápe jazyk jako svébytný historický jev
 • rozeznává různé způsoby tvoření slov

Obohacování slovní zásoby:

 • odvozování
 • skládání
 • zkracování, zkratky a slova zkratková

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

MuV

EP

OSV

Ko

Občanská výchova

7. ročník

Přírodní a kulturní bohatství

Volitelné předměty

7. ročník

Seminář z přírodopisu

Přírodopis

7. ročník

Strunatci

Přírodopis

7. ročník

Výtrusné rostliny

Přírodopis

7. ročník

Společenstva

Pracovní činnosti

7. ročník

Pěstitelské práce - pokojové rostliny

Informační technologie

7. ročník

Internet

Informační technologie

7. ročník

Užití informace

Hudební výchova

7. ročník

Vokální činnosti - pěvecký a mluvený projev

Informační technologie

7. ročník

Záznam informací

Německý jazyk

7. ročník

Audioorální kurs

Německý jazyk

7. ročník

Vlastní jména

Volitelné předměty

7. ročník

Seminář z přírodopisu

Informační technologie

7. ročník

Tvorba informace

Německý jazyk

7. ročník

Audioorální kurz

Přírodopis

7. ročník

Ryby

Přírodopis

7. ročník

Obojživelníci a plazi

Přírodopis

7. ročník

Ptáci

Přírodopis

7. ročník

Savci

Přírodopis

7. ročník

Anatomie rostlin

Přírodopis

7. ročník

Nahosemenné rostliny

Přírodopis

7. ročník

Krytosemenné rostliny

Informační technologie

7. ročník

Net identita I

Skladba
Očekávané výstupyUčivo

žák:

 • najde a určí základní větné členy
 • rozliší větu dvojčlennou, jednočlennou i ekvivalent
 • vyhledá a určí rozvíjející větné členy
 • najde spojovací výraz
 • rozliší větu hlavní a vedlejší
 • určí druh vedlejší věty
 • dovede nahradit větný člen vedlejší větou a naopak
 • vhodně stylizuje věty i jednoduchá souvětí
 • dovede používat slova nadřazená, podřazená, souřadná

Stavba větná

 • věty jednočlenné a dvojčlenné
 • větné ekvivalenty
 • přísudek - vedlejší věta přísudková
 • podmět - vedlejší věta podmětná
 • předmět - vedlejší věta předmětná
 • příslovečné určení - vedlejší věta příslovečná
 • přívlastek - vedlejší věta přívlastková
 • doplněk - vedlejší věta doplňková
 • větné členy několikanásobné

Tvoření vět
Stavba textová
 

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

OSV

ŘPRD

Ko

Český jazyk a literatura

7. ročník

Pravopis

Český jazyk a literatura

7. ročník

Literatura

Informační technologie

7. ročník

Současný stav světa informací

Dějepis

6. ročník

Starověký Orient

Dějepis

7. ročník

Dějiny středověku

Občanská výchova

7. ročník

Život mezi lidmi

Zeměpis

6. ročník

Planeta Země

Volitelné předměty

7. ročník

Informatika

Přírodopis

7. ročník

Strunatci

Přírodopis

7. ročník

Výtrusné rostliny

Přírodopis

7. ročník

Společenstva

Pracovní činnosti

7. ročník

Pěstitelské práce - pokojové rostliny

Informační technologie

7. ročník

Internet

Informační technologie

7. ročník

Užití informace

Informační technologie

7. ročník

Záznam informací

Volitelné předměty

7. ročník

Seminář z přírodopisu

Volitelné předměty

7. ročník

Anglický jazyk - konverzace

Informační technologie

7. ročník

Tvorba informace

Informační technologie

7. ročník

Net identita I

Sloh a komunikace
Očekávané výstupyUčivo

žák:

 • sestaví osnovu
 • zvládne zajímavě vypravovat scénu z filmu nebo poutavou ukázku z knihy
 • vhodně užívá jazykových prostředků vzhledem k záměru
 • používá odborné názvy
 • dokáže vystihnout povahu člověka, jeho schopnosti, zájmy a zvláštnosti
 • sestaví svůj stručný životopis
 • shrnuje hlavní myšlenky z textu

Vypravování
Popis

 • popis uměleckých děl
 • líčení
 • popis pracovního postupu
 • charakteristika
 • životopis

Výtah

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

OSV

RSP

SaS

PL

MV

Ko

MeV

IVMSR

Český jazyk a literatura

7. ročník

Význam slov

Český jazyk a literatura

7. ročník

Literatura

Občanská výchova

6. ročník

Má vlast, můj domov

Dějepis

7. ročník

Dějiny středověku

Občanská výchova

7. ročník

Život mezi lidmi

Výtvarná výchova

7. ročník

Rozvíjení smyslové citlivosti

Výtvarná výchova

7. ročník

Uplatňování subjektivity

Přírodopis

7. ročník

Strunatci

Přírodopis

7. ročník

Výtrusné rostliny

Přírodopis

7. ročník

Společenstva

Pracovní činnosti

7. ročník

Pěstitelské práce - pokojové rostliny

Dějepis

7. ročník

Dějiny středověku

Občanská výchova

7. ročník

Život mezi lidmi

Občanská výchova

7. ročník

Člověk a kultura

Občanská výchova

7. ročník

Majetek v našem životě

Občanská výchova

7. ročník

Svět kolem nás

Informační technologie

7. ročník

Internet

Informační technologie

7. ročník

Užití informace

Informační technologie

7. ročník

Záznam informací

Německý jazyk

7. ročník

Přivlastňovací zájmena

Německý jazyk

7. ročník

Předložka an

Výtvarná výchova

7. ročník

Ověřování komunikačních účinků

Volitelné předměty

7. ročník

Seminář z přírodopisu

Volitelné předměty

7. ročník

Seminář z dějepisu

Volitelné předměty

7. ročník

Anglický jazyk - konverzace

Keramika

7. ročník

Keramika

Informační technologie

7. ročník

Tvorba informace

Německý jazyk

7. ročník

Přivlastňovací zájmena, sloveso mögen

Německý jazyk

7. ročník

Předložka an v časových údajích

Přírodopis

7. ročník

Ryby

Přírodopis

7. ročník

Obojživelníci a plazi

Přírodopis

7. ročník

Ptáci

Přírodopis

7. ročník

Savci

Přírodopis

7. ročník

Krytosemenné rostliny

Informační technologie

7. ročník

Net identita I

Literatura
Očekávané výstupyUčivo

žák:

 • prohloubí své poznatky o jednotllivých literárních žánrech
 • přednese zpaměti vhodný literární text
 • rozliší lyriku a epiku
 • porovná beletrii a filmové zpracování téhož díla

V krajině her a fantazie: Vyskočil, Jirous, nonsensová poezie, Prévert, Exupéry

O přátelství a lásce: Mertlík, Ovidius -  Adlová, Jelínek, Čelakovský, Shakespeare - Vrchlická, Neruda, Biebl, Seifert, Vysockij, Z. Svěrák, Hrabal

Staré příběhy - věčné inspirace: Petiška, Homér - Hulák, Ezop, Doskočilová, Erben, Jirásek, Goethe - Bednář, Cibula, Hudečková

Nikdy se nevzdávej - souboje, prohry, vítězství: Lindgrenová, Marshall, London, Z. Svěrák, Steinbeck, Suchý, Petöfi

Jak jsem potkal lidi:  Carter, Bass, Pavel, Procházková, Kotzwinkle

S úsměvem jde všechno líp: Voskovec, Werich, Marek, Krátký, Jerome, Šmíd, Wittlin, Štuka

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

OSV

PL

VMEGS

JE

MuV

KD

LV

EV

ŽP

Dějepis

6. ročník

Starověký Orient

Dějepis

6. ročník

Antický svět

Občanská výchova

6. ročník

Když rozhodují vteřiny

Dějepis

7. ročník

Dějiny středověku

Občanská výchova

7. ročník

Život mezi lidmi

Občanská výchova

7. ročník

Člověk a kultura

Občanská výchova

7. ročník

Majetek v našem životě

Občanská výchova

7. ročník

Svět kolem nás

Občanská výchova

7. ročník

Lidská práva

Zeměpis

7. ročník

Jak je svět rozdělen

Zeměpis

7. ročník

Afrika

Přírodopis

7. ročník

Výtrusné rostliny

Přírodopis

7. ročník

Společenstva

Český jazyk a literatura

6. ročník

Skladba

Pracovní činnosti

7. ročník

Pěstitelské práce - pokojové rostliny

Český jazyk a literatura

7. ročník

Tvarosloví

Český jazyk a literatura

7. ročník

Význam slov

Český jazyk a literatura

7. ročník

Skladba

Český jazyk a literatura

7. ročník

Sloh a komunikace

Dějepis

7. ročník

Dějiny středověku

Občanská výchova

7. ročník

Život mezi lidmi

Občanská výchova

7. ročník

Člověk a kultura

Občanská výchova

7. ročník

Přírodní a kulturní bohatství

Občanská výchova

7. ročník

Majetek v našem životě

Občanská výchova

7. ročník

Svět kolem nás

Občanská výchova

7. ročník

Lidská práva

Tělesná výchova

7. ročník

Bezpečnost, organizace, hygiena v Tv a sportu, nové poznatky ve sportu

Informační technologie

7. ročník

Užití informace

Hudební výchova

7. ročník

Vokální činnosti - pěvecký a mluvený projev

Výtvarná výchova

7. ročník

Rozvíjení smyslové citlivosti

Výtvarná výchova

7. ročník

Uplatňování subjektivity

Volitelné předměty

7. ročník

Seminář z přírodopisu

Volitelné předměty

7. ročník

Seminář z dějepisu

Volitelné předměty

7. ročník

Německý jazyk

Keramika

7. ročník

Keramika

Volitelné předměty

7. ročník

Hudební výchova

Zeměpis

7. ročník

Jak je svět rozdělen

Zeměpis

7. ročník

Afrika

Zeměpis

7. ročník

Atlantský oceán

Zeměpis

7. ročník

Amerika

Zeměpis

7. ročník

Antarktida

Přírodopis

7. ročník

Ryby

Přírodopis

7. ročník

Obojživelníci a plazi

Přírodopis

7. ročník

Ptáci

Přírodopis

7. ročník

Savci

Přírodopis

7. ročník

Krytosemenné rostliny

Informační technologie

7. ročník

Net identita I

Klíčové kompetence

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
8. ročník
4  týdně, P
Obecné výklady o jazyce
Očekávané výstupyUčivo

žák:

 • upevní pozitivní vztah k mateřskému jazyku
 • v mluvené i psané podobě se vyjadřuje kultivovaně
 • vnímá příbuznost ostatních slovanských jazyků

Obecné výklady o českém jazyce:

 • útvary českého jazyka a jazyková kultura
 • čeština jako slovanský jazyk

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

OSV

PL

VMEGS

JE

MuV

EP

Český jazyk a literatura

8. ročník

Literatura

Občanská výchova

6. ročník

Má vlast, můj domov

Dějepis

7. ročník

Dějiny středověku

Zeměpis

8. ročník

Česko

Volitelné předměty

8. ročník

Seminář z dějepisu

Informační technologie

8. ročník

Fenomén informace

Informační technologie

8. ročník

Práce s textem

Anglický jazyk

8. ročník

Vedlejší věty vztažné

Volitelné předměty

8. ročník

Cvičení z českého jazyka

Nauka o slovní zásobě
Očekávané výstupyUčivo

žák:

 • rozliší nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby
 • seznámí se s pravopisem a významem běžně používaných cizích slov, zná jejich české synonymní výrazy

Slovní zásoba
Tvoření slov
Slova přejatá, jejich výslovnost a pravopis

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

OSV

MV

Ko

VMEGS

JE

MuV

EP

Fyzika

7. ročník

Pohyb tělesa

Výchova ke zdraví a biologie člověka

8. ročník

Původ a vývoj člověka

Informační technologie

8. ročník

IT kolem mě, právě teď

Informační technologie

8. ročník

Fenomén informace

Informační technologie

8. ročník

Práce s textem

Volitelné předměty

8. ročník

Cvičení z českého jazyka

Informační technologie

8. ročník

Aktivní uživatel internetu I - hledám, najdu

Výchova ke zdraví a biologie člověka

8. ročník

Genetika

Chemie

8. ročník

Chemické zkoumání látek

Tvarosloví
Očekávané výstupyUčivo

žák:

 • prohloubí znalosti učiva o tvarosloví
 • složitější případy řeší za pomoci jazykových příruček
 • s pomocí pracuje s cizími vlastními jmény
 • procvičí učivo o slovesech
 • orientačně se seznámí s učivem o slovesných třídách a vzorech

Opakování probraného učiva
Některé nepravidelnosti ve skloňování
Skloňování jmen přejatých
Slovesný vid
Slovesné třídy a vzory
Pravopis koncovek jmen a sloves

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

MuV

KD

EP

Český jazyk a literatura

8. ročník

Literatura

Dějepis

6. ročník

Pravěk

Dějepis

8. ročník

Pozdní středověk

Dějepis

8. ročník

Počátky novověku

Dějepis

8. ročník

Novověk

Občanská výchova

8. ročník

Člověk v sociálních vztazích

Přírodopis

7. ročník

Strunatci

Výtvarná výchova

8. ročník

Ověřování komunikačních účinků

Volitelné předměty

8. ročník

Seminář z dějepisu

Informační technologie

8. ročník

Práce s textem

Volitelné předměty

8. ročník

Cvičení z českého jazyka

Chemie

8. ročník

Periodická soustava prvků

Chemie

8. ročník

Chemické vzorce a rovnice

Výchova ke zdraví a biologie člověka

8. ročník

Anatomie člověka

Výchova ke zdraví a biologie člověka

8. ročník

Genetika

Výchova ke zdraví a biologie člověka

8. ročník

Přenosné choroby

Chemie

8. ročník

Anorganické sloučeniny - dvou, tříprvkové

Skladba
Očekávané výstupyUčivo

žák:

 • zopakuje si a prohloubí učivo o větných členech základních i rozvíjejících
 • procvičí si druhy vedlejších vět
 • orientuje se v souvětí o třech větách
 • seznámí se s učivem o souvětí souřadném

Věta jednočlenná a dvojčlenná
Základní větné členy
Rozvíjející větné členy
Souvětí podřadné
Souvětí souřadné
Stavba textová

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

OSV

K

Ko

Český jazyk a literatura

8. ročník

Sloh a komunikace

Český jazyk a literatura

8. ročník

Literatura

Dějepis

6. ročník

Starověký Orient

Dějepis

6. ročník

Antický svět

Dějepis

7. ročník

Dějiny středověku

Občanská výchova

7. ročník

Přírodní a kulturní bohatství

Dějepis

8. ročník

Pozdní středověk

Dějepis

8. ročník

Novověk

Přírodopis

7. ročník

Strunatci

Přírodopis

7. ročník

Společenstva

Hudební výchova

8. ročník

Poslechové činnosti - hudební styly a žánry

Tělesná výchova

8. ročník

Sportovní hry

Informační technologie

8. ročník

Fenomén informace

Informační technologie

8. ročník

Práce s textem

Německý jazyk

8. ročník

Způsobová slovesa I

Volitelné předměty

8. ročník

Cvičení z českého jazyka

Volitelné předměty

8. ročník

Anglický jazyk - konverzace

Sloh a komunikace
Očekávané výstupyUčivo

žák:

 • v jednodušší formě zvládá charakteristiku vnější, vnitřní, přímou i nepřímou
 • vcítí se do situace druhých lidí
 • respektuje přesvědčení ostatních
 • rozliší mezi kladnými a zápornými literárními a filmovými vzory
 • rozliší subjektivní a objektivní sdělení
 • formuluje myšlenky a názory v logickém sledu
 • formuluje hlavní myšlenku textu
 • zvládne uspořádat informace s ohledem na jejich účel
 • je schopen přednést před kolektivem kratší, výstižný a souvislý projev
 • využívá osvojených jazykových poznatků k tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů

Charakteristika literárních postav
Subjektivně zabarvený popis
Výklad
Výtah

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

OSV

PL

Ko

MeV

KČPPMS

IVMSR

SMS

VAMS

Český jazyk a literatura

8. ročník

Literatura

Dějepis

8. ročník

Novověk

Občanská výchova

8. ročník

Člověk v sociálních vztazích

Hudební výchova

8. ročník

Poslechové činnosti - hudební styly a žánry

Výtvarná výchova

8. ročník

Rozvíjení smyslové citlivosti

Výchova ke zdraví a biologie člověka

8. ročník

Původ a vývoj člověka

Dějepis

8. ročník

Pozdní středověk

Dějepis

8. ročník

Počátky novověku

Dějepis

8. ročník

Novověk

Český jazyk a literatura

8. ročník

Skladba

Český jazyk a literatura

8. ročník

Literatura

Občanská výchova

8. ročník

Osobnost, psychické procesy a stavy

Občanská výchova

8. ročník

Člověk v sociálních vztazích

Občanská výchova

8. ročník

Hospodaření

Pracovní činnosti

8. ročník

Trh práce

Fyzika

8. ročník

Práce a energie

Fyzika

8. ročník

Elektrický proud

Zeměpis

8. ročník

Evropa

Zeměpis

8. ročník

Česko

Pracovní činnosti

8. ročník

Provoz a údržba domácnosti

Výchova ke zdraví a biologie člověka

8. ročník

Původ a vývoj člověka

Informační technologie

8. ročník

Fenomén informace

Informační technologie

8. ročník

Práce s textem

Německý jazyk

8. ročník

Předložky in ve 3. pádě, předložky s 3. pádem

Výtvarná výchova

8. ročník

Ověřování komunikačních účinků

Volitelné předměty

8. ročník

Informatika

Volitelné předměty

8. ročník

Cvičení z českého jazyka

Volitelné předměty

8. ročník

Anglický jazyk - konverzace

Informační technologie

8. ročník

Aktivní uživatel internetu I - hledám, najdu

Německý jazyk

8. ročník

Předložky se 3. a 4. pádem

Výchova ke zdraví a biologie člověka

8. ročník

Tkáně

Výchova ke zdraví a biologie člověka

8. ročník

Anatomie člověka

Výchova ke zdraví a biologie člověka

8. ročník

Vývin člověka

Výchova ke zdraví a biologie člověka

8. ročník

Přenosné choroby

Výchova ke zdraví a biologie člověka

8. ročník

První pomoc

Literatura
Očekávané výstupyUčivo

žák:

 • vlastními slovy interpretuje smysl díla
 • formuluje písemně své názory na umělecké dílo a dojmy z četby
 • vyhledává informace v katalozích i jiných informačních zdrojích
 • vytvoří vlastní výtvarný doprovod k literárnímu textu
 • pozná metaforu a perzonifikaci
 • rozliší literaturu uměleckou a věcnou (populárně naučnou a literaturu faktu)
 • seznámí se s významnými autory světové literatury

Nestárnoucí literatura: Bible, Olbracht, Talmud, Plautus, čínské zpěvy, Nohavica, Hrubín, Villon, Cervantes, Komenský, Moliére, Krylov.

Literatura 19. století: Puškin, Erben, Němcová, Borovský, Hugo, Stoweová, Rostand, Wilde, Dickens, Sládek, Bezruč.

Smutky, strasti, svízele: Thákur,  Šrámek, Aškenazy, Pristavkin, Lermontov, Fischerová, Hudečková, Kašpar, Haddon, Březinová.

Humor: Lewis, Biebl, Saroyan, Mc Donaldová, K. Čapek, Jirotka, Herriot, Dousková, Z. Svěrák.

Chvála jazyka: Werich, Voskovec, Ježek, Rosten, Suchý, Šlitr, Nezval, Morgenstern, Šrut, Verlaine, Hrubín, Nepil.

Jiné světy: Bilenkin, Morrison, Asimov.

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

OSV

MV

Ko

HPPE

VMEGS

ES

MuV

KD

EP

EV

ŽP

VČP

MeV

KČPPMS

VAMS

Český jazyk a literatura

8. ročník

Sloh a komunikace

Dějepis

7. ročník

Dějiny středověku

Dějepis

8. ročník

Novověk

Občanská výchova

8. ročník

Člověk v sociálních vztazích

Občanská výchova

8. ročník

Právní minimum

Dějepis

9. ročník

Období normalizace, reálný socialismus

Dějepis

9. ročník

Rok 1989

Hudební výchova

8. ročník

Poslechové činnosti - hudební styly a žánry

Výchova ke zdraví a biologie člověka

8. ročník

Původ a vývoj člověka

Pracovní činnosti

8. ročník

Pěstitelské práce

Dějepis

8. ročník

Pozdní středověk

Dějepis

8. ročník

Počátky novověku

Dějepis

8. ročník

Novověk

Český jazyk a literatura

8. ročník

Obecné výklady o jazyce

Český jazyk a literatura

8. ročník

Tvarosloví

Český jazyk a literatura

8. ročník

Skladba

Český jazyk a literatura

8. ročník

Sloh a komunikace

Občanská výchova

8. ročník

Osobnost, psychické procesy a stavy

Občanská výchova

8. ročník

Člověk v sociálních vztazích

Občanská výchova

8. ročník

Hospodaření

Občanská výchova

8. ročník

Právní minimum

Zeměpis

8. ročník

Evropa

Zeměpis

8. ročník

Česko

Pracovní činnosti

8. ročník

Provoz a údržba domácnosti

Výchova ke zdraví a biologie člověka

8. ročník

Původ a vývoj člověka

Informační technologie

8. ročník

Práce s textem

Výtvarná výchova

8. ročník

Uplatňování subjektivity

Výtvarná výchova

8. ročník

Ověřování komunikačních účinků

Volitelné předměty

8. ročník

Seminář z dějepisu

Volitelné předměty

8. ročník

Německý jazyk

Volitelné předměty

8. ročník

Cvičení z českého jazyka

Keramika

8. ročník

Keramika

Výchova ke zdraví a biologie člověka

8. ročník

Výživa a zdraví

Výchova ke zdraví a biologie člověka

8. ročník

Anatomie člověka

Výchova ke zdraví a biologie člověka

8. ročník

Vývin člověka

Výchova ke zdraví a biologie člověka

8. ročník

Hygiena

Výchova ke zdraví a biologie člověka

8. ročník

Přenosné choroby

Klíčové kompetence

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
9. ročník
3+1  týdně, P
Obecné výklady o českém jazyce
Očekávané výstupyUčivo

žák:

 • uvědomí si, proč je třeba zvládnout mateřský jazyk na co nejlepší úrovni
 • odlišuje spisovný a nespisovný projev
 • promyšleně vybírá pro svůj projev vhodné spisovné i nespisovné prostředky; svůj výběr umí zdůvodnit

Jazyky slovanské
Vývoj českého jazyka
Útvary českého jazyka

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

OSV

RSP

PL

MV

Ko

VDO

OOSS

VMEGS

JE

MuV

EP

PM

MeV

VAMS

Český jazyk a literatura

9. ročník

Sloh a komunikace

Český jazyk a literatura

9. ročník

Literatura

Dějepis

7. ročník

Dějiny středověku

Zeměpis

9. ročník

Integrace zemí

Zeměpis

9. ročník

Migrace

Zvuková stránka jazyka
Očekávané výstupyUčivo

žák:

 • využívá získaných vědomostí ke kultivovanému projevu
 • při čtení i ústním projevu dodržuje tempo, pauzy, důraz
 • zvládá hlavní zásady spisovné výslovnosti

Hláskosloví
Spisovná výslovnost
Zvuková stránka věty
Psaní a výslovnost slov přejatých

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

OSV

MV

EV

ŽP

Dějepis

7. ročník

Dějiny středověku

Zeměpis

9. ročník

Osídlení

Pravopis související se stavbou a tvořením slov
Očekávané výstupyUčivo

žák:

 • orientuje se ve stavbě slova a s tím spojeným pravopisem

Stavba slova
Pravopis souvisící se stavbou slova
Psaní i/y
Skupiny souhlásek

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

OSV

PL

Význam slova
Očekávané výstupyUčivo

žák:

 • prohloubí svou schopnost pracovat s textem a číst s porozuměním
 • pojmenuje věci a rozumí významu slov a slovních spojení

Slova jednoznačná a mnohoznačná
Synonyma, antonyma, homonyma
Odborné názvy

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

OSV

MV

Ko

HPPE

Informační technologie

9. ročník

Prezentace

Informační technologie

9. ročník

Aktivní uživatel internetu II

Přírodopis

9. ročník

Nerosty a horniny

Přírodopis

9. ročník

Země

Tvarosloví
Očekávané výstupyUčivo

žák:

 • správně třídí slovní druhy a vědomě je používá ve vhodných komunikačních situacích
 • rozliší podstatná jména konkrétní, abstraktní, obecná a vlastní
 • upřesní význam jednoho slova za pomoci slov dalších
 • výstižně a srozumitelně formuluje své dotazy a odpovědi
 • užívá uvědoměle spisovného jazyka
 • zvládá určování mluvnických kategorií u jmen a sloves

Slovní druhy
Jména, jejich druhy a tvary
Skloňování obecných jmen přejatých
Skloňování cizích vlastních jmen
Slovesa a jejich tvary
Pravopis koncovek jmen a sloves
 

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

OSV

PL

MV

VMEGS

ES

MuV

EP

PM

EV

ŽP

MeV

KČPPMS

Český jazyk a literatura

9. ročník

Literatura

Dějepis

7. ročník

Dějiny středověku

Občanská výchova

8. ročník

Člověk v sociálních vztazích

Občanská výchova

9. ročník

Občan a právo

Zeměpis

9. ročník

Člověk a přírodní katastrofy

Chemie

9. ročník

Organické sloučeniny

Německý jazyk

9. ročník

Stupňování

Psaní velkých písmen
Očekávané výstupyUčivo

žák:

 • zopakuje si pravidla o psaní velkých písmen
 • jasné a typické případy řeší sám, složitější s pomocí jazykových příruček

Velká písmena
Opakování tvarosloví

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

VMEGS

ES

JE

MuV

KD

Občanská výchova

9. ročník

Globální svět

Zeměpis

9. ročník

Rozdíly ve vyspělosti zemí

Zeměpis

9. ročník

Člověk a přírodní katastrofy

Volitelné předměty

9. ročník

Seminář z dějepisu

Výtvarná výchova

9. ročník

Rozvíjení smyslové citlivosti

Výchova ke zdraví a biologie člověka

9. ročník

Bezpečnost a ochrana zdraví

Přírodopis

9. ročník

Nerosty a horniny

Přírodopis

9. ročník

Země

Přírodopis

9. ročník

Životní prostředí

Skladba
Očekávané výstupyUčivo

žák:

 • dokáže rozlišit věty hlavní a vedlejší ve složitějších souvětích
 • dokáže ve svém slovním projevu vytvořit logická souvětí
 • zvládne základní pravidla o psaní čárky ve větě jednoduché i v souvětí
 • pozná a zapíše přímou řeč
 • dodržuje zásady českého slovosledu

Stavba větná:

 • věta jednoduchá
 • několikanásobné větné členy souřadně spojené
 • shoda přísudku s několikanásobným podmětem
 • věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent
 • samostatný větný člen
 • čárka ve větě jednoduché

Věta a souvětí:

 • souvětí podřadné
 • čárka v souvětí podřadném
 • souvětí souřadné
 • poměry mezi hlavními větami
 • tvoření vět
 • hlavní zásady českého slovosledu

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

OSV

RSP

Ko

ŘPRD

VDO

OOSS

MuV

KD

EP

PM

EV

ŽP

Český jazyk a literatura

9. ročník

Literatura

Dějepis

7. ročník

Dějiny středověku

Dějepis

8. ročník

Počátky novověku

Občanská výchova

9. ročník

Občan a právo

Občanská výchova

9. ročník

Globální svět

Zeměpis

9. ročník

Globalizace

Zeměpis

9. ročník

Integrace zemí

Anglický jazyk

9. ročník

Předminulý čas

Anglický jazyk

9. ročník

Trpný rod

Německý jazyk

9. ročník

Způsobové sloveso wollen

Německý jazyk

9. ročník

Sloveso wollen

Sloh a komunikace
Očekávané výstupyUčivo

žák:

 • pěstuje kritický přístup k reklamě a mediálním sdělením
 • výstižně a srozumitelně vypráví o různých skutečnostech, vyjadřuje se kultivovaně, dodržuje postupnou dějovou linii
 • zvládá základy studijního čtení a chápe čtení jako hlavní zdroj informací
 • na základě získaných poznatků se dokáže zamyslet nad problémem
 • zvládá chování řečníka (působivost, tempo, intonaci a společenské chování)
 • rozeznává manipulativní komunikaci v médiích a zaujímá k ní kritický postoj
 • tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie

Vypravování- v běžné komunikaci, v umělecké oblasti
Popis a charakteristika - předmětu, děje
Tiskopisy, životopis
Profesní životopis
Výklad a výtah
Úvaha
Proslov
Publicistické útvary

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

OSV

SaS

PL

MV

Ko

HPPE

VMEGS

JE

MuV

LV

EV

ZPŽ

ŽP

VČP

MeV

KČPPMS

IVMSR

SMS

VAMS

Český jazyk a literatura

9. ročník

Literatura

Občanská výchova

6. ročník

Člověk v rytmu času

Občanská výchova

6. ročník

Rodinný život

Občanská výchova

7. ročník

Člověk a kultura

Dějepis

9. ročník

2. světová válka

Výchova ke zdraví a biologie člověka

9. ročník

Vztahy

Dějepis

9. ročník

Dějiny přelomu 19. a 20. století

Dějepis

9. ročník

Meziválečné období

Dějepis

9. ročník

2. světová válka

Dějepis

9. ročník

Rozdělený svět

Dějepis

9. ročník

Svět, Evropa a naše země v období 1948 - 1968

Dějepis

9. ročník

Období normalizace, reálný socialismus

Dějepis

9. ročník

Rok 1989

Dějepis

9. ročník

Problémy současného světa

Chemie

9. ročník

Chemické reakce

Český jazyk a literatura

9. ročník

Obecné výklady o českém jazyce

Občanská výchova

9. ročník

Občan a právo

Občanská výchova

9. ročník

V pracovním poměru

Občanská výchova

9. ročník

Hospodaření

Občanská výchova

9. ročník

Globální svět

Občanská výchova

9. ročník

Životní perspektivy

Zeměpis

9. ročník

Kulturní rozmanitost lidstva

Hudební výchova

9. ročník

Poslechové činnosti - synkretická hudba

Anglický jazyk

9. ročník

Trpný rod

Výtvarná výchova

9. ročník

Ověřování komunikačních účinků

Volitelné předměty

9. ročník

Seminář z dějepisu

Volitelné předměty

9. ročník

Cvičení z českého jazyka

Volitelné předměty

9. ročník

Anglický jazyk - konverzace

Informační technologie

9. ročník

Prezentace

Informační technologie

9. ročník

Aktivní uživatel internetu II

Německý jazyk

9. ročník

Préteritum haben, sein a modálních sloves

Výchova ke zdraví a biologie člověka

9. ročník

Bezpečnost a ochrana zdraví

Přírodopis

9. ročník

Životní prostředí

Výchova ke zdraví a biologie člověka

9. ročník

Mimořádné události

Literatura
Očekávané výstupyUčivo

žák:

 • rozliší literaturu konzumní a hodnotnou, svůj názor doloží argumenty
 • rozliší jednotlivé literární žánry a uvede jejich významné představitele
 • uvádí základní literární směry a jejich hlavní představitele v české i světové literatuře
 • orientuje se v hlavních vývojových obdobích národní i světové literatury
 • uvědomí si, že hodnotná literatura nebo film může být přínosem pro morální a citový vývoj jedince
 • tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie

Chvála vypravěčství: Kalina, Werich, Brdečka, Čapek, Vančura, Hašek, Hrabal, Kohout, Hakl, Rut.

Naruby: Suchý, Leacock, Brecht, Frynta, Vyskočil, Křesťan, Dušek, Smetanová, Viewegh, Jarchovský, Fulghum.

Legendy českého divadla 20. století: Čapkové, Voskovec - Werich, Suchý - Šlitr, Smoljak - Svěrák.

Poezie: Mácha, Vrchlický, Toman, Wolker, Nezval, Prévert, Hrabě, Seifert, Biebl.

Písně a písničkáři: Kryl, Lasica, Nohavica, Dobeš, Dědeček, Eben.

Vize a fantazie: Čapek K., Nesvadba, Orwell.

Osudy: Čechov, Jarošová, Jánský, Borchert, Šolochov, Pavel O., Salivarová.

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

OSV

PL

MV

Ko

HPPE

VDO

OSŠ

OOSS

PD

VMEGS

ES

OES

JE

MuV

KD

LV

EP

PM

PSSS

EV

ŽP

VČP

MeV

KČPPMS

IVMSR

VAMS

FVM

Dějepis

9. ročník

Dějiny přelomu 19. a 20. století

Dějepis

9. ročník

Meziválečné období

Dějepis

9. ročník

2. světová válka

Dějepis

9. ročník

Rozdělený svět

Dějepis

9. ročník

Svět, Evropa a naše země v období 1948 - 1968

Dějepis

9. ročník

Období normalizace, reálný socialismus

Dějepis

9. ročník

Rok 1989

Dějepis

9. ročník

Problémy současného světa

Občanská výchova

9. ročník

Občan a právo

Občanská výchova

9. ročník

Životní perspektivy

Hudební výchova

9. ročník

Poslechové činnosti - synkretická hudba

Přírodopis

9. ročník

Geologie

Dějepis

9. ročník

Dějiny přelomu 19. a 20. století

Dějepis

9. ročník

Meziválečné období

Dějepis

9. ročník

2. světová válka

Dějepis

9. ročník

Rozdělený svět

Dějepis

9. ročník

Svět, Evropa a naše země v období 1948 - 1968

Dějepis

9. ročník

Období normalizace, reálný socialismus

Dějepis

9. ročník

Rok 1989

Dějepis

9. ročník

Problémy současného světa

Český jazyk a literatura

9. ročník

Obecné výklady o českém jazyce

Český jazyk a literatura

9. ročník

Tvarosloví

Český jazyk a literatura

9. ročník

Skladba

Český jazyk a literatura

9. ročník

Sloh a komunikace

Občanská výchova

9. ročník

Občan a právo

Občanská výchova

9. ročník

V pracovním poměru

Občanská výchova

9. ročník

Hospodaření

Občanská výchova

9. ročník

Globální svět

Občanská výchova

9. ročník

Životní perspektivy

Zeměpis

9. ročník

Kulturní rozmanitost lidstva

Zeměpis

9. ročník

Migrace

Výtvarná výchova

9. ročník

Rozvíjení smyslové citlivosti

Výtvarná výchova

9. ročník

Uplatňování subjektivity

Volitelné předměty

9. ročník

Seminář z dějepisu

Volitelné předměty

9. ročník

Německý jazyk

Volitelné předměty

9. ročník

Cvičení z českého jazyka

Keramika

9. ročník

Keramika

Výchova ke zdraví a biologie člověka

9. ročník

Rizikové chování

Přírodopis

9. ročník

Nerosty a horniny

Přírodopis

9. ročník

Země

Přírodopis

9. ročník

Životní prostředí

Klíčové kompetence

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské

Anglický jazyk

Charakteristika předmětu

Anglický jazyk je postaven na rozvoji základních jazykových dovedností, tj.řečové, poslechové, čtení a psaní, které jsou budovány postupně procvičováním slovní zásoby a základních gramatických jevů.
Nabízí řadu aktivit, které umožňují používat jazyk v reálném kontextu (rozhovory, scénky, hry atd.).
Hlavním cílem je kompetence komunikativní, to je získání základní schopnosti porozumět mluvenému i psanému slovu a dokázat se vyjádřit v běžných situacích každodenního života.

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí:Kompetence k učení:

- vedeme žáky k orientaci v informacích týkajících se anglického jazyka a reálií anglicky mluvících zemí, které dokáží třídit a používat
- motivujeme je k učení a aktivnímu používání anglického jazyka
- používáme moderní metody a formy práce

Kompetence k řešení problémů:

- podněcujeme žáky k samostatnému a tvořivému myšlení, k logickému uvažování a řešení problémů s použitím anglického jazyka

Kompetence komunikativní:

- vedeme žáky k samostatnému myšlení a projevu, rozvíjíme schopnost komunikace a správného vyjadřování v anglickém jazyce
- klademe důraz na schopnost dialogu a diskuze

Kompetence sociální a personální:

- navozujeme dostatek prostoru pro zvládnutí anglického jazyka v praktických situacích denního života a při aplikaci jazyka v různých životních situacích, podporujeme skupinovou práci

Kompetence občanské:

- nabízíme žákům dostatek příležitostí k pochopení rozdílů kultury a tradic jednotlivých anglicky mluvících zemí a naší republiky
- vedeme žáky k respektování lidských práv a důstojnosti člověka ve všech zemích světa

Kompetence pracovní:

- vedeme žáky k pozitivnímu přístupu k ochraně svého zdraví i zdraví druhých při práci

3. ročník
3  týdně, P
Škola
Očekávané výstupyUčivo

žák:

 • rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele
 • reaguje na pokyny třídního jazyka
 • představí sebe a členy rodiny
 • počítá do 100
 • rozlišuje grafický a fonetický tvar písmene

Pozdravy, představení, poděkování
Základní slovní zásoba, barvy, číslovky 1 - 10
Třídní jazyk, pokyny v angličtině
Jednoduché otázky začínající „wh“ a odpovědi na ně
Jednoduché rytmické říkanky a písničky
Krátké poslechy

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

OSV

PL

Matematika

3. ročník

Čísla 0 až 1000

Domov
Očekávané výstupyUčivo

žák:

 • počítá do 100
 • rozlišuje grafický a fonetický tvar písmene
 • rozlišuje tvar jednotného a množného čísla podstatných jmen

Základní slovní zásoba, hračky, nábytek, místnosti
Třídní jazyk
It´s…/It isn´t…, Is it a…?
Yes, it is./No, it isn´t.
Předložky in, on, under a otázka Where is ...?
Čtení krátkých příběhů, krátké poslechy, rytmické říkanky a písničky

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

OSV

PL

Ko

Matematika

3. ročník

Čísla 0 až 1000

Prvouka

3. ročník

Místo, kde žijeme

Obchod
Očekávané výstupyUčivo

žák:

 • počítá do 100
 • rozlišuje grafický a fonetický tvar písmene
 • rozlišuje tvar jednotného a množného čísla podstatných jmen
 • vyjmenuje členy rodiny, zeptá se na věk a původ osoby
 • vyjádří vlastnictví osob

Základní slovní zásoba, jídlo
Mám/ nemám rád, otázka – sloveso like
Čtení krátkých příběhů, krátké poslechy, psaní jednoduchého textu, rytmické říkanky a písničky

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

OSV

Ko

Matematika

3. ročník

Čísla 0 až 1000

Prvouka

3. ročník

Místo, kde žijeme

Park
Očekávané výstupyUčivo

žák:

 • rozlišuje grafický a fonetický tvar písmene
 • rozlišuje tvar jednotného a množného čísla podstatných jmen
 • vyjmenuje členy rodiny, zeptá se na věk a původ osoby
 • čte a rozumí jednoduchým textům
 • doplňuje písemně jednoduché texty
 • používá některé předložky místa, popisuje umístění věcí a osob
 • vyjádří vlastnictví osob

Základní slovní zásoba, barvy, čísla do 20, hračky
Otázky a sdělení o vlastnictví hraček, krátké odpovědi – sloveso to have got
Čtení krátkých příběhů, krátké poslechy, psaní jednoduchého textu, rytmické říkanky a písničky

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

OSV

Ko

MuV

KD

Český jazyk a literatura

3. ročník

Věta jednoduchá a souvětí

Prvouka

3. ročník

Místo, kde žijeme

Lidé
Očekávané výstupyUčivo

žák:

 • rozlišuje grafický a fonetický tvar písmene
 • čte a rozumí jednoduchým textům
 • doplňuje písemně jednoduché texty
 • používá některé předložky místa, popisuje umístění věcí a osob
 • vyjádří vlastnictví osob

Základní slovní zásoba, osoby, rodina, oblečení, přídavná jména používaná při popisu
Věty popisující vzhled osob (He/She´s…, He/She´s got…)
Čtení krátkých příběhů, krátké poslechy, psaní jednoduchého textu, rytmické říkanky a písničky

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

OSV

Ko

Český jazyk a literatura

3. ročník

Věta jednoduchá a souvětí

Prvouka

3. ročník

Místo, kde žijeme

Prvouka

3. ročník

Věci a činnosti kolem nás

Svátky
Očekávané výstupyUčivo

žák:

 • rozlišuje grafický a fonetický tvar písmene
 • rozlišuje tvar jednotného a množného čísla podstatných jmen
 • vyjmenuje členy rodiny, zeptá se na věk a původ osoby
 • čte a rozumí jednoduchým textům
 • doplňuje písemně jednoduché texty
 • vyplní jednoduchý formulář

Halloween, Vánoce, Velikonoce v anglicky mluvících zemích, související slovní zásoba

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

OSV

MV

Ko

MuV

LV

Český jazyk a literatura

3. ročník

Věta jednoduchá a souvětí

Prvouka

3. ročník

Místo, kde žijeme

Prvouka

3. ročník

Věci a činnosti kolem nás

Prvouka

3. ročník

Člověk

Klíčové kompetence

Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
4. ročník
3  týdně, P
Rodina
Očekávané výstupyUčivo

žák:

 • rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele
 • čte a rozumí jednoduchým textům
 • znáné informace zpracuje ústně i písemně do krátkého textu
 • vyjadřuje děj, který právě probíhá a děj, který se víceméně opakuje
 • vypráví o sobě a ptá se na jiné osoby
 • vyplní jednoduchý formulář
 • zná některé reálie anglicky mluvících zemí

Abeceda, hláskování
Základní slovní zásoba, členové rodiny, čísla do 100
Přivlastňovací zájmena his/her
Sloveso to have got
Čtení příběhů, krátké poslechy, psaní jednoduchého textu, rytmické říkanky a písničky

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

OSV

PL

Ko

Český jazyk a literatura

4. ročník

Stavba věty

Vlastivěda

4. ročník

Lidé a čas

Přírodověda

4. ročník

Společenstva živých organismů

Jídlo
Očekávané výstupyUčivo

žák:

 • čte a rozumí jednoduchým textům
 • znáné informace zpracuje ústně i písemně do krátkého textu
 • zeptá se a oznámí kolik je hodin
 • zná dny v týdnu a popisuje denní aktivity
 • vyjadřuje děj, který právě probíhá a děj, který se víceméně opakuje
 • vypráví o sobě a ptá se na jiné osoby
 • vyplní jednoduchý formulář
 • popisuje umístění věcí a osob, používá některé předložky místa
 • zná některé reálie anglicky mluvících zemí

Základní slovní zásoba, potraviny
Slovesa like, to have got
Hodiny – celá, půl
Čtení příběhů, krátké poslechy, psaní jednoduchého textu, rytmické říkanky a písničky

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

OSV

RSP

Ko

MuV

KD

Český jazyk a literatura

4. ročník

Stavba věty

Vlastivěda

4. ročník

Místo, kde žijeme

Vlastivěda

4. ročník

Lidé kolem nás

Vlastivěda

4. ročník

Lidé a čas

Český jazyk a literatura

4. ročník

Nauka o slově

Vlastivěda

4. ročník

Česká republika

Zvířata
Očekávané výstupyUčivo

žák:

 • vyjadřuje vlastnictví osob, oblibu a neoblibu
 • čte a rozumí jednoduchým textům
 • znáné informace zpracuje ústně i písemně do krátkého textu
 • popisuje oblečení
 • zná některé reálie anglicky mluvících zemí

Základní slovní zásoba, zvířata, přídavná jména
Stupňování přídavných jmen – 2. stupeň
They´re… They aren´t… Are they? Where are…?
Předložky next to, between, opposite
Čtení příběhů, krátké poslechy, psaní jednoduchého textu, rytmické říkanky a písničky

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

OSV

Ko

Český jazyk a literatura

4. ročník

Stavba věty

Vlastivěda

4. ročník

Lidé kolem nás

Město
Očekávané výstupyUčivo

žák:

 • vyjadřuje schopnosti, co kdo umí a neumí
 • vyjadřuje vlastnictví osob, oblibu a neoblibu
 • čte a rozumí jednoduchým textům
 • znáné informace zpracuje ústně i písemně do krátkého textu
 • vyjadřuje děj, který právě probíhá a děj, který se víceméně opakuje
 • vypráví o sobě a ptá se na jiné osoby
 • vyplní jednoduchý formulář
 • popisuje umístění věcí a osob, používá některé předložky místa
 • zná některé reálie anglicky mluvících zemí

Základní slovní zásoba, obchody a místa ve městě, dopravní prostředky
There is/are... 
Popis cesty, směru
Čtení příběhů, krátké poslechy, psaní jednoduchého textu, rytmické říkanky a písničky

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

OSV

PL

MV

Ko

Český jazyk a literatura

4. ročník

Stavba věty

Vlastivěda

4. ročník

Lidé kolem nás

Vlastivěda

4. ročník

Lidé kolem nás

Volný čas
Očekávané výstupyUčivo

žák:

 • čte a rozumí jednoduchým textům
 • znáné informace zpracuje ústně i písemně do krátkého textu
 • ptá se a odpovídá na cenu věcí
 • vyplní jednoduchý formulář
 • zná některé reálie anglicky mluvících zemí

Základní slovní zásoba, sporty a koníčky, dny v týdnu
Sloveso like
Krátké popisy volnočasových aktivit – I play…, I go…
Čtení příběhů, krátké poslechy, psaní jednoduchého textu, rytmické říkanky a písničky

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

OSV

Ko

Český jazyk a literatura

4. ročník

Stavba věty

Český jazyk a literatura

4. ročník

Stavba věty

Lidé
Očekávané výstupyUčivo

žák:

  Základní slovní zásoba, zaměstnání
  Hodiny – čtvrt, třičtvrtě
  He/She works… He/She doesn´t work
  Čtení příběhů, krátké poslechy, psaní jednoduchého textu, rytmické říkanky a písničky

  Počasí
  Očekávané výstupyUčivo

  žák:

   Základní slovní zásoba, počasí, oblečení
   Otázky na počasí a popis počasí
   Popis oblečení - He/She´s wearing…  (přítomný čas průběhový)
   Čtení příběhů, krátké poslechy, psaní jednoduchého textu, rytmické říkanky a písničky

   Svátky
   Očekávané výstupyUčivo

   žák:

    Měsíce v roce
    Tradiční svátky a oslavy ve Velké Británii

    Klíčové kompetence

    Kompetence k učení
    Kompetence komunikativní
    5. ročník
    3  týdně, P
    Jednotné a množné číslo podstatných jmen
    Očekávané výstupyUčivo

    žák:

     Pravidelná + nepravidelná podst. jména

     Slovesa to be, to have
     Očekávané výstupyUčivo

     žák:

      Kladné, záporné věty a otázky

      Vazba there is, there are
      Očekávané výstupyUčivo

      žák:

       Kladné, záporné věty a otázky

       Rozkazovací způsob
       Očekávané výstupyUčivo

       žák:

        Pro 2. osobu jednotného i množného čísla

        Přítomný čas prostý + průběhový
        Očekávané výstupyUčivo

        žák:

         Kladné, záporné věty a otázky

         Slovní zásoba
         Očekávané výstupyUčivo

         žák:

         • rozumí a reaguje na pokyny a otázky učitele
         • rozlišuje číslovky základní a řadové
         • řekne a napíše datum
         • vyjadřuje děj, který právě probíhá i děj, který se víceméně opakuje
         • čte a rozumí jednoduchým textům
         • sestaví jednoduché sdělení, týkající se situací běžného života
         • vyhledává informace na dané téma a zpracuje je ústně i písemně do krátkého textu
         • rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnici a dokáže je reprodukovat
         • vyjadřuje děj, který se stal v minulosti
         • vyhledává informace k tématu v učebnici i jiných zdrojích
         • odvodí význam nových slov z kontextu textu
         • vyplní jednoduchý formulář
         • zná některé reálie anglicky mluvících zemí

         já, rodina, číslovky, předložky místa a času, abeceda, domov, škola, město, čas, oblečení, lidské a zvířecí tělo

         Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

         OSV

         MV

         Ko

         Vlastivěda

         5. ročník

         Lidé kolem nás

         Hudební výchova

         5. ročník

         Vokální činnosti

         Reálie angl. mluvících zemí
         Očekávané výstupyUčivo

         žák:

          Anglie

          Klíčové kompetence

          Kompetence k učení
          Kompetence komunikativní
          6. ročník
          3  týdně, P
          Přítomný čas prostý + průběhový
          Očekávané výstupyUčivo

          žák:

           Téma: rodina, škola, kamarádi, zájmy a volný čas

           Minulý čas prostý
           Očekávané výstupyUčivo

           žák:

            Časování nepr. slovesa "to be"
            Tvorba vět - oznamovací, tázací a záporné

            Počitatelná/nepočitatelná podst. jména
            Očekávané výstupyUčivo

            žák:

             a / an / the
             some / any
             How much / how many? / How ... ?
             a little / a few
              

             Přídavná jména
             Očekávané výstupyUčivo

             žák:

              Stupňování přídavných jmen, porovnání

              Příslovce
              Očekávané výstupyUčivo

              žák:

               Tvorba + stupňování

               Slovní zásoba
               Očekávané výstupyUčivo

               žák:

                jídlo, cestování, počasí, domácí práce, čas a datum, média, řadové číslovky

                Reálie angl. mluvících zemí
                Očekávané výstupyUčivo

                žák:

                 Anglie, USA

                 Klíčové kompetence

                 Kompetence k učení
                 Kompetence komunikativní
                 Kompetence sociální a personální
                 7. ročník
                 3  týdně, P
                 Způsobová slovesa
                 Očekávané výstupyUčivo

                 žák:

                 • vyžádá informace a zpracuje je ústně i písemně do odpovídajícího textu
                 • vyjadřuje a rozlišuje schopnost, možnost, povinnost a zákaz
                 • odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu
                 • shromáždí informace na dané téma a zpracuje je ústně i písemně do odpovídajícího textu
                 • rozumí obsahu textů v učebnici a v adekvátních materiálech
                 • rozumí zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci a reprodukuje její obsah

                 can, may, must, should, have to + zápory

                 Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

                 OSV

                 SaS

                 SRaSO

                 Ko

                 ŘPRD

                 Občanská výchova

                 7. ročník

                 Svět kolem nás

                 Volitelné předměty

                 7. ročník

                 Anglický jazyk - konverzace

                 Volitelné předměty

                 7. ročník

                 Anglický jazyk - konverzace

                 Minulý čas průběhový
                 Očekávané výstupyUčivo

                 žák:

                 • vytvoří jednoduchý rozhvor
                 • vyžádá informace a zpracuje je ústně i písemně do odpovídajícího textu
                 • odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu
                 • shromáždí informace na dané téma a zpracuje je ústně i písemně do odpovídajícího textu
                 • rozumí obsahu textů v učebnici a v adekvátních materiálech
                 • rozumí zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci a reprodukuje její obsah
                 • porovnáná různé minulé děje
                 • zná a umí vyhledat některé reálie anglicky mluvících zemí

                 Kladná, záporná a oznamovací věta
                 Otázky s tázacími zájmeny

                 Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

                 OSV

                 Ko

                 Zeměpis

                 7. ročník

                 Afrika

                 Volitelné předměty

                 7. ročník

                 Anglický jazyk - konverzace

                 Volitelné předměty

                 7. ročník

                 Anglický jazyk - konverzace

                 Budoucí čas
                 Očekávané výstupyUčivo

                 žák:

                 • vytvoří jednoduchý rozhvor
                 • vyžádá informace a zpracuje je ústně i písemně do odpovídajícího textu
                 • popisuje volnočasové aktivity
                 • odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu
                 • shromáždí informace na dané téma a zpracuje je ústně i písemně do odpovídajícího textu
                 • rozumí obsahu textů v učebnici a v adekvátních materiálech
                 • rozumí zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci a reprodukuje její obsah
                 • vyjadřuje záměr v budoucnosti a ptá se na přání v budoucnosti

                 Kladná, záporná věta a otázka
                 Going to, will, přít. čas průběhový pro blízkou budoucnost

                 Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

                 OSV

                 MV

                 Ko

                 ŘPRD

                 Tělesná výchova

                 7. ročník

                 Bezpečnost, organizace, hygiena v Tv a sportu, nové poznatky ve sportu

                 Volitelné předměty

                 7. ročník

                 Anglický jazyk - konverzace

                 Volitelné předměty

                 7. ročník

                 Anglický jazyk - konverzace

                 Předpřítomný čas
                 Očekávané výstupyUčivo

                 žák:

                 • vytvoří jednoduchý rozhvor
                 • vyžádá informace a zpracuje je ústně i písemně do odpovídajícího textu
                 • popisuje volnočasové aktivity
                 • odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu
                 • shromáždí informace na dané téma a zpracuje je ústně i písemně do odpovídajícího textu
                 • rozumí obsahu textů v učebnici a v adekvátních materiálech
                 • rozumí zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci a reprodukuje její obsah
                 • vyjadřuje spojení dějů v minulostí s přítomností

                 Kladná, záporná věta a otázky.

                 ever, never, just ...

                 Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

                 OSV

                 SRaSO

                 MV

                 Ko

                 KaK

                 Občanská výchova

                 7. ročník

                 Život mezi lidmi

                 Občanská výchova

                 7. ročník

                 Svět kolem nás

                 Volitelné předměty

                 7. ročník

                 Pohybové hry

                 Volitelné předměty

                 7. ročník

                 Anglický jazyk - konverzace

                 Volitelné předměty

                 7. ročník

                 Anglický jazyk - konverzace

                 Slovní zásoba
                 Očekávané výstupyUčivo

                 žák:

                  rodina, životní etapy, frázová slovesa, vesmír, příroda a město, péče o zdraví, moderní technologie, transport

                  Reálie angl. mluvících zemí
                  Očekávané výstupyUčivo

                  žák:

                   Anglie, USA

                   Klíčové kompetence

                   Kompetence k učení
                   Kompetence komunikativní
                   Kompetence sociální a personální
                   8. ročník
                   3  týdně, P
                   Předpřítomný a minulý čas
                   Očekávané výstupyUčivo

                   žák:

                   • vytváří srozumitelné a gramaticky správné věty a spojuje je do souvětí
                   • odvodí pravděpodobný význam slov a frází z kontextu textu
                   • shromažďuje informace a zpracovává je i do obsáhlejších celků
                   • rozumí vyslovované promluvě a konverzaci, rozlišuje výslovnost britské a amarické angličtiny
                   • reprodukuje obsah i složitějšího textu, promluvy a konverzace
                   • vyjadřuje děj, který se stal v minulosti, vytváří složitější souvětí
                   • vytváří otázky různého typu, věty jednoduché i souvětí

                   Kladné, záporné věty a otázky

                   Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

                   OSV

                   RSP

                   PL

                   MV

                   Ko

                   MuV

                   KD

                   Občanská výchova

                   8. ročník

                   Člověk v sociálních vztazích

                   Zeměpis

                   8. ročník

                   Zeměpis o prázdninách

                   Volitelné předměty

                   8. ročník

                   Anglický jazyk - konverzace

                   Volitelné předměty

                   8. ročník

                   Anglický jazyk - konverzace

                   Sloveso used to
                   Očekávané výstupyUčivo

                   žák:

                    Kladné, záporné věty a otázky

                    Too, enough
                    Očekávané výstupyUčivo

                    žák:

                     Vedlejší věty vztažné
                     Očekávané výstupyUčivo

                     žák:

                     • konverzuje na dané známé téma, týkající se běžného života
                     • vytváří srozumitelné a gramaticky správné věty a spojuje je do souvětí
                     • odvodí pravděpodobný význam slov a frází z kontextu textu
                     • shromažďuje informace a zpracovává je i do obsáhlejších celků
                     • reprodukuje obsah i složitějšího textu, promluvy a konverzace
                     • vytváří otázky různého typu, věty jednoduché i souvětí

                     Vedlejší věty vztažné uvozené vztažnými zájmeny: who, which, that

                     Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

                     OSV

                     K

                     Ko

                     KaK

                     MuV

                     PM

                     MeV

                     KČPPMS

                     IVMSR

                     FVM

                     Český jazyk a literatura

                     8. ročník

                     Obecné výklady o jazyce

                     Občanská výchova

                     8. ročník

                     Člověk v sociálních vztazích

                     Volitelné předměty

                     8. ročník

                     Anglický jazyk - konverzace

                     Volitelné předměty

                     8. ročník

                     Anglický jazyk - konverzace

                     Trpný rod
                     Očekávané výstupyUčivo

                     žák:

                      Kladné, záporné věty a otázky

                      Slovní zásoba
                      Očekávané výstupyUčivo

                      žák:

                       Péče o zdraví, pocity a nálady, společnost, oblečení, materiály, nakupování, moderní technologie, média

                       Reálie angl. mluvících zemí
                       Očekávané výstupyUčivo

                       žák:

                        Anglie, Austrálie

                        Klíčové kompetence

                        Kompetence k učení
                        Kompetence komunikativní
                        Kompetence sociální a personální
                        9. ročník
                        3  týdně, P
                        Shrnutí probraných časů
                        Očekávané výstupyUčivo

                        žák:

                         Přítomný, předpřítomný, minulý, budoucí čas a trpný rod

                         Reflexivní zájmena
                         Očekávané výstupyUčivo

                         žák:

                          Pro všechny osoby

                          Gerundium
                          Očekávané výstupyUčivo

                          žák:

                           Předminulý čas
                           Očekávané výstupyUčivo

                           žák:

                           • vyjadřuje děj v minulosti
                           • odvodí význam nových slov a frází z kontextu textu
                           • vyhledává informace a zpracovává je ústně i písemně do odpovídajících celků
                           • rozumí obsahu textů, promluvě i konverzaci a dokáže je reprodukovat
                           • srovnává dva a více dějů, které se staly v minulosti
                           • zná a dokáže vyhledat podstatné reálie anglicky mluvících zemí

                           Člen neurčitý a/an a jeho použití
                           Člen určitý the a jeho použití
                           Předminulý čas: HAD + past participle
                           Jak pracovat se slovníkem
                           Jak napsat pozvánku na společenskou událost
                           Čtení: A New York Story
                           Slovní zásoba: places in town, party

                           Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

                           OSV

                           PL

                           MV

                           Ko

                           MuV

                           PM

                           Český jazyk a literatura

                           9. ročník

                           Skladba

                           Volitelné předměty

                           9. ročník

                           Anglický jazyk - konverzace

                           Volitelné předměty

                           9. ročník

                           Anglický jazyk - konverzace

                           Trpný rod
                           Očekávané výstupyUčivo

                           žák:

                           • odvodí význam nových slov a frází z kontextu textu
                           • vyhledává informace a zpracovává je ústně i písemně do odpovídajících celků
                           • rozumí obsahu textů, promluvě i konverzaci a dokáže je reprodukovat
                           • převádí věty rodu činného do rodu trpného a naopak
                           • zná a dokáže vyhledat podstatné reálie anglicky mluvících zemí

                           Trpný rod
                           Použití činného a trpného rodu v čase přítomném a minulém
                           Vyjádření konatele předložkou BY

                           Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

                           OSV

                           PL

                           MV

                           Ko

                           Český jazyk a literatura

                           9. ročník

                           Skladba

                           Český jazyk a literatura

                           9. ročník

                           Sloh a komunikace

                           Volitelné předměty

                           9. ročník

                           Anglický jazyk - konverzace

                           Volitelné předměty

                           9. ročník

                           Anglický jazyk - konverzace

                           Frázová slovesa
                           Očekávané výstupyUčivo

                           žák:

                            Vybraná frázová slovesa

                            Slovní zásoba
                            Očekávané výstupyUčivo

                            žák:

                             Volba povolání, ambice, společnost a její problémy, cestování, média, nákupy a móda

                             Reálie angl. mluvících zemí
                             Očekávané výstupyUčivo

                             žák:

                              Anglie, USA

                              Klíčové kompetence

                              Kompetence k učení
                              Kompetence komunikativní
                              Kompetence sociální a personální
                              Kompetence občanské

                              Německý jazyk

                              Charakteristika předmětu

                              Výuka je zaměřena hlavně na zvládnutí komunikativních dovedností, je kladen velký důraz na dialog, čtení s porozuměním, samostatný ústní projev a psaní. Při výuce jsou využívány časopisy, jednoduché autentické texty, audionahrávky a digitální učební materiály. Žáci jsou aktivizováni hrami, dramatizací.

                              Anglický jazyk

                              Matematika a její aplikace

                              Charakteristika oblasti

                              Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Pro tuto svoji nezastupitelnou roli prolíná celým základním vzděláváním od 1. do 9. očníku a vytváří předpoklady pro další úspěšné studium.

                              Vzdělávání klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití.

                              Vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tematické okruhy. V tematickém okruhu Čísla a početní operace na prvním stupni, na který navazuje a dále ho prohlubuje na druhém stupni tematický okruh Číslo a proměnná, si žáci osvojují aritmetické operace v jejich třech složkách: dovednost provádět operaci, algoritmické porozumění (proč je operace prováděna předloženým postupem) a významové porozumění (umět operaci propojit na reálné situace). Učí se získávat číselné údaje měřením, odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním. Seznamují se s pojmem proměnná a s její rolí při matematizaci reálných situací.

                              V dalším tematickém okruhu Geometrie v rovině a v prostoru žáci určují a znázorňují geometrické útvary a geometricky modelují reálné situace, hledají podobnosti a odlišnosti útvarů, které se vyskytují všude kolem nás, uvědomují si vzájemné polohy objektů v rovině (resp. v prostoru), učí se porovnávat, odhadovat, měřit délku, velikost úhlu, obvod a obsah (resp. povrch a objem), zdokonalovat svůj grafický projev. Zkoumání tvaru a prostoru vede žáky k řešení polohových a metrických úloh a problémů, které vycházejí z běžných životních situací.

                              V tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty žáci rozpoznávají určité typy změn a závislostí, které jsou projevem běžných jevů reálného světa, a seznamují se s jejich reprezentacemi. Uvědomují si změny a závislosti známých jevů, docházejí k pochopení, že změnou může být růst i pokles a že změna může mít také nulovou hodnotu. Tyto změny a závislosti žáci analyzují z tabulek, diagramů a grafů, v jednoduchých případech je konstruují a vyjadřují matematickým předpisem nebo je podle možností modelují s využitím vhodného počítačového software nebo grafických kalkulátorů. Zkoumání těchto závislostí směřuje k pochopení pojmu funkce.

                              Důležitou součástí matematického vzdělávání jsou Nestandardní aplikační úlohy a problémy, jejichž řešení může být do značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech školské matematiky, ale při němž je nutné uplatnit logické myšlení. Žáci se učí řešit problémové situace a úlohy z běžného života, pochopit a analyzovat problém, utřídit údaje a podmínky, provádět situační náčrty, řešit optimalizační úlohy. Řešení logických úloh posiluje vědomí žáka ve vlastní schopnosti logického uvažování a může podchytit i ty žáky, kteří jsou v matematice méně úspěšní.

                              Žáci se učí využívat prostředky výpočetní techniky (především kalkulátory, vhodný počítačový software, určité typy výukových programů) a používat některé další pomůcky, což umožňuje přístup k matematice i žákům, kteří mají nedostatky v numerickém počítání a v rýsovacích technikách. Zdokonalují se rovněž v samostatné a kritické práci se zdroji informací.

                              Matematika

                              Charakteristika předmětu

                              Cílem je využití matematických dovedností v běžném životě. Žáci se seznamují s čísly, osvojují si postupy matematických operací. Jedná se především o sčítání, odčítání, násobení a dělení. Získané matematické dovednosti uplatňují v úlohách z běžného života. Na druhém stupni je cílem matematiky získat matematickou gramotnost. Žáci si vytvoří systém vědomostí a dovedností potřebných v praktickém životě i pro další úspěšné studium. Vzdělávání směřuje k rozvíjení kombinatorického, logického a abstraktního myšlení, přesnému vyjadřování v matematickém jazyce včetně symboliky a ke zdokonalování grafického projevu.

                              1. ročník
                              4  týdně, P
                              Předpočtářské období
                              Očekávané výstupyUčivo

                              žák:

                              • čte, píše a porovnává čísla
                              • vyhledává a zobrazuje čísla na číselné ose
                              • užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
                              • užívá pojem zvětšujeme a zmenšujeme
                              • rozlišuje pojem sloupec a řádek
                              • rozlišuje, pojmenuje a nakreslí základní rovinné útvary - trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh
                              • orientuje se v prostoru, užívá pojmy vlevo, vpravo, před, za, nahoře, dole, vpředu, vzadu, uprostřed, hned před, hned za

                              Cvičení smyslového vnímání
                              Vidění počtu věcí do pěti, čísel a číslic
                              Tvoření úloh na určování počtu
                              Rovnost, nerovnost a znaménka větší, menší, rovná se
                              Poznávání čísel a číslic 0 - 10
                              Nacvičení psaní číslic 1, 2, 3

                              Geometrie - seznámení s geometrickými tvary, kruh, trojúhelník, obdélník

                              Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

                              OSV

                              RSP

                              PH

                              MV

                              Ko

                              Český jazyk a literatura

                              1. ročník

                              Předčtenářské období

                              Prvouka

                              1. ročník

                              Dítě a škola

                              Prvouka

                              1. ročník

                              Cyklus roku

                              Výtvarná výchova

                              1. ročník

                              Rozvíjení smyslové citlivosti

                              Výtvarná výchova

                              1. ročník

                              Uplatňování subjektivity

                              Prvouka

                              1. ročník

                              Moje rodina

                              Prvouka

                              1. ročník

                              Orientace v čase

                              Počtářské období
                              Očekávané výstupyUčivo

                              žák:

                              • počítá předměty v oboru do 20
                              • orientuje se v číselné řadě do 20
                              • dočítá do 10 a do 20
                              • sčítá a odčítá do 10 a do 20
                              • řeší slovní úlohy a sám je tvoří
                              • rozkládá čísla do 20
                              • počítá číselné řetězy v oboru do 20
                              • doplňuje tabulky a posloupnosti čísel
                              • rozumí základním pojmům týkajících se času

                              Číselný obor 0 - 10

                              Numerace do pěti
                              Čtení a psaní čísel
                              Zařazení do číselné řady
                              Tvoření úloh na určování počtu
                              Sčítání a odčítání v oboru do pěti
                              Nacvičení psaní číslice 0
                              Řešení jednoduchých slovních úloh
                              Práce s daty, doplňování jednoduchých tabulek a posloupností čísel
                              Čas

                              Numerace do 10
                              Čtení a psaní čísel do 10
                              Vidění počtu do 10
                              Počítání po jedné
                              Porovnávání čísel
                              Uspořádání číselné řady
                              Řešení numerických příkladů do 10

                              Geometrie - koule, krychle, válec - seznámení

                              Číselný obor do 20
                              Vidění počtu věcí do 20
                              Číselná řada
                              Psaní číslic, analogie s první desítkou
                              Numerace do 20
                              Porovnávání čísel
                              Počítání do 20 bez přechodu přes deset
                              Automatizace spojů
                              Tvoření a řešení slovních úloh
                              Sčítání a odčítání s přechodem přes deset
                              Počítání samokontrolou

                              Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

                              OSV

                              RSP

                              SaS

                              SRaSO

                              K

                              MV

                              ŘPRD

                              Český jazyk a literatura

                              1. ročník

                              Období přechodu většiny žáků k plynulému čtení celých slov

                              Český jazyk a literatura

                              1. ročník

                              Období přechodu většiny žáků k plynulému čtení celých slov

                              Prvouka

                              1. ročník

                              Věci a činnosti kolem nás

                              Matematika

                              2. ročník

                              Sčítání a odčítání do 100.

                              Pracovní činnosti

                              1. ročník

                              Konstrukční činnosti

                              Volitelné předměty

                              1. ročník

                              Cvičení z AJ

                              Prvouka

                              1. ročník

                              Orientace v čase

                              Klíčové kompetence

                              Kompetence k učení
                              Kompetence k řešení problémů
                              Kompetence komunikativní
                              Kompetence sociální a personální